source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd @ 2694fe

Last change on this file since 2694fe was 2694fe, checked in by rene <rene@…>, 15 years ago

import version 0.4.1

  • Property mode set to 100644
File size: 5.6 KB
Line 
1<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
2<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
3<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavní">
4<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
5<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Smart Reply">
6<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Zprávy o stavu">
7<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "VÅ¡eobecné nastavení">
8<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "pouşít následující vlastnosti">
9<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
10<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
11<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
12<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
13<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
14<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "přidat poloÅŸku do dialogu MoÅŸnosti v nabídce Nástroje">
15<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
16<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
17<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloÅŸení odeslanÃœch e-mailů">
18<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
19<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnostni z předchozí identity:">
20<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
21<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
22<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "přílohy vCard">
23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
24<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
25<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
26<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Nastavení Smart Reply">
27<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. získat adresu">
28<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrovat adresy">
29<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
30<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
31<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;:n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;:@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
32<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
33<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "nastavit vÃœchozí hodnoty">
34<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresy se musí po získání filtrovat. Filtry jsou aplikovány postupně, můşete je tedy pouşít pro seřazení vÃœsledku. První nalezená adresa můşe bÃœt ihned pouÅŸita jako odesilatelova identita. Pokud nepouÅŸijete filtr, budou přeneseny vÅ¡echny adresy.">
35<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtr Smart Reply - jeden filtr na řádku, je moÅŸné pouşít regulární vÃœrazy (například &apos;/@mozilla.org$/&apos; platí pro vÅ¡echny e-maily z domény mozilla.org">
36<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
37<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
38<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy jsou nakonec přidány do rozbalovacího seznamu identit. Můşete si také zvolit, jak by měly bÃœt pouÅŸity jako nové identity odesilatelů.">
39<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
40<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyÅŸ je jen jedna moÅŸná adresa">
41<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
42<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
43<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
44<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÃœch hlavičkách">
45<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
46<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
47<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "vteřin">
48<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Ladění">
49<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Chcete-li hledat chyby, vyřeÅ¡it problémy s konfigurací a porozumět tomu, co Virtual Identity dělá (především s filtry SmartReply), můşete si zobrazovat další informace. PouÅŸití této volby vÅ¡ak zpomalí váš e-mailovÃœ klient, proto by neměla bÃœt zapnuta stále.">
50<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
51<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
52<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Smart Reply">
53<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
54<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
55<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
56<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Další:">
57<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.