source: chrome/locale/sk-SK/v_identity/v_identity.dtd @ b1820a

Last change on this file since b1820a was b1820a, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

updated and added translations from babelzilla.org

  • Property mode set to 100644
File size: 6.3 KB
Line 
1<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
2<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavenie Virtuálnej Identity">
3<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavné">
4<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuálna Identita">
5<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "RÃœchla odpoveď">
6<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Správy stavu">
7<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "VÅ¡eobecná konfigurácia">
8<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "PouşívaÅ¥ nasledovné vlastnosti">
9<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Váš EmailovÃœ klient je príliÅ¡ starÃœ na pouÅŸitie RÃœchleho Návrhu">
10<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchly Návrh">
11<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchlu odpoveď">
12<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchlu odpoveď aj pre diskusné skupiny">
13<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchlu časovú značku">
14<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "ZobraziÅ¥ SMTP Ponuku">
15<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "UmoÅŸní prístup z ponuky Nástroje">
16<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "UpozorniÅ¥ pred pouÅŸitím ne-Virtuálnej identity">
17<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
18<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Vlastnosti Virtuálnych identít">
19<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Atribúty kopírovania">
20<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Miesto pre uloÅŸenie odoslanÃœch emailov">
21<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Počas posielania správy s virtuálnou identitou">
22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "SkopírovaÅ¥ nasledovné atribúty z predoÅ¡lej identity">
23<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "S/MINE bezpečnostné nastavenie">
24<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "OpenPGP bezpečnostné nastavenie">
25<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "Prílohy VCard">
26<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "poznámka: pre zapnutie dynamického deaktivovania podpisov je potrebné nainÅ¡talovaÅ¥ (a povoliÅ¥) rozšírenie &quot;Signature Switch&quot; . Inak táto voÄŸba nie je dostupná.">
27<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "OdstrániÅ¥ kaÅŸdÃœ podpis pri pouÅŸitÃœ virtuálnej identity">
28<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Počas posielania správy s virtuálnou identitou">
29<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Priečinok pouşívanÃœ účtom zmenenÃœm virtuálnou identitou">
30<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Priečinok pouşívanÃœ predvolenÃœm účtom">
31<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Nastavenie RÃœchlej odpoveďe">
32<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1, získaÅ¥ adresy">
33<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2, filtrovaÅ¥ adresy">
34<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3, pouÅŸiÅ¥ adresy">
35<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede.">
36<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pre nájdenie identity odpovede, musí RÃœchla odpoveď dostaÅ¥ zoznam moÅŸnÃœch identít. Pre to zvyčajne analyzuje &quot;To&quot; a &quot;Cc&quot; hlavičky. Sem mÃŽÅŸete vloÅŸiÅ¥ tieto  a/alebo iné hlavičky. (ďalÅ¡ie moÅŸnosti: pouÅŸite &quot;n&quot; pre vÃœber konkrétnej hlavičky z viacerÃœch hlavičiek rovnakého mena. Pri pridanÃœ &quot;@&quot; k záznamu bude pouÅŸitá len emailová adresa a meno bude ignorované.)">
37<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "ďalÅ¡ie hlavičky - jedna na riadok, napríklad &quot;&quot;x-original-to&quot; alebo &quot;x-original-to:@&quot; alebo &quot;x-original-to:2:@&quot;">
38<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Nastavenie predvolenÃœch hodnÃŽt">
39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Po získanÃœ adries sú tieto filtrované. VÅ¡etky filtre sú pouÅŸité postupne, tak sa dá vÃœsledok triediÅ¥. Prvá nájdená adresa mÃŽÅŸe byÅ¥ okamÅŸite pouÅŸitá ako identita odosielateÄŸa. Ak sa filter nepouÅŸije, vÅ¡etky adresy sú prenesené.">
40<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filter RÃœchlej odpovede – jeden filter na riadok, je moÅŸné pouÅŸiÅ¥ regulárne vÃœrazy (napr. &quot;/@mozilla.org$/&quot; platí pre vÅ¡etky emaily z domény mozilla.org)">
41<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignoruje celé meno počas porovnávania emailovej adresy s existujúcimi identitami">
42<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Ak pri nájdenej emailovej adrese nie je meno pouÅŸi nasledujúce:">
43<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy sú nakoniec pridané do rozbalovacieho menu vÃœberu identít. MÃŽÅŸete vybraÅ¥ ako majú byÅ¥ pouÅŸité pre nové totoÅŸnosti odosielateÄŸov.">
44<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "OtvoriÅ¥ dialógové okno pre vÃœber identity">
45<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "OpÃœtaÅ¥ sa aj keď je len jedna moÅŸná adresa">
46<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "PouÅŸiÅ¥ prvú nájdenú adresu bez opÃœtania">
47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(ak je len jedna moÅŸná adresa)">
48<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Správy stavu">
49<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Oznámenia">
50<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "UkázaÅ¥ informácie o hlavičkách">
51<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "AktivovaÅ¥ správy o stave pre RÃœchlu odpoveď/ RÃœchli návrh">
52<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazenia správ o stave (0 = nekonečno)">
53<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "sekúnd">
54<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Ladenie">
55<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Pri hÄŸadanÃœ chÃœb, rieÅ¡enÃœ konfiguračnÃœch problémov a pochopeniu toho čo Virtual Identity (hlavne pri filtroch RÃœchlej odpovede) mÃŽÅŸete zapnúť zobrazenie doplnkovÃœch informácií. PouÅŸitie tejto funkcie spomalí Vášho emailového klienta, preto by nemala byÅ¥ povolená stále.">
56<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "UkázaÅ¥ oblasÅ¥ s Ladiacimi informáciami">
57<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
58<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "RÃœchla odpoveď Virtuálnej identity">
59<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Vyberte si Virtuálnu identitu">
60<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
61<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
62<!ENTITY sentInOtherFolder.label "ĎalÅ¡ie:">
63<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.