source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd @ b9fa52

Last change on this file since b9fa52 was b9fa52, checked in by rene <rene@…>, 15 years ago

adapted all translations to new features

  • Property mode set to 100644
File size: 8.9 KB
Line 
1<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
2<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
4<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavní">
5<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
6<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Smart Reply">
7<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Zprávy o stavu">
8<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "VÅ¡eobecné nastavení">
9<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "pouşít následující vlastnosti">
10<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
11<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
12<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
13<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
14<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "pouşít Smart Timestamp">
15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
17<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
18<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "přidat poloÅŸku do dialogu MoÅŸnosti v nabídce Nástroje">
19<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
20<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
21<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloÅŸení odeslanÃœch e-mailů">
24<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
25<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
26<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
27<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
28<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "přílohy vCard">
29<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
30<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
31<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
32<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
33<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
34<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Nastavení Smart Reply">
35<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. získat adresu">
36<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrovat adresy">
37<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
38<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / Addressbook">
40<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
41<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
42<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "nastavit vÃœchozí hodnoty">
43<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresy se musí po získání filtrovat. Filtry jsou aplikovány postupně, můşete je tedy pouşít pro seřazení vÃœsledku. První nalezená adresa můşe bÃœt ihned pouÅŸita jako odesilatelova identita. Pokud nepouÅŸijete filtr, budou přeneseny vÅ¡echny adresy.">
44<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtr Smart Reply - jeden filtr na řádku, je moÅŸné pouşít regulární vÃœrazy (například &apos;/@mozilla.org$/&apos; platí pro vÅ¡echny e-maily z domény mozilla.org">
45<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
46<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy jsou nakonec přidány do rozbalovacího seznamu identit. Můşete si také zvolit, jak by měly bÃœt pouÅŸity jako nové identity odesilatelů (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
48<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
49<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyÅŸ je jen jedna moÅŸná adresa">
50<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
51<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moÅŸná adresa)">
52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
73<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
74<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
75<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÃœch hlavičkách">
76<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
78<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
79<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "vteřin">
80<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Ladění">
81<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Chcete-li hledat chyby, vyřeÅ¡it problémy s konfigurací a porozumět tomu, co Virtual Identity dělá (především s filtry SmartReply), můşete si zobrazovat další informace. PouÅŸití této volby vÅ¡ak zpomalí váš e-mailovÃœ klient, proto by neměla bÃœt zapnuta stále.">
82<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
83<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuální identita">
87<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
88<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
89<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
90<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Další:">
91<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.