source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.properties @ 97d350

lite_0.1multiEditng_0.6ng_0.6_helpng_0.8ng_0.9
Last change on this file since 97d350 was 97d350, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

created new branch for upcoming 0.6 release. focus on object-orientation. somehow working.

  • Property mode set to 100644
File size: 2.0 KB
Line 
1vident.intro=Děkujeme, ÅŸe pouşíváte Virtual Identity.\n\nVirtual Identity je rozšíření pro váš poÅ¡tovní program, které vám umoÅŸní za běhu tvorbu identit i bez pouÅŸití Nastavení účtu. To je zvláště uÅŸitečné v případě, ÅŸe máte vlastní poÅ¡tovní server a pouşíváte spoustu identit.\n\nPokud máte nějaké problémy, nápady nebo poÅŸadavky, můşete je nahlásit na https://www.absorb.it/virtual-id\n\nNásledují další kroky průvodce aktualizací.
2vident.features=Nové vlastnosti verze 0.5\n* všechny virtuální identity mohou bÜt nyní uloşeny a znovu pouşity\n* moşnost vyuşití virtuálních identit v diskusních skupinách\n* SMTP-selector nyní automaticky vybere vÜchozí SMTP\nuşijte si novou verzi!
3vident.license=Tento program je volnÃœ software; můşete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vaÅ¡eho uváşení) kterékoli pozdější verze.\n\nTento program je rozÅ¡iřován v naději, ÅŸe bude uÅŸitečnÃœ, avÅ¡ak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné veřejné licenci GNU na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTento program vytvořil Rene Ejury (2008).
4vident.0.5.0=Pro pouÅŸití nové verze Virtual Identity musíte aktualizovat databázi.\n\nVirtuální identity jiÅŸ nejsou uloÅŸeny v adresáři a od verze 0.5pre se ukládají do samostatného souboru. Pokud budete nyní pokračovat, informace o vaÅ¡ich virtuálních identitách budou přeneseny z adresáře do nového souboru.
5vident.finish=Aktualizace/Instalace proběhla úspěšně.\n\nUÅŸijte si Virtal Identity.\n\nKvalita software záleşí také na vás, prosím nahlaste chyby, problémy nebo pomozte s psaním dokumentace na https://www.absorb.it/virtual-id . S překladem rozšíření můşete pomoci na http://babelzilla.org .
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.