source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd @ 9e9bab

Last change on this file since 9e9bab was 9e9bab, checked in by root <root@…>, 15 years ago

initial import v0.4.0

  • Property mode set to 100644
File size: 4.8 KB
Line 
1<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
2<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
3<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavní">
4<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
5<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Smart Reply">
6<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Zprávy o stavu">
7<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "VÅ¡eobecné nastavení">
8<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "pouşít následující vlastnosti">
9<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
10<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
11<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
12<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
13<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
14<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
15<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
16<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloÅŸení odeslanÃœch e-mailů">
17<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
18<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnostni z předchozí identity:">
19<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
20<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
21<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "přílohy vCard">
22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
23<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
24<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
25<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Nastavení Smart Reply">
26<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. získat adresu">
27<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrovat adresy">
28<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
29<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
30<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky, zadejte je zde (moÅŸná si pro jejich rozeznání budete muset nainstalovat další rozšíření, jako například enigmail nebo mnenhy).">
31<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos;">
32<!ENTITY vident.prefs.smartReply.preferHeader.label "upřednostnit adresy těchto hlaviček před &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;">
33<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresy se musí po získání filtrovat. Filtry jsou aplikovány postupně, můşete je tedy pouşít pro seřazení vÃœsledku. První nalezená adresa můşe bÃœt ihned pouÅŸita jako odesilatelova identita. Pokud nepouÅŸijete filtr, budou přeneseny vÅ¡echny adresy.">
34<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtr Smart Reply - jeden filtr na řádku, je moÅŸné pouşít regulární vÃœrazy (například &apos;/@mozilla.org$/&apos; platí pro vÅ¡echny e-maily z domény mozilla.org">
35<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
36<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy jsou nakonec přidány do rozbalovacího seznamu identit. Můşete si také zvolit, jak by měly bÃœt pouÅŸity jako nové identity odesilatelů.">
37<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
38<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyÅŸ je jen jedna moÅŸná adresa">
39<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
40<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
41<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
42<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÃœch hlavičkách">
43<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
44<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
45<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "vteřin">
46<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
47<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity Smart Reply">
48<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
49<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
50<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
51<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Další:">
52<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.