source: chrome/locale/sk-SK/v_identity/v_identity.dtd @ b9fa52

Last change on this file since b9fa52 was b9fa52, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

adapted all translations to new features

  • Property mode set to 100644
File size: 8.9 KB
Line 
1<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
2<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavenie Virtuálnej Identity">
3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
4<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavné">
5<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuálna Identita">
6<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "RÃœchla odpoveď">
7<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Správy stavu">
8<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "VÅ¡eobecná konfigurácia">
9<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "PouşívaÅ¥ nasledovné vlastnosti">
10<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Váš EmailovÃœ klient je príliÅ¡ starÃœ na pouÅŸitie RÃœchleho Návrhu">
11<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchly Návrh">
12<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchlu odpoveď">
13<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchlu odpoveď aj pre diskusné skupiny">
14<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "PouÅŸiÅ¥ RÃœchlu časovú značku">
15<!ENTITY vident.prefs.aBook.label "use Addressbook to store Virtual Identities">
16<!ENTITY vident.prefs.aBookNonVIdentity.label "store also usual Identities in you Addressbook">
17<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "ZobraziÅ¥ SMTP Ponuku">
18<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "UmoÅŸní prístup z ponuky Nástroje">
19<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "UpozorniÅ¥ pred pouÅŸitím ne-Virtuálnej identity">
20<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warn on any usage of virtual Identities">
21<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Vlastnosti Virtuálnych identít">
22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Atribúty kopírovania">
23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Miesto pre uloÅŸenie odoslanÃœch emailov">
24<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Počas posielania správy s virtuálnou identitou">
25<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "SkopírovaÅ¥ nasledovné atribúty z predoÅ¡lej identity">
26<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "S/MINE bezpečnostné nastavenie">
27<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "OpenPGP bezpečnostné nastavenie">
28<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "Prílohy VCard">
29<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "poznámka: pre zapnutie dynamického deaktivovania podpisov je potrebné nainÅ¡talovaÅ¥ (a povoliÅ¥) rozšírenie &quot;Signature Switch&quot; . Inak táto voÄŸba nie je dostupná.">
30<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "OdstrániÅ¥ kaÅŸdÃœ podpis pri pouÅŸitÃœ virtuálnej identity">
31<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Počas posielania správy s virtuálnou identitou">
32<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Priečinok pouşívanÃœ účtom zmenenÃœm virtuálnou identitou">
33<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Priečinok pouşívanÃœ predvolenÃœm účtom">
34<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Nastavenie RÃœchlej odpoveďe">
35<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1, získaÅ¥ adresy">
36<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2, filtrovaÅ¥ adresy">
37<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3, pouÅŸiÅ¥ adresy">
38<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede">
39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtuálna identita RÃœchlej odpovede / Addressbook">
40<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pre nájdenie identity odpovede, musí RÃœchla odpoveď dostaÅ¥ zoznam moÅŸnÃœch identít. Pre to zvyčajne analyzuje &quot;To&quot; a &quot;Cc&quot; hlavičky. Sem mÃŽÅŸete vloÅŸiÅ¥ tieto  a/alebo iné hlavičky. (ďalÅ¡ie moÅŸnosti: pouÅŸite &quot;n&quot; pre vÃœber konkrétnej hlavičky z viacerÃœch hlavičiek rovnakého mena. Pri pridanÃœ &quot;@&quot; k záznamu bude pouÅŸitá len emailová adresa a meno bude ignorované.)">
41<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "ďalÅ¡ie hlavičky - jedna na riadok, napríklad &quot;&quot;x-original-to&quot; alebo &quot;x-original-to:@&quot; alebo &quot;x-original-to:2:@&quot;">
42<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Nastavenie predvolenÃœch hodnÃŽt">
43<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Po získanÃœ adries sú tieto filtrované. VÅ¡etky filtre sú pouÅŸité postupne, tak sa dá vÃœsledok triediÅ¥. Prvá nájdená adresa mÃŽÅŸe byÅ¥ okamÅŸite pouÅŸitá ako identita odosielateÄŸa. Ak sa filter nepouÅŸije, vÅ¡etky adresy sú prenesené.">
44<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filter RÃœchlej odpovede – jeden filter na riadok, je moÅŸné pouÅŸiÅ¥ regulárne vÃœrazy (napr. &quot;/@mozilla.org$/&quot; platí pre vÅ¡etky emaily z domény mozilla.org)">
45<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignoruje celé meno počas porovnávania emailovej adresy s existujúcimi identitami">
46<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Ak pri nájdenej emailovej adrese nie je meno pouÅŸi nasledujúce:">
47<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Vyfiltrované adresy sú nakoniec pridané do rozbalovacieho menu vÃœberu identít. MÃŽÅŸete vybraÅ¥ ako majú byÅ¥ pouÅŸité pre nové totoÅŸnosti odosielateÄŸov (If you use the Addressbook to lookup for Identities, the same Options are used).">
48<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "OtvoriÅ¥ dialógové okno pre vÃœber identity">
49<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "OpÃœtaÅ¥ sa aj keď je len jedna moÅŸná adresa">
50<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "PouÅŸiÅ¥ prvú nájdenú adresu bez opÃœtania">
51<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(ak je len jedna moÅŸná adresa)">
52<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.label "Addressbook">
53<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.header "Storing Virtual Identities in Addressbook">
54<!ENTITY vident.prefs.aBookCap1.caption "Virtual Identity Addressbook-Options">
55<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Configure Email-Dialog">
56<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "Configure Reply-Identities">
57<!ENTITY vident.prefs.aBookCap4.caption "Cleaning of Addressbooks">
58<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
59<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
60<!ENTITY vident.prefs.aBookTab.Tab3.label "3. Extended">
61<!ENTITY vident.prefs.aBook.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
62<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Addressbook">
63<!ENTITY vident.prefs.aBook.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
64<!ENTITY vident.prefs.aBook.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
65<!ENTITY vident.prefs.aBookCap2.caption "Selection of Senders Identity">
66<!ENTITY vident.prefs.aBook.reply.desc "If you answer any emails and usage of Addressbook is activated together with 'Smart Reply', this is the place to configure if and how the found Identities will be used. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
67<!ENTITY vident.prefs.aBook.use_for_smart_reply.label "use Addressbook Identities together with 'Smart-Reply'">
68<!ENTITY vident.prefs.aBook.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
69<!ENTITY vident.prefs.aBook.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Identities were found in Addressbook">
70<!ENTITY vident.prefs.aBookCap3.caption "extended Options">
71<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.desc "Here you are able to remove all Virtual Identity Informations from you Addressbooks.">
72<!ENTITY vident.prefs.aBook.remove_entries.remove "remove Informations">
73<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Správy stavu">
74<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Oznámenia">
75<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "UkázaÅ¥ informácie o hlavičkách">
76<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "AktivovaÅ¥ správy o stave pre RÃœchlu odpoveď/ RÃœchli návrh">
77<!ENTITY vident.prefs.notifyABook.label "aktivate Addressbook status messages">
78<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazenia správ o stave (0 = nekonečno)">
79<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "sekúnd">
80<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Ladenie">
81<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Pri hÄŸadanÃœ chÃœb, rieÅ¡enÃœ konfiguračnÃœch problémov a pochopeniu toho čo Virtual Identity (hlavne pri filtroch RÃœchlej odpovede) mÃŽÅŸete zapnúť zobrazenie doplnkovÃœch informácií. PouÅŸitie tejto funkcie spomalí Vášho emailového klienta, preto by nemala byÅ¥ povolená stále.">
82<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "UkázaÅ¥ oblasÅ¥ s Ladiacimi informáciami">
83<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
84<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.label "save">
85<!ENTITY vident.composeDialog.aBookSave.tooltiptext "save Identity while sending in Addressbook">
86<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuálna Identita">
87<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Vyberte si Virtuálnu identitu">
88<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
89<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
90<!ENTITY sentInOtherFolder.label "ĎalÅ¡ie:">
91<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "D">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.