source: chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_prefDialog.dtd @ 61c5a4

Last change on this file since 61c5a4 was 61c5a4, checked in by rene <rene@…>, 13 years ago

added all locales for new dialog (replaced with english defaults)

  • Property mode set to 100644
File size: 11.5 KB
Line 
1<!ENTITY vI_prefDialog.dlgTitle.label "Virtual Identity - ustawienia">
2<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Otwórz stronę domowa Virtual Identity">
3
4<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Główne">
5<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
6<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Inteligentna odpowiedź">
7<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Przechowalnia">
8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Wybór toÅŒsamości">
9<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Informacje o stanie">
10
11<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Ogólna konfiguracja">
12<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "funkcje">
13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "zachowuj uÅŒywane toÅŒsamości">
14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "UÅŒywane toÅŒsamości mogą zostać zachowane i skojarzone z adresatami wiadomości. JeÅŒeli ponownie napiszesz do tego samego adresata zostanie uÅŒyta ta sama wirtualna lub rzeczywista toÅŒsamość">
15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "automatycznie wygeneruj datę dla nowych wiadomości">
16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Podczas tworzenia nowej wiadmości dodaj do adresu nadawcy datę. Jest to prosty sposób na tworzenie unikatowych toÅŒsamości, domyślnie wyłączone.">
17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "wykryj toÅŒsamość analizując nagłówek wiadomości:">
18<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Twój program e-mailowy jest zbyt stary, aby moÅŒna było korzystać z funkcji inteligentnych szkicy">
19<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "uÅŒywaj inteligentnych szkicy">
20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "&quot;Inteligentny szkic&quot; próbuje wykryć poŌądaną toÅŒsamość dla szkicu przez analizę nagłówka przechowywanej wiadomości. Zalecane, domyślnie włączone.">
21<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi">
22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&quot;Inteligentna odpowiedź&quot; próbuje wykryć poŌądaną toÅŒsamość dla szkicu przez analizę nagłówka przechowywanej wiadomości. Opcja ta jest przydatna, jeÅŒeli dana toÅŒsamość nie znajduje się jeszcze w Twojej przechowalni. Aby osiągnąć najlepszy rezultat naleÅŒy skonfigurować ją w odpowiedniej karcie. Zalecane, domyślne włączone.">
23<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi równieÅŒ przy odpowiadaniu w grupach dyskusyjnych">
24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "MoÅŒesz uÅŒyć inteligentnych odpowiedzi, aby wykryć toÅŒsamość nadawcy podczas odpowiadania w grupach dyskusyjnych. JeÅŒeli nie zostanie poprawnie skonfigurowana, ta funkcja nie będzie dobrze działała, zatem jest ona domyślnie wyłączona.">
25
26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interfejs">
27<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "pokaÅŒ menu SMTP">
28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "dodaj element prowadzący do okna opcji oraz edytora przechowywanych danych do menu Narzędzia">
29<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z rzeczywistych toÅŒsamości">
30<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z wirtualnych toÅŒsamości">
31
32<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Właściwości wirtualnych toÅŒsamości">
33<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "artybuty do skopiowania">
34<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "miejsce zapisu wysłanej poczty">
35<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "miejsce zapisu szkiców">
36<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "miejsce zapisu szablonów">
37<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "przy wysyłaniu wiadomości z Virtual Identity">
38<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "skopiuj poniÅŒsze atrybuty z">
39<!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "ustawienia zabezpieczeń S/MIME">
40<!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "ustawienia zabezpieczeń OpenPGP">
41<!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "załączników vCard">
42<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "uwaga: aby włączyć dynamiczną dezaktywację sygnatuj musisz zainstalować (i włączyć) rozszerzenie &quot;Signature Switch&quot;. Póki co ta opcja nie jest dostępna.">
43<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "usuń wszelkie sygnatury podczas uÅŒywania wirtualnej toÅŒsamości">
44<!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "ustaw wirtualną toÅŒsamość jako adres &quot;Odpowiedz do&quot;">
45<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "podczas wysyłania wiadomości z wirtualną toÅŒsamością">
46<!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "Folder uÅŒywany przez konto zmieniony przez wirtualną toÅŒsamość">
47<!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Folder uÅŒywany przez domyślne konto">
48
49<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Ustawienia inteligentnych odpowiedzi">
50<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. pobierz adresy">
51<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. przefiltruj adresy">
52<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Inteligentna odpowiedź Virtual Identity">
53<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Aby znaleźć toÅŒsamość do odpowiedzi, inteligentna odpowiedź musi uzyskać listę moÅŒliwych toÅŒsamości nadawcy, zatem zwykle przeszukiwane są informacje &quot;To&quot; (&quot;Do&quot;) i &quot;Cc&quot; (&quot;Kopia&quot;) z nagłówka. Tutaj moÅŒesz wprowadzić te i/lub inne informacje nagłówka. (dodatkowe opcje: aby wybrać nagłówek numer n z nagłówków o tej samej nazwie dodak &quot;:n&quot;. JeÅŒeli dodasz &quot;:@&quot; do jakiegokolwiek wpisu uÅŒyte zostaną jedynie adresy e-mail, a nazwy zostaną zignorowane.)">
54<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "dodatkowe nagłówki - po jednym w linijce, na przykład: &quot;x-original-to&quot; lub &quot;x-original-to:@&quot; lub &quot;x-original-to:2:@&quot;">
55<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "ustaw domyślne wartości">
56<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Po pobraniu adresów muszą one zostać przefiltrowane. Wszystkie filtry są uÅŒywane jeden po drugim, więc moÅŒesz ich uÅŒyć równieÅŒ w celu posortowania wyników. Na końcu pierwszy odnaleziony adres moÅŒe zostać natychmiastowo uÅŒyty jako toÅŒsamość nadawcy. JeÅŒeli nie uÅŒyjesz filtra wszystkie adresy zostaną przetransferowane.">
57<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtr inteligentnych odpowiedzi - po jednym w linijce, dozwolone jest uÅŒywanie wyraÅŒeń regularnych (na przykład &quot;/@mozilla.org$/&quot; oznacza kaÅŒdy adres e-mail z domeny mozilla.org)">
58<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "zignoruj pełne nazwisko podczas porównywania adresów e-mail z istniejącymi toÅŒsamościami">
59<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "jeÅŒeli nie istnieje nazwa dla ÅŒadnego ze znalezionych adresów e-mail, uÅŒyj następującej:">
60
61<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "opcje przechowywania">
63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "dodatkowe opcje">
64<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
65<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Odczytywanie wirtualnych toÅŒsamości">
66<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "zapisz wirtualne toÅŒsamości podczas wysyłania e-maili">
67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"> <!-- to translate -->
68<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "pytaj przed nadpisaniem wirtualnych toÅŒsamości w przechowalni">
69<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "nigdy nie nadpisuj (i pytaj), jeÅŒeli e-mail ma kilku odbiorców">
70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "pokaÅŒ przełącznik pozwalający na aktywację/dezaktywację zapisywania toÅŒsamości">
71<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edytuj zachowane dane">
72<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "pytaj przed zastąpieniem wirtualnej toÅŒsamości w polu &quot;Nadawca&quot;">
73<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "zignoruj przechowalnię po uzyskaniu pierwszej wirtualnej toÅŒsamości">
74<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "zachowaj następujące ustawienia">
75
76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Wybór toÅŒsamości">
77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "wybór toÅŒsamości">
78<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "obsługa wyników">
79
80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Inteligentne odpowiedzi i przechowywanie">
81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Inteligentne szkice i przechowywanie">
82<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Obsługa wyników">
83
84<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "JeÅŒeli odpowiadasz na wiadomości moÅŒesz ustawić, czy priorytetowe mają być przechowywane wirtualne toÅŒsamości, czy te pobierane przez funkcję &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;.">
85<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferuj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;">
86<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "zignoruj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;, jeÅŒeli zostaną znalezione zachowane wirtualne toÅŒsamości">
87
88<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "JeÅŒeli edytujesz szkic nie ma potrzeby konfiguracji czegokolwiek. Jeśli rozszerzenie jest w stanie odczytać nagłówek przechowywanej wiadomości tworzona jest dla niej odpowiednia wirtualna toÅŒsamość. PoniewaÅŒ brak informacji dotyczących serwera SMTP oraz pozostałych ustawień w szkicu te informacje są, w miarę moÅŒliwości, pobierane z przechowalni wirtualnych toÅŒsamości.">
89
90<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Wyniki wyszukiwania w przechowalni wirtualnych toÅŒsamości i wyniki analizy nagłówków inteligentnej odpowiedzi oraz inteligentnych szkiców są dodawane do rozwijalnego menu toÅŒsamości uÅŒywanej dla wiadomości. MoÅŒesz równieÅŒ wybrać jak mają zostać one uÅŒyte jako toÅŒsamość nadawcy.">
91<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "otwórz okno pozwalające na wybór toÅŒsamości">
92<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "pytaj, jeÅŒeli jest więcej, niÅŒ jeden moÅŒliwy adres">
93<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "uÅŒyj pierwszej znalezionej toÅŒsamości bez interakcji ze strony uÅŒytkownika">
94<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(jeÅŒeli jest tylko jeden moÅŒliwy adres)">
95
96<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Informacje o stanie">
97<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Powiadomienia">
98<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "pokaÅŒ informację o rozpoznanych nagłówkach">
99<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "aktywuj wiadomości stanu inteligentnej odpowiedzi / inteligentnych szkicy">
100<!ENTITY vI_prefDialog.notifyStorage.label "aktywuj wiadomości stanu przechowalni">
101<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "czas, przez jaki mają być pokazywane informacje o stanie (0 = nieskończoność)">
102<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "sekund">
103<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Debugowanie">
104<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Aby odnaleźć błędy, rozwiązać problemy konfiguracji i zrozumieć, co robi Virtual Identity (szczególnie z filtrami inteligentnych odpowiedzi) moÅŒesz aktywować pewne dodatkowe informacje. Korzystanie z tej opcji zwalnia Twojego klienta poczty, zatem nie powinno być włączane na stałe.">
105<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "pokaÅŒ obszar z informacjami nt. debugowania">
106
107<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
108<!-- fields will be hidden, dont have to be translated -->
109<!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "">
110<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.