Changeset 0c5476


Ignore:
Timestamp:
Feb 4, 2010, 4:24:15 PM (13 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
multiEdit, ng_0.6, ng_0.8, ng_0.9
Children:
26ed2b
Parents:
b14c0f
Message:

added initial locales

Files:
38 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome.manifest

  rb14c0f r0c5476  
  11content v_identity jar:chrome/v_identity.jar!/content/v_identity/
   2locale  v_identity  cs-CZ   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/cs-CZ/v_identity/
   3locale  v_identity  de-DE   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/de-DE/v_identity/
  24locale  v_identity  en-US   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/en-US/v_identity/
   5locale  v_identity  es-ES   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/es-ES/v_identity/
   6locale  v_identity  fr-FR   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/fr-FR/v_identity/
   7locale  v_identity  ko-KR   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/ko-KR/v_identity/
   8locale  v_identity  nl-NL   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/nl-NL/v_identity/
   9locale  v_identity  tr-TR   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/tr-TR/v_identity/
  310skin    v_identity  classic/1.0 jar:chrome/v_identity.jar!/skin/classic/v_identity/
  411overlay chrome://messenger/content/messengercompose/messengercompose.xul    chrome://v_identity/content/v_identity.xul
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Otevřít domovskou stránku rozšíření Virtual Identity">
  33
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Hlavní">
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
  6 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Smart Reply">
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "ÚloÅŸiÅ¡tě">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "VÃœběr identity">
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Zprávy o stavu">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "Source Mail"><!-- translate -->
   5<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "Selection"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Compose Dialog"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Sending"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "Storage"><!-- translate -->
   9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "Options"><!-- translate -->
  1010
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "VÅ¡eobecné nastavení">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "pouşít následující vlastnosti">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "uloÅŸit (a vyvolat) pouÅŸité identity">
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Spolu s příjemcem vaÅ¡eho e-mailu můşe bÃœt uloÅŸena i pouÅŸitá identita. Pokud budete psát znovu stejnému příjemci, bude pouÅŸita stejná virtuální nebo nevirtuální identita">
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "pro nové e-maily automaticky generovat identity s časovÃœm razítkem">
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Při psaní nového e-mailu, přidá do obvyklé adresy odesilatele časové razítko. JednoduchÃœ způsob tvorby unikátních identit, ve vÃœchozím stavu vypnuto.">
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "analyzovat hlavičky e-mailu a detekovat identity:">
   11
   12<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Smart Features"><!-- translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Read"><!-- translate -->
   14<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filter / Sort"><!-- translate -->
   15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Compare"><!-- translate -->
   16
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "Header Analysis"><!-- translate -->
   18<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft"><!-- translate -->
   19<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply"><!-- translate -->
  1820<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
  1921<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
   
  2123<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
  2224<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Smart Reply&apos; se pokouší detekovat pouÅŸitého odesilatele odpovědi analÃœzou hlaviček přijatého e-mailu. To je uÅŸitečné, pokud tato identita jeÅ¡tě není v úloÅŸiÅ¡ti. Nejlepších vÃœsledků dosáhnete nastavením na přísluÅ¡ném panelu. Doporučené, ve vÃœchozím stavu zapnuté.">
   25<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "all received mails contain a 'received' header"><!-- translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' has to detect if the mail was received or sent. This is usually done by checking for a 'received' header. If received mails don't contain a 'received' header uncheck this box. On by default."><!-- translate -->
  2327<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
  2428<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Pokud odpovídáte do diskusí, můşete detekovat svou identitu odesilatele pouÅŸitím &apos;Smart Reply&apos;. Pokud to není vhodně nastaveno, nebude to fungovat moc dobře. Proto je to ve vÃœchozím stavu vypnuté.">
  2529
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "rozhraní">
  27 <!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "přidat poloÅŸku pro okno nastavení a editor úloÅŸiÅ¡tě do nabídky Nástroje">
  29 <!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
  30 <!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
  31 
  32 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
  33 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
  34 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloÅŸení odeslanÃœch e-mailů">
  35 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "místo pro uloÅŸení konceptů">
  36 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "místo pro uloÅŸení Å¡ablon">
  37 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  38 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
  39 <!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
  40 <!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
  41 <!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "přílohy vCard">
  42 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "nastavit Virtual Identity jako adresu pro Reply-To">
  45 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  46 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
  47 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
  48 
  49 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Nastavení Smart Reply">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. získat adresu">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrovat adresy">
  52 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
   30<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Header Search"><!-- translate -->
   31<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. získat adresu">
  5332<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
  5433<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  5534<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "nastavit vÜchozí hodnoty">
   35
   36<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filter / Sort"><!-- translate -->
   37<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. filtrovat adresy">
  5638<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresy se musí po získání filtrovat. Filtry jsou aplikovány postupně, můşete je tedy pouşít pro seřazení vÃœsledku. První nalezená adresa můşe bÃœt ihned pouÅŸita jako odesilatelova identita. Pokud nepouÅŸijete filtr, budou přeneseny vÅ¡echny adresy.">
  5739<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtr Smart Reply - jeden filtr na řádku, je moÅŸné pouşít regulární vÃœrazy (například &apos;/@mozilla.org$/&apos; platí pro vÅ¡echny e-maily z domény mozilla.org">
   40
   41<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Compare"><!-- translate -->
   42<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. compare with existing Identities"><!-- translate -->
  5843<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
  5944<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
  6045
  61 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Ukládání virtuálních identit">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "nastavení úloÅŸiÅ¡tě">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "další nastavení">
  64 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Ukládání virtuálních identit">
  65 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Načítání virtuálních identit">
  66 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "uloÅŸit virtuální identity při odesílání e-mailů">
  67 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "uloÅŸit základní identitu">
  68 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "zeptat se před přepsáním virtuální identity v úloÅŸiÅ¡ti">
  69 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "nikdy nepřepsat (zeptat se), pokud má e-mail více příjemců">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "zobrazit přepínač pro povolení/zakázání ukládání identit">
  71 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "upravit uloÅŸená data">
  72 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "zeptat se před nahrazením virtuální identity v hlavičce Odesílatel">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorovat úloÅŸiÅ¡tě po získání první virtuální identity">
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "uloÅŸit (a vyvolat) následující nastavení">
  7546
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "VÃœběr identity">
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "vÃœběr identity">
  78 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "obsluha vÃœsledků">
   47<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input"><!-- translate -->
   48<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection"><!-- translate -->
  7949
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply a úloÅŸiÅ¡tě">
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft a úloÅŸiÅ¡tě">
  82 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Obsluha vÃœsledků">
  83 
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input"><!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Smart Reply a úloÅŸiÅ¡tě">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Smart Draft a úloÅŸiÅ¡tě">
  8453<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Zde můşete nastavit prioritu uloÅŸenÃœm virtuálním identitám, nebo identitám získanÃœm funkcí &apos;Smart Reply&apos; při odpovědi na e-mail.">
  8554<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
   
  8857<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Pokud upravujete Koncept nebo Å ablonu, není třeba nic nastavovat. Pokud je rozšíření schopno číst hlavičky uloÅŸenÃœch e-mailů, vytvoří se odpovídající virtuální identita. V Konceptu/Å abloně není uloÅŸena informace o SMTP ani şádné další nastavení. Pokud je to moÅŸné, je tato informace získána z úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity.">
  8958
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling"><!-- translate -->
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Obsluha vÃœsledků">
  9061<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "VÃœsledky hledání v úloÅŸiÅ¡ti Virtual Identity a Smart Reply nebo vÃœsledky analÃœzy hlaviček Smart Draft jsou přidány do nabídky identit. Můşete si také zvolit, jak by mohly bÃœt pouÅŸity coby nové identity odesílatele.">
  9162<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
   
  9364<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
  9465<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moşná adresa)">
   66<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "use match with existing Identity without interaction"><!-- translate -->
  9567
  96 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
  97 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Upozornění">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Features"><!-- translate -->
   69<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog"><!-- translate -->
   70
   71<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Message Composing"><!-- translate -->
   72<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Message Composing"><!-- translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Message Compose Features"><!-- translate -->
   74<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Message Compose Dialog"><!-- translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Storage Switches"><!-- translate -->
   76<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "pro nové e-maily automaticky generovat identity s časovÃœm razítkem">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Při psaní nového e-mailu, přidá do obvyklé adresy odesilatele časové razítko. JednoduchÃœ způsob tvorby unikátních identit, ve vÃœchozím stavu vypnuto.">
   78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
   79<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "deactivate S/MIME signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "deactivate openPGP signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "nastavit Virtual Identity jako adresu pro Reply-To">
   83<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "show Menu to select between available SMTP-servers"><!-- translate -->
   85<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of sent mails (fcc)"><!-- translate -->
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.tooltiptext "show Button to activate/deactivate Storing of Sent mails (fcc) on the fly"><!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "checkbox for saving of Identities"><!-- translate -->
   88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "checkbox for saving of base Identities"><!-- translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "checkbox for saving of SMTP"><!-- translate -->
   90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "colorize to be stored Identity-parts"><!-- translate -->
   91
   92<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Attributes / Copies"><!-- translate -->
   93<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Sent Mail"><!-- translate -->
   94<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Drafts"><!-- translate -->
   95<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Templates"><!-- translate -->
   96<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Warnings"><!-- translate -->
   97
   98<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Message Attributes"><!-- translate -->
   99<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "attributes to copy"><!-- translate -->
   100<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
   101<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
   102<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "přílohy vCard">
   103
   104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.header "Sent Mails Folder"><!-- translate -->
   105<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
   106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
   107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
   108
   109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "Draft Folder"><!-- translate -->
   110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "místo pro uloÅŸení konceptů">
   111
   112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "Template Folder"><!-- translate -->
   113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "místo pro uloÅŸení Å¡ablon">
   114
   115<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Warnings"><!-- translate -->
   116<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "before sending of the message"><!-- translate -->
   117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
   118<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
   119
   120
   121<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identity"><!-- translate -->
   122<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "reading"><!-- translate -->
   123<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "storing"><!-- translate -->
   124<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Storage Extra 1"><!-- translate -->
   125<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Storage Extra 2"><!-- translate -->
   126
   127<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "Identity Storage"><!-- translate -->
   128<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "Storage Usage"><!-- translate -->
   129<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"><!-- translate -->
   130<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Spolu s příjemcem vaÅ¡eho e-mailu můşe bÃœt uloÅŸena i pouÅŸitá identita. Pokud budete psát znovu stejnému příjemci, bude pouÅŸita stejná virtuální nebo nevirtuální identita">
   131<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "upravit uloÅŸená data">
   132
   133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Identity Reading"><!-- translate -->
   134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "Načítání virtuálních identit">
   135<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "zeptat se před nahrazením virtuální identity v hlavičce Odesílatel">
   136<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorovat úloÅŸiÅ¡tě po získání první virtuální identity">
   137
   138<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Identity Storing"><!-- translate -->
   139<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "storing of used Identities"><!-- translate -->
   140<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails"><!-- translate -->
   141<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"><!-- translate -->
   142<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "store used SMTP"><!-- translate -->
   143<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage"><!-- translate -->
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients"><!-- translate -->
   145
   146<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Storage Extras 1"><!-- translate -->
   147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   148
   149<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Storage Extras 2"><!-- translate -->
   150<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   151
   152<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Menu Options"><!-- translate -->
   153<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Menu Options"><!-- translate -->
   154<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Menu Options"><!-- translate -->
   155<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "přidat poloÅŸku pro okno nastavení a editor úloÅŸiÅ¡tě do nabídky Nástroje">
   156
   157<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifications"><!-- translate -->
   158<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "Zprávy o stavu">
   159<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "Upozornění">
  98160<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÜch hlavičkách">
  99161<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
   
  101163<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
  102164<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "vteřin">
  103 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Ladění">
   165
   166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Debugging"><!-- translate -->
   167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Debugging"><!-- translate -->
   168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "Ladění">
  104169<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Chcete-li hledat chyby, vyřeÅ¡it problémy s konfigurací a porozumět tomu, co Virtual Identity dělá (především s filtry SmartReply), můşete si zobrazovat další informace. PouÅŸití této volby vÅ¡ak zpomalí váš e-mailovÃœ klient, proto by neměla bÃœt zapnuta stále.">
  105170<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
   171
  106172
  107173<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22
  33<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "stav doručenky">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.fcc.label "FCC status"><!-- translate -->
  45<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "zvolená znaková sada">
  56<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "zvolenÜ formát zpráv">
   
  1718
  1819<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Potvrzení o přečtení">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.fccCol.label "FCC"><!-- translate -->
  1921<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Znaková sada">
  2022<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formát zpráv">
   
  2729<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "skrÜt neaktivní pole">
  2830<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Potvrzení o přečtení">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.fcc.label "FCC"><!-- translate -->
  2932<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Znaková sada">
  3033<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Formát zpráv">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_storageExtras.properties

  rb14c0f r0c5476  
  11vident.identityData.extras.reciept=Potvrzení o přečtení
   2vident.identityData.extras.fcc=FCC
  23vident.identityData.extras.charEnc=Znaková sada
  34vident.identityData.extras.msgFormat=Formát zpráv
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "uloÅŸit">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "uloÅŸit identitu při odesílání">
   5<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.label "Fcc"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.tooltiptext "save copy of sent mail"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.label "(=Reply-To)"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.menuLabel "disable Reply-To synchronization"><!-- translate -->
  59<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuální identita">
  610<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
   
  1014<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "ukládat identitu při odeslání">
  1115<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "ukládat základní identitu">
   16<!ENTITY vident.vI_Menu.saveSMTP.label "store SMTP information"><!-- translate -->
  1217<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipTitle.label "Status Virtual Identity">
  1318<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "změníte kliknutím">
  1419
  15 <!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"> <!-- to translate -->
   20<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"><!-- to translate -->
   21<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra2Button.label "Use Stored Identity"><!-- translate -->
  1622
  1723<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties

  rb14c0f r0c5476  
  22vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4
   5vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Can't change Identity before Sending.\nPlease report at https://add-on-it.de/virtual-id/newticket
  46
  57vident.updateStorage.title=Pro tohoto příjemce jiÅŸ máte virtuální identitu uloÅŸenou.
   
  2123vident.statusText.save.base.line1=ukládání virtuálních identit
  2224vident.statusText.save.base.line2=(zapamatovat si vÜchozí identitu)
   25vident.statusText.save.ok.smtp.line1=storing virtual Identities
   26vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(remember SMTP)
   27vident.statusText.save.base.smtp.line1=storing virtual Identities
   28vident.statusText.save.base.smtp.line2=(remember underlying Identity & SMTP)
  2329
  2430vident.identityData.Name=Jméno
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Öffne die Webseite von Virtual Identity">
  33
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Allgemein">
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Virtuelle IdentitÀt">
  6 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Smart Reply">
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "IdentitÀts-Speicher">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "IdentitÀts-Auswahl">
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Statusinformationen">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "Source Mail">
   5<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "Selection">
   6<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Compose Dialog">
   7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Sending">
   8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "Storage">
   9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "Options">
  1010
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Allgemeine Konfiguration">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "Funktionen">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "IdentitÀten-Speicher (speichern und wiederherstellen))">
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Verwendete IdentitÀten können gespeichert werden. Schreibst Du dem selben EmpfÀnger erneut eine Email, wird die gleiche virtuelle oder nicht-virtuelle IdentitÀt benutzt.">
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "erzeuge automatischen Zeitstempel fÃŒr neue mails">
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "VerÀndere die Absender-Adresse fÃŒr neue emails mit einem Zeitstempel. Dies ist ein einfacher Weg um automatisch neue IdentitÀen zu erzeugen.">
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "erkenne die IdentitÀt durch Analyse der Email-Kopfzeilen:">
   11
   12<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Smart Features">
   13<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Read">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filter / Sort">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Compare">
   16
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "Header Analysis">
   18<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft">
   19<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply">
  1820<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Deine Version von Thunderbird ist zu alt, Smart Draft steht nicht zur VerfÃŒgung">
  1921<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "verwende Smart Draft">
   
  2123<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "verwende Smart Reply">
  2224<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' versucht den gewÌnschten Sender einer Email-Antwort durch Analyse der Kopfzeilen der zu beantwortenden Email zu ermitteln. Das ist wichtig, wenn die entsprechende IdentitÀt noch nicht in Deinem Speicher abgelegt wurde. Beste Ergebnisse wenn im entsprechenden Tab genau konfiguriert.">
   25<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "all received mails contain a 'received' header">
   26<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' has to detect if the mail was received or sent. This is usually done by checking for a 'received' header. If received mails don't contain a 'received' header uncheck this box. On by default.">
  2327<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "verwende Smart Reply auch bei Antworten an Newsgruppen">
  2428<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Du kannst 'Smart Reply' auch nutzen um die Sender-IdentitÀt bei Antworten an news-Gruppen zu erkennen. Dies funktioniert allerdings nur wenn 'Smart Reply' richtig konfiguriert wurde.">
  2529
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "Interface">
  27 <!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "zeige SMTP Auswahlmenu">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "zeige Menu-Eintrag fÃŒr Virtual Identity Optionen und Virtual Identity Daten-Speicher">
  29 <!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "warne bei jeder Verwendung einer dauerhaft gespeicherten IdentitÀt">
  30 <!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "warne bei jeder Verwendung einer Virtuellen IdentitÀt">
  31 
  32 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Eigenschaften der Virtuellen IdentitÀt">
  33 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "zu kopierende Einstellungen">
  34 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "Speicherort fÃŒr Emails">
  35 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "Speicherort fÃŒr Drafts">
  36 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "Speicherort fÃŒr Templates">
  37 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "Beim Senden von Nachrichten automatisch">
  38 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "folgende Einstellungen der zugrunde liegenden IdentitÀt kopieren:">
  39 <!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "S/MIME Sicherheitseinstellungen">
  40 <!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "OpenPGP Sicherheitseinstellungen">
  41 <!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "anzuhÀngende Visitenkarten">
  42 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "Hinweis: Zur dynamischen Abschaltung der &apos;Signatur&apos; muss die Erweiterung &apos;Signature Switch&apos; installiert (und aktiviert) sein. Zur Zeit steht diese Option nicht zur VerfÃŒgung.">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "entferne eine &apos;Signatur&apos; bei Nutzung einer Virtuellen IdentitÀt">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "setze Virtuelle IdentitÀt als Reply-To Adresse">
  45 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "Beim Senden von Nachrichten automatisch">
  46 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "Ordner des Accounts, der durch Virtual Identity geÀndert wurde">
  47 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Ordner des Standard-Accounts">
  48 
  49 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Smart Reply Einstellungen">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. Adressen besorgen">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. Adressen filtern">
  52 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
   30<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Header Search">
   31<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. Adressen besorgen">
  5332<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "In einem ersten Schritt muss &apos;Smart Reply&apos; eine Liste der möglichen Sendeadressen ihrer Antwort erstellen. DafÌr werden Ìblicherweise die EmpfÀngerfelder &apos;To&apos; und &apos;Cc&apos; der Email ausgewertet. Hier können diese und weitere Kopfzeilen angegeben werden. (ergÀnzende Optionen: Auswahl der Kopfzeile Nummer n aus mehreren Kopfzeilen mit gleicher Bezeichnung durch &apos;:n&apos;. Email-Adressen Ìbernehmen, Namen ignorieren durch &apos;:@&apos;.)">
  5433<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "zusÀtzliche Kopfzeilen  -  je eine pro Zeile bspw. &apos;x-original-to&apos; oder &apos;x-original-to:@&apos; oder &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  5534<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "setze Vorgabe-Werte">
   35
   36<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filter / Sort">
   37<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. Adressen filtern">
  5638<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Im zweiten Schritt werden die möglichen Sendeadressen gefiltert. Alle Filter werden der Reihe nach angewandt, so werden die Adressen gleichzeitig sortiert. Die zuerst gefundene Adresse kann dann direkt als Sender Ìbernommen werden. Wird kein Filter angegeben, werden alle Adressen Ìbernommen.">
  5739<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Smart Reply Filter  -  eine Zeile je Filter, regulÀre AusdrÃŒcke sind möglich, bspw. filtert &apos;/@mozilla.org$/&apos; nach allen Emailadressen der domain mozilla.org">
   40
   41<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Compare">
   42<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. compare with existing Identities">
  5843<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "ignoriere Namensangaben beim Vergleich der Email-Adressen mit vorhandenen IdentitÀten">
  5944<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "falls kein Name zu einer Email-Adresse gefunden wurde, benutze folgenden Namen:">
  6045
  61 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Speicherung Virtueller IdentitÀten">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Allgemeine Konfiguration">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Weiterte Optionen">
  64 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Speichern Virtual IdentitÀten">
  65 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Lesen Virtueller IdentitÀten">
  66 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "speichere Virtuelle IdentitÀten beim Senden von Emails">
  67 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "speichere zugrunde liegende Basis-IdentitÀt">
  68 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "frage nach, bevor Virtuelle IdentitÀten im Identity-Speicher ÃŒberschrieben werden">
  69 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "ÃŒberschreibe keine EintrÀge wenn Email an mehrere EmpfÀnger geht">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "zeige Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Speicherung">
  71 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "bearbeite gespeicherte Daten">
  72 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "frage nach, wenn im Sender-Feld eingetragene Virtuelle IdentitÀt ersetzt werden soll">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignoriere Identity-Speicher nachdem die erste Virtuelle IdentitÀt gefunden wurde">
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "speichere (und verwende) folgende Eigenschaften">
  7546
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "IdentitÀts-Auswahl">
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "Auswahl">
  78 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "Ergebnisse">
   47<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input">
   48<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection">
  7949
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply und Speicher">
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft und Speicher">
  82 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Verwendung der Ergebnisse">
  83 
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input">
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Smart Reply und Speicher">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Smart Draft und Speicher">
  8453<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Die PrioritÀt von im Speicher gefundenen IdentitÀten gegenÌber solchen, die mit 'Smart Reply' gefunden wurden, kann hier konfiguriert werden.">
  8554<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "bevorzuge Smart Reply-IdentitÀten">
   
  8857<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Wenn Du eine Vorlage oder einen Entwurf bearbeitest, gibt es nichts weiter zu konfigurieren. Wenn die Erweiterung in den Kopfzeilen der gespeicherten Email Informationen findet, wird eine entsprechende IdentitÀt erzeugt. Allerdings finden sich im Entwurf keine Informationen Ìber SMTP oder weitere spezifische Einstellungen. Diese Informationen werde, wenn möglich, aus dem IdentitÀten-Speicher erfragt.">
  8958
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling">
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Verwendung der Ergebnisse">
  9061<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Die Ergebnisse der Suche im IdentitÀten-Speicher und der 'Smart reply' bzw. 'Smart Draft' Kopfzeilen-Analyse werden zum IdentitÀten-Menu hinzugefÌgt. Hier kannst Du auswÀhlen, wie und ob diese als neue Sender-IdentitÀt genutzt werden.">
  9162<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "öffne ein Dialogfenster zur Auswahl der IdentitÀt">
   
  9364<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "Ìbernehme die erste IdentitÀt automatisch">
  9465<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(wenn nur eine Adresse zur Auswahl steht)">
   66<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "use match with existing Identity without interaction">
  9567
  96 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Statusinformationen">
  97 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Benachrichtigungen">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Features">
   69<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog">
   70
   71<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Message Composing">
   72<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Message Composing">
   73<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Message Compose Features">
   74<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Message Compose Dialog">
   75<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Storage Switches">
   76<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "erzeuge automatischen Zeitstempel fÃŒr neue mails">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "VerÀndere die Absender-Adresse fÃŒr neue emails mit einem Zeitstempel. Dies ist ein einfacher Weg um automatisch neue IdentitÀen zu erzeugen.">
   78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "Hinweis: Zur dynamischen Abschaltung der &apos;Signatur&apos; muss die Erweiterung &apos;Signature Switch&apos; installiert (und aktiviert) sein. Zur Zeit steht diese Option nicht zur VerfÃŒgung.">
   79<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "entferne eine &apos;Signatur&apos; bei Nutzung einer Virtuellen IdentitÀt">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "deactivate S/MIME signature when using a Virtual Identity">
   81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "deactivate openPGP signature when using a Virtual Identity">
   82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "setze Virtuelle IdentitÀt als Reply-To Adresse">
   83<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "zeige SMTP Auswahlmenu">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "show Menu to select between available SMTP-servers">
   85<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of sent mails (fcc)">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.tooltiptext "show Button to activate/deactivate Storing of Sent mails (fcc) on the fly">
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "checkbox for saving of Identities">
   88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "checkbox for saving of base Identities">
   89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "checkbox for saving of SMTP">
   90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "colorize to be stored Identity-parts">
   91
   92<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Attributes / Copies">
   93<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Sent Mail">
   94<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Drafts">
   95<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Templates">
   96<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Warnings">
   97
   98<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Message Attributes">
   99<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "attributes to copy">
   100<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "folgende Einstellungen der zugrunde liegenden IdentitÀt kopieren:">
   101<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "S/MIME Sicherheitseinstellungen">
   102<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "anzuhÀngende Visitenkarten">
   103
   104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.header "Sent Mails Folder">
   105<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.caption "Beim Senden von Nachrichten automatisch">
   106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "Ordner des Accounts, der durch Virtual Identity geÀndert wurde">
   107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "Ordner des Standard-Accounts">
   108
   109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "Draft Folder">
   110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "Speicherort fÃŒr Drafts">
   111
   112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "Template Folder">
   113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "Speicherort fÃŒr Templates">
   114
   115<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Warnings">
   116<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "before sending of the message">
   117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "warne bei jeder Verwendung einer dauerhaft gespeicherten IdentitÀt">
   118<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "warne bei jeder Verwendung einer Virtuellen IdentitÀt">
   119
   120
   121<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identity">
   122<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "reading">
   123<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "storing">
   124<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Storage Extra 1">
   125<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Storage Extra 2">
   126
   127<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "Identity Storage">
   128<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "Storage Usage">
   129<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities">
   130<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Verwendete IdentitÀten können gespeichert werden. Schreibst Du dem selben EmpfÀnger erneut eine Email, wird die gleiche virtuelle oder nicht-virtuelle IdentitÀt benutzt.">
   131<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "bearbeite gespeicherte Daten">
   132
   133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Identity Reading">
   134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "Lesen Virtueller IdentitÀten">
   135<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "frage nach, wenn im Sender-Feld eingetragene Virtuelle IdentitÀt ersetzt werden soll">
   136<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignoriere Identity-Speicher nachdem die erste Virtuelle IdentitÀt gefunden wurde">
   137
   138<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Identity Storing">
   139<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "storing of used Identities">
   140<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails">
   141<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity">
   142<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "store used SMTP">
   143<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage">
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients">
   145
   146<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Storage Extras 1">
   147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "attributes to store with Identity">
   148
   149<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Storage Extras 2">
   150<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "attributes to store with Identity">
   151
   152<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Menu Options">
   153<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Menu Options">
   154<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Menu Options">
   155<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "zeige Menu-Eintrag fÃŒr Virtual Identity Optionen und Virtual Identity Daten-Speicher">
   156
   157<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifications">
   158<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "Statusinformationen">
   159<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "Benachrichtigungen">
  98160<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "zeige Informationen ÃŒber erfasste Header">
  99161<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "aktiviere Smart Reply / Smart Draft Statusmeldungen">
   
  101163<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "Zeit, bis Nachrichten ausgeblendet werden (0 fÃŒr immer an)">
  102164<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "Sekunden">
  103 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Fehlersuche">
   165
   166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Debugging">
   167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Debugging">
   168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "Fehlersuche">
  104169<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Zur Fehlersuche und zum besseren VerstÀndnis der Funktionsweise von Virtual Identity, besonders auch der Filter von &apos;Smart Reply&apos;, können weitere Informationen in einem eigenen Bereich angezeigt werden. Diese Debug-Informationen stehen nur in englischer Sprache zur VerfÌgung. Die Ausgabe verlangsamt die Arbeit des Email-Programms und sollte darum nicht dauerhaft aktiviert bleiben.">
  105170<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "zeige Bereich mit Informationen zur Fehlersuche">
   171
  106172
  107173<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22
  33<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "Status EmpfangsbestÀtigung">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.fcc.label "FCC status"><!-- translate -->
  45<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "ausgewÀhlter Zeichensatz">
  56<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "ausgewÀhltes Email-Format">
   
  1718
  1819<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "EmpfangsbestÀtigung">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.fccCol.label "FCC"><!-- translate -->
  1921<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Zeichensatz">
  2022<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Email-Format">
   
  2729<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "verstecke unbenutzte Felder">
  2830<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "EmpfangsbestÀtigung">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.fcc.label "FCC"><!-- translate -->
  2932<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Zeichensatz">
  3033<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Email-Format">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_storageExtras.properties

  rb14c0f r0c5476  
  11vident.identityData.extras.reciept=EmpfangsbestÀtigung
   2vident.identityData.extras.fcc=FCC
  23vident.identityData.extras.charEnc=Zeichensatz
  34vident.identityData.extras.msgFormat=Email-Format
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "speichern">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "speichere IdentitÀt beim Senden">
   5<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.label "Fcc"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.tooltiptext "save copy of sent mail"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.label "(=Reply-To)"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.menuLabel "disable Reply-To synchronization"><!-- translate -->
  59<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  610<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "WÀhlen Sie eine Virtuelle IdentitÀt">
   
  1014<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "speichere IdentitÀt beim Senden">
  1115<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "speichere zugrunde liegende IdentitÀt">
   16<!ENTITY vident.vI_Menu.saveSMTP.label "store SMTP information"><!-- translate -->
  1217<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipTitle.label "Virtual Identity Status">
  1318<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "Àndere durch Maus-Klick">
  1419
  1520<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Senden Abbrechen">
   21<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra2Button.label "Use Stored Identity"><!-- translate -->
  1622
  1723<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.properties

  rb14c0f r0c5476  
  22vident.sendLater.prefix= Soll ich die virtuelle IdentitÀt mit der Standard-IdentitÀt (
  33vident.sendLater.postfix= ) ersetzen ?
   4
   5vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Can't change Identity before Sending.\nPlease report at https://add-on-it.de/virtual-id/newticket
  46
  57vident.updateStorage.title=FÌr diesen EmpfÀnger ist breits eine Virtuelle IdentitÀt gespeichert.
   
  2123vident.statusText.save.base.line1=speichere Virtuelle IdentitÀten
  2224vident.statusText.save.base.line2=(und die zugrunde liegende IdentitÀt)
   25vident.statusText.save.ok.smtp.line1=storing virtual Identities
   26vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(remember SMTP)
   27vident.statusText.save.base.smtp.line1=storing virtual Identities
   28vident.statusText.save.base.smtp.line2=(remember underlying Identity & SMTP)
  2329
  2430vident.identityData.Name=Name
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Visitar la página web de Virtual Identity">
  33
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Principal">
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
  6 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Respuesta rápida">
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Almacenamiento">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Selección de identidad">
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Estado de mensajes">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "Source Mail"><!-- translate -->
   5<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "Selection"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Compose Dialog"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Sending"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "Storage"><!-- translate -->
   9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "Options"><!-- translate -->
  1010
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Configuración general">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "usar las siguientes opciones">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "guardar (y recordar) las identidades usadas">
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Las identidades usadas pueden guardarse relacionadas con los destinatarios de su correo. Si vuelve a escribir al mismo destinatario, se volverá a usar la misma identidad virtual o no virtual.">
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "generar automáticamente identidades con marca de fecha para los nuevos correos">
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Al redactar un nuevo mensaje, modifica su dirección de envío habitual con una marca de fecha. Una manera fácil de crear identidades únicas, desactivado por defecto.">
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detectar la identidad analizando las cabeceras del correo:">
   11
   12<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Smart Features"><!-- translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Read"><!-- translate -->
   14<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filter / Sort"><!-- translate -->
   15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Compare"><!-- translate -->
   16
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "Header Analysis"><!-- translate -->
   18<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft"><!-- translate -->
   19<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply"><!-- translate -->
  1820<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "su versión del programa es antigua para poder usar la opción de borradores rápidos">
  1921<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "usar borradores rápidos">
   
  2123<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "usar respuesta rápida">
  2224<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Respuesta rápido&apos; intenta detectar el remitente a usar la respuesta analizando la cabecera del correo recibido. Es relevante si esta identidad no está aún en el almacén. Conseguirá mejores resultados si lo configura en la pestaña correspondiente. Recomendado, activo por defecto.">
   25<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "all received mails contain a 'received' header"><!-- translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' has to detect if the mail was received or sent. This is usually done by checking for a 'received' header. If received mails don't contain a 'received' header uncheck this box. On by default."><!-- translate -->
  2327<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "usar la respuesta rápida también para responder a los grupos de noticias">
  2428<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Puede usar &apos;Respuesta rápida&apos; para detectar sus identidades al responder a un grupo de noticias. Si no está configurado correctamente no funcionará. Por tanto, está desactivado por defecto.">
  2529
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interfaz">
  27 <!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "mostrar menú SMTP">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "añadir entrada para las opciones y el editor del almacén en el menú Herramientas">
  29 <!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "avisar si se usa una identidad no virtual">
  30 <!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "avisar al usar cualquiera de las identidades virtuales">
  31 
  32 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Propiedades de las identidades virtuales">
  33 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "atributos a copiar">
  34 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "ubicación donde guardar los mensajes enviados">
  35 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "ubicación para guardar los borradores">
  36 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "ubicación para guardar las plantillas">
  37 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "al enviar un mensaje usando una identidad virtual">
  38 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "copiar los siguientes atributos de la identidad correspondiente:">
  39 <!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "Opciones de seguridad S/MIME">
  40 <!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "Opciones de seguridad OpenPGP">
  41 <!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "adjuntos vCard">
  42 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "nota: para habilitar la desactivación dinámica de firmas tiene que instalar (y activar) la extensión &apos;Signature Switch&apos;. Por ahora, esta opción no está disponible.">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "eliminar cualquier firma cuando se use una identidad virtual">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "establecer la identidad virtual como la dirección a la que responder">
  45 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "al enviar un mensaje usando una identidad virtual">
  46 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "Carpeta usada por la cuenta cambiada con Virtual Identity">
  47 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Carpeta usada por la cuenta por defecto">
  48 
  49 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Respuesta rápida - Opciones">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. obtener direcciones">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrar direcciones">
  52 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Virtual Identity - Respuesta rápida">
   30<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Header Search"><!-- translate -->
   31<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. obtener direcciones">
  5332<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Para encontrar la identidad con la que responder, la respuesta rápida tiene que obtener la lista de los posibles remitentes. Para ello, las cabeceras &apos;Para&apos; y &apos;Cc&apos; son analizadas. Si Smart Reply tiene que analizar cabeceras adicionales, puede incluirlas aquí (Opciones adicionales: para seleccionar la cabecera número n de varias con el mismo nombre añada &apos;:,&apos;. Si añade &apos;:@&apos; en alguna entrada, sólo se usarán las direcciones de correo, los nombres serán ignorados.)">
  5433<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "cabeceras adicionales - una por por ejemplo &apos;x-original-to&apos; o &apos;x-original-to:&apos;">
  5534<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "establecer los valores por defecto">
   35
   36<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filter / Sort"><!-- translate -->
   37<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. filtrar direcciones">
  5638<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Una vez obtenidas las direcciones, éstas son filtradas. Todos los filtros se usan después de los anteriores, por lo que puede usarlos también para ordenar los resultados. Al terminar, la primera dirección encontrada se usará como la identidad del remitente. Si no usa filtros, todas las direcciones serán transferidas.">
  5739<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtros de respuesta rápida - un filtro por línea, con posibilidad de usar expresiones regulares (por ejemplo, &apos;/@mozilla.org$/&apos; coincide con cualquier correo del dominio mozilla.org">
   40
   41<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Compare"><!-- translate -->
   42<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. compare with existing Identities"><!-- translate -->
  5843<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "ignorar los nombres completos al comparar las direcciones de correo con las identidades existentes">
  5944<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "si no hay nombres en las direcciones encontradas, usar el siguiente:">
  6045
  61 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Guardar las identidades virtuales">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "opciones del almacén">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "opciones adicionales">
  64 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "guardar las identidades virtuales">
  65 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "leer las identidades virtuales">
  66 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "guardar las identidades virtuales al enviar los correos">
  67 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "guardar la identidad base">
  68 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "preguntar siempre antes de sobreescribir las identidades virtuales en la Storage">
  69 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "no sobreescribir (y preguntar) si un correo tiene varios remitentes">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "mostrar selector para activar/desactivar la opción de guardar las identidades">
  71 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "editar datos guardados">
  72 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "preguntar antes de reemplazar el campo remitente con la identidad virtual">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorar el amacenamiento una vez que se recupere la primera identidad virtual">
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "guardar (y recordar) las siguientes opciones">
  7546
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Selección de identidad">
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "selección de identidad">
  78 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "manejo de resultados">
   47<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input"><!-- translate -->
   48<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection"><!-- translate -->
  7949
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Respuesta rápida y almacén">
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Borrador rápido y almacén">
  82 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Manejo de resultados">
  83 
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input"><!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Respuesta rápida y almacén">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Borrador rápido y almacén">
  8453<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Al responder un mensaje, aquí puede configurar la prioridad de las identidades virtuales guardadas en comparación con las recuperadas de &apos;Respuesta rápida&apos;.">
  8554<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferir las identidades de &apos;respuesta rápida&apos;">
   
  8857<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Si edita un borrador o plantilla no hay nada que configurar. Si la extensión es capaz de leer la cabecera del mensaje guardado, se creará una identidad virtual relacionada. No hay información sobre SMTP ni otras opciones específicas en los borradores y plantillas. Esta información se obtendrá, si es posible, del almacén de identidades virtuales.">
  8958
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling"><!-- translate -->
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Manejo de resultados">
  9061<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Los resultados de la búsqueda en el análisis de las cabecers del almacén de identidades virtuales y la respuesta rápida o el borrador rápido se añadirán al desplegable de identidades. También puede seleccionar como se usarán como las nuevas identidades de envío.">
  9162<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "abrir una ventana para preguntar la identidad">
   
  9364<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "usar la primera identidad encontrada sin interacción">
  9465<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(si sólo hay una posible dirección)">
   66<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "use match with existing Identity without interaction"><!-- translate -->
  9567
  96 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Estado de mensajes">
  97 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Notificaciones">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Features"><!-- translate -->
   69<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog"><!-- translate -->
   70
   71<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Message Composing"><!-- translate -->
   72<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Message Composing"><!-- translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Message Compose Features"><!-- translate -->
   74<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Message Compose Dialog"><!-- translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Storage Switches"><!-- translate -->
   76<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "generar automáticamente identidades con marca de fecha para los nuevos correos">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Al redactar un nuevo mensaje, modifica su dirección de envío habitual con una marca de fecha. Una manera fácil de crear identidades únicas, desactivado por defecto.">
   78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "nota: para habilitar la desactivación dinámica de firmas tiene que instalar (y activar) la extensión &apos;Signature Switch&apos;. Por ahora, esta opción no está disponible.">
   79<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "eliminar cualquier firma cuando se use una identidad virtual">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "deactivate S/MIME signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "deactivate openPGP signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "establecer la identidad virtual como la dirección a la que responder">
   83<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "mostrar menú SMTP">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "show Menu to select between available SMTP-servers"><!-- translate -->
   85<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of sent mails (fcc)"><!-- translate -->
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.tooltiptext "show Button to activate/deactivate Storing of Sent mails (fcc) on the fly"><!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "checkbox for saving of Identities"><!-- translate -->
   88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "checkbox for saving of base Identities"><!-- translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "checkbox for saving of SMTP"><!-- translate -->
   90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "colorize to be stored Identity-parts"><!-- translate -->
   91
   92<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Attributes / Copies"><!-- translate -->
   93<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Sent Mail"><!-- translate -->
   94<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Drafts"><!-- translate -->
   95<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Templates"><!-- translate -->
   96<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Warnings"><!-- translate -->
   97
   98<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Message Attributes"><!-- translate -->
   99<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "attributes to copy"><!-- translate -->
   100<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "copiar los siguientes atributos de la identidad correspondiente:">
   101<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "Opciones de seguridad S/MIME">
   102<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "adjuntos vCard">
   103
   104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.header "Sent Mails Folder"><!-- translate -->
   105<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.caption "al enviar un mensaje usando una identidad virtual">
   106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "Carpeta usada por la cuenta cambiada con Virtual Identity">
   107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "Carpeta usada por la cuenta por defecto">
   108
   109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "Draft Folder"><!-- translate -->
   110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "ubicación para guardar los borradores">
   111
   112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "Template Folder"><!-- translate -->
   113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "ubicación para guardar las plantillas">
   114
   115<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Warnings"><!-- translate -->
   116<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "before sending of the message"><!-- translate -->
   117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "avisar si se usa una identidad no virtual">
   118<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "avisar al usar cualquiera de las identidades virtuales">
   119
   120
   121<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identity"><!-- translate -->
   122<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "reading"><!-- translate -->
   123<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "storing"><!-- translate -->
   124<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Storage Extra 1"><!-- translate -->
   125<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Storage Extra 2"><!-- translate -->
   126
   127<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "Identity Storage"><!-- translate -->
   128<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "Storage Usage"><!-- translate -->
   129<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"><!-- translate -->
   130<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Las identidades usadas pueden guardarse relacionadas con los destinatarios de su correo. Si vuelve a escribir al mismo destinatario, se volverá a usar la misma identidad virtual o no virtual.">
   131<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "editar datos guardados">
   132
   133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Identity Reading"><!-- translate -->
   134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "leer las identidades virtuales">
   135<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "preguntar antes de reemplazar el campo remitente con la identidad virtual">
   136<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorar el amacenamiento una vez que se recupere la primera identidad virtual">
   137
   138<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Identity Storing"><!-- translate -->
   139<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "storing of used Identities"><!-- translate -->
   140<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails"><!-- translate -->
   141<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"><!-- translate -->
   142<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "store used SMTP"><!-- translate -->
   143<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage"><!-- translate -->
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients"><!-- translate -->
   145
   146<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Storage Extras 1"><!-- translate -->
   147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   148
   149<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Storage Extras 2"><!-- translate -->
   150<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   151
   152<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Menu Options"><!-- translate -->
   153<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Menu Options"><!-- translate -->
   154<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Menu Options"><!-- translate -->
   155<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "añadir entrada para las opciones y el editor del almacén en el menú Herramientas">
   156
   157<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifications"><!-- translate -->
   158<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "Estado de mensajes">
   159<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "Notificaciones">
  98160<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "mostrar información sobre las cabeceras reconocidas">
  99161<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "activar estado de los mensajes en respuesta rápida / borrador rápido">
   
  101163<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "tiempo para mostrar el estado de los mensajes (0 = infinito)">
  102164<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "segundos">
  103 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Depuración">
   165
   166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Debugging"><!-- translate -->
   167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Debugging"><!-- translate -->
   168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "Depuración">
  104169<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Para encontrar fallos, resolver problemas y entender lo que está haciendo Virtual Identity, especialmente con los filtros de respuesta rápida, puede habilitar alguna información adicional. Esta información aparecerá mayoritariamente en inglés. Si usa esta opción, el cliente de correo será más lento, por lo que no debe estar activa permanentemente.">
  105170<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "mostrar el área con la información de depuración">
   171
  106172
  107173<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22
  33<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "estado del acuse de recibo">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.fcc.label "FCC status"><!-- translate -->
  45<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "codificación de caracteres seleccionada">
  56<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "formato de mensaje seleccionado">
   
  1718
  1819<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Acuse de recibo">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.fccCol.label "FCC"><!-- translate -->
  1921<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codificación de caracteres">
  2022<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formato del mensaje">
   
  2729<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "ocultar los campos inactivos">
  2830<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Acuse de recibo">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.fcc.label "FCC"><!-- translate -->
  2932<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Codificación de caracteres">
  3033<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Formato del mensaje">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_storageExtras.properties

  rb14c0f r0c5476  
  11vident.identityData.extras.reciept=Acuse de recibo
   2vident.identityData.extras.fcc=FCC
  23vident.identityData.extras.charEnc=Codificación de caracteres
  34vident.identityData.extras.msgFormat=Formato del mensaje
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "guardar">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "guardar la identidad al enviar">
   5<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.label "Fcc"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.tooltiptext "save copy of sent mail"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.label "(=Reply-To)"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.menuLabel "disable Reply-To synchronization"><!-- translate -->
  59<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  610<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Elegir una identidad virtual">
   
  1014<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "guardar la identidad al enviar">
  1115<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "guardar la identidad base">
   16<!ENTITY vident.vI_Menu.saveSMTP.label "store SMTP information"><!-- translate -->
  1217<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipTitle.label "Estado de la identidad virtual">
  1318<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "pulse para cambiar">
  1419
  1520<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"> <!-- to translate -->
   21<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra2Button.label "Use Stored Identity"><!-- translate -->
  1622
  1723<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.properties

  rb14c0f r0c5476  
  22vident.sendLater.prefix=Cambiar la identidad virtual por la identidad por defecto (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4
   5vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Can't change Identity before Sending.\nPlease report at https://add-on-it.de/virtual-id/newticket
  46
  57vident.updateStorage.title=Ya tiene una identidad virtual guardada para este destinatario
   
  2123vident.statusText.save.base.line1=guardando identidades virtuales
  2224vident.statusText.save.base.line2=(recordar la identidad usada)
   25vident.statusText.save.ok.smtp.line1=storing virtual Identities
   26vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(remember SMTP)
   27vident.statusText.save.base.smtp.line1=storing virtual Identities
   28vident.statusText.save.base.smtp.line2=(remember underlying Identity & SMTP)
  2329
  2430vident.identityData.Name=Nombre
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Ouvrir la page Web de Virtual Identity">
  33
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Principaux">
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Identité virtuelle">
  6 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Réponse intelligente">
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Stockage">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Choix d&apos;identité">
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Messages d&apos;état">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "Source Mail"><!-- translate -->
   5<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "Selection"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Compose Dialog"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Sending"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "Storage"><!-- translate -->
   9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "Options"><!-- translate -->
  1010
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Configuration générale">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "Utiliser les fonctions suivantes">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "stocker (et retrouver) les identités utilisées">
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Les identités utilisées peuvent avoir été stockées en fonction des destinataires. Si vous écrivez à nouveau au même destinataire, la même identité, virtuelle ou non, sera utilisée.">
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "Génération automatique d&apos;identités avec horodatage pour les nouveaux courriers.">
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Lors de la composition d&apos;un nouveau message, modifiez votre adresse d&apos;expéditeur habituelle avec un horodatage">
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "détection de l&apos;identité par l&apos;analyse de l&apos;en-tête du message :">
   11
   12<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Smart Features"><!-- translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Read"><!-- translate -->
   14<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filter / Sort"><!-- translate -->
   15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Compare"><!-- translate -->
   16
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "Header Analysis"><!-- translate -->
   18<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft"><!-- translate -->
   19<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply"><!-- translate -->
  1820<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Votre programme de messagerie est trop ancien pour utiliser la fonction brouillon intelligent">
  1921<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "utiliser le brouillon intelligent">
   
  2123<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "utiliser une réponse intelligente">
  2224<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Réponse intelligente&quot; essaie de détecter l&apos;expéditeur à utiliser pour &apos;Répondre à&apos; en analysant l&apos;en-tête du message reçu. C&apos;est pertinent si cette identité n&apos;est pas encore dans votre stockage. Les meilleurs résultats sont obtenus">
   25<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "all received mails contain a 'received' header"><!-- translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' has to detect if the mail was received or sent. This is usually done by checking for a 'received' header. If received mails don't contain a 'received' header uncheck this box. On by default."><!-- translate -->
  2327<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "utiliser également une réponse intelligente lors d&apos;une réponse à un forum">
  2428<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Vous pouvez utiliser &apos;Réponse intelligente&apos; pour détecter l&apos;identité de vos expéditeurs en répondant à de nouveaux messages. Si ce n&apos;est pas configuré de façon appropriée, cela ne fonctionnera pas bien. Donc à configurer par défaut.">
  2529
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface">
  27 <!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "montrer le menu SMTP">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "ajouter une entrée du menu outil pour les options et l&apos;éditeur des identités stockées">
  29 <!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité non-virtuelle">
  30 <!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité virtuelle">
  31 
  32 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Propriétés des identités virtuelles">
  33 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "Attributs à copier">
  34 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "Emplacement d&apos;enregistrement des courriels envoyés">
  35 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "emplacement de sauvegarde des brouillons">
  36 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "emplacement de sauvegarde des modÚles">
  37 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "Quand j&apos;envoie un message avec une identité virtuelle">
  38 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "copier les attributs suivants à partir de l&apos;ancienne identité :">
  39 <!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "paramÚtres de sécurité S/MIME">
  40 <!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "paramÚtres de sécurité OpenPGP">
  41 <!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "piÚces jointes vCard">
  42 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "Remarque : pour lancer la désactivation dynamique des signatures vous devez installer et activer l&apos;extension &apos;Signature Switch&apos;. Pour le moment cette option n&apos;est pas disponible.">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "supprimer toute &apos;Signature&apos; en utilisant Virtual Identity">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "utiliser Virtual Identity pour une adresse de &apos;réponse à&apos;">
  45 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "Quand j&apos;envoie un message avec une identité virtuelle">
  46 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "Dossier du compte modifié par Virtual Identity">
  47 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Dossier du compte par défaut">
  48 
  49 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "ParamÚtres de la réponse intelligente">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. Obtenir les adresses">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. Filtrer les adresses">
  52 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Réponse intelligente de Virtual Identity">
   30<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Header Search"><!-- translate -->
   31<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. Obtenir les adresses">
  5332<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Pour trouver une identité en &apos;Répondre à&apos;, Smart Reply doit parcourir une liste des expéditeurs possibles d&apos;identités. Donc ce sont généralement les en-têtes des champs &apos;À&apos; et &apos;Cc&apos; qui sont analysés. Ici vous pouvez les entrer ainsi que d&apos;autres champs d&apos;en-têtes. (options supplémentaires : pour choisir l&apos;en-tête numéro n parmi tous les en-têtes du même nom, ajoutez &apos;:n&apos;. Si vous ajoutez &apos;:@&apos; à n&apos;importe entrée, seules les adresses mail sont utilisées, les noms sont ignorés.)">
  5433<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "en-têtes supplémentaires - un par ligne, par exemple &apos;x-original-to&apos; ou &apos;x-original-to:@&apos; ou &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  5534<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "Restaurer les valeurs par défaut">
   35
   36<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filter / Sort"><!-- translate -->
   37<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. Filtrer les adresses">
  5638<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "AprÚs avoir obtenu les adresses il faut les filtrer. Les filtres sont utilisés l&apos;un aprÚs l&apos;autre, donc vous pouvez aussi les utiliser pour classer les résultats. À la fin, la premiÚre adresse trouvée peut être utilisée instantanément comme identité d&apos;expéditeur. Si vous n&apos;utilisez aucun filtre, toutes les adresses sont transférées.">
  5739<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtre(s) de la réponse intelligente - un filtre par ligne, vous pouvez utiliser des expressions réguliÚres (par exemple &apos;/@mozilla.org$/&apos; correspond à toutes les adresses du domaine mozilla.org)">
   40
   41<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Compare"><!-- translate -->
   42<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. compare with existing Identities"><!-- translate -->
  5843<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "ignorer le nom complet lors de la comparaison des adresses courriel avec les identités existantes">
  5944<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "Si aucune adresse courriel trouvée ne contient un nom, utiliser le nom suivant :">
  6045
  61 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "options de stockage">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "options supplémentaires">
  64 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  65 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  66 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "enregistrer les identités virtuelles pendant l&apos;envoi de courriels">
  67 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "stocker l&apos;identité de base sous-jacente">
  68 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "demander avant de remplacer mes identités virtuelles qui sont stockées">
  69 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "ne jamais remplacer (et demander) si le courriel a de multiples destinataires">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "afficher le bouton pour activer/désactiver l&apos;enregistrement d&apos;identités">
  71 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "données stockées éditées">
  72 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "demander avant de remplacer l&apos;identité virtuelle dans le champ d&apos;expéditeur">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorer le stockage dÚs que la premiÚre identité virtuelle a été retrouvée">
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "stocker les paramÚtres suivants et s&apos;en souvenir">
  7546
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Sélection d&apos;identité">
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "sélection d&apos;identité">
  78 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "traitement des résultats">
   47<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input"><!-- translate -->
   48<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection"><!-- translate -->
  7949
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Réponse intelligente et stockage">
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Brouillon intelligent et stockage">
  82 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Traitement des résultats">
  83 
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input"><!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Réponse intelligente et stockage">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Brouillon intelligent et stockage">
  8453<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Si vous répondez à tous vos mails, vous pouvez configurer ici la priorité donnée aux identités virtuelles par rapport à celles qui sont récupérées dans &apos;Réponse intelligente&apos;.">
  8554<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "préférer les identités &apos;Réponse intelligente&apos;">
   
  8857<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Si vous éditez un brouillon (ou un modÚle) il n&apos;y a rien à configurer. Si l&apos;extension peut lire l&apos;en-tête du mail stocké, une identité virtuelle sera créée. Il n&apos;y a aucune information de SMTP ou d&apos;autres paramÚtres spécifiques de brouillon/modÚle. Cette information est, si possible, récupérée depuis le stockage d&apos;identité virtuelle.">
  8958
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling"><!-- translate -->
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Traitement des résultats">
  9061<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Les résultats de la recherche dans le stockage d&apos;identité virtuelle et l&apos;analyse des en-têtes par la &apos;réponse intelligente&apos; et le &quot;brouillon intelligent&apos; seront ajoutés  au menu déroulant des identités de messages. Vous pouvez aussi choisir comment ils pourraient être utilisés pour de nouvelles identités d&apos;expéditeur.">
  9162<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "ouvrir une boîte de dialogue pour choisir l&apos;identité">
   
  9364<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "utiliser la premiÚre identité trouvée sans poser de question">
  9465<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(s&apos;il n&apos;existe qu&apos;une seul adresse possible)">
   66<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "use match with existing Identity without interaction"><!-- translate -->
  9567
  96 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Messages d&apos;état">
  97 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Notifications">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Features"><!-- translate -->
   69<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog"><!-- translate -->
   70
   71<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Message Composing"><!-- translate -->
   72<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Message Composing"><!-- translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Message Compose Features"><!-- translate -->
   74<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Message Compose Dialog"><!-- translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Storage Switches"><!-- translate -->
   76<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "Génération automatique d&apos;identités avec horodatage pour les nouveaux courriers.">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Lors de la composition d&apos;un nouveau message, modifiez votre adresse d&apos;expéditeur habituelle avec un horodatage">
   78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "Remarque : pour lancer la désactivation dynamique des signatures vous devez installer et activer l&apos;extension &apos;Signature Switch&apos;. Pour le moment cette option n&apos;est pas disponible.">
   79<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "supprimer toute &apos;Signature&apos; en utilisant Virtual Identity">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "deactivate S/MIME signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "deactivate openPGP signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "utiliser Virtual Identity pour une adresse de &apos;réponse à&apos;">
   83<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "montrer le menu SMTP">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "show Menu to select between available SMTP-servers"><!-- translate -->
   85<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of sent mails (fcc)"><!-- translate -->
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.tooltiptext "show Button to activate/deactivate Storing of Sent mails (fcc) on the fly"><!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "checkbox for saving of Identities"><!-- translate -->
   88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "checkbox for saving of base Identities"><!-- translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "checkbox for saving of SMTP"><!-- translate -->
   90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "colorize to be stored Identity-parts"><!-- translate -->
   91
   92<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Attributes / Copies"><!-- translate -->
   93<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Sent Mail"><!-- translate -->
   94<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Drafts"><!-- translate -->
   95<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Templates"><!-- translate -->
   96<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Warnings"><!-- translate -->
   97
   98<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Message Attributes"><!-- translate -->
   99<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "attributes to copy"><!-- translate -->
   100<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "copier les attributs suivants à partir de l&apos;ancienne identité :">
   101<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "paramÚtres de sécurité S/MIME">
   102<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "piÚces jointes vCard">
   103
   104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.header "Sent Mails Folder"><!-- translate -->
   105<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.caption "Quand j&apos;envoie un message avec une identité virtuelle">
   106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "Dossier du compte modifié par Virtual Identity">
   107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "Dossier du compte par défaut">
   108
   109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "Draft Folder"><!-- translate -->
   110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "emplacement de sauvegarde des brouillons">
   111
   112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "Template Folder"><!-- translate -->
   113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "emplacement de sauvegarde des modÚles">
   114
   115<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Warnings"><!-- translate -->
   116<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "before sending of the message"><!-- translate -->
   117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité non-virtuelle">
   118<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité virtuelle">
   119
   120
   121<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identity"><!-- translate -->
   122<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "reading"><!-- translate -->
   123<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "storing"><!-- translate -->
   124<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Storage Extra 1"><!-- translate -->
   125<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Storage Extra 2"><!-- translate -->
   126
   127<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "Identity Storage"><!-- translate -->
   128<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "Storage Usage"><!-- translate -->
   129<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"><!-- translate -->
   130<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Les identités utilisées peuvent avoir été stockées en fonction des destinataires. Si vous écrivez à nouveau au même destinataire, la même identité, virtuelle ou non, sera utilisée.">
   131<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "données stockées éditées">
   132
   133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Identity Reading"><!-- translate -->
   134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
   135<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "demander avant de remplacer l&apos;identité virtuelle dans le champ d&apos;expéditeur">
   136<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorer le stockage dÚs que la premiÚre identité virtuelle a été retrouvée">
   137
   138<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Identity Storing"><!-- translate -->
   139<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "storing of used Identities"><!-- translate -->
   140<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails"><!-- translate -->
   141<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"><!-- translate -->
   142<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "store used SMTP"><!-- translate -->
   143<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage"><!-- translate -->
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients"><!-- translate -->
   145
   146<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Storage Extras 1"><!-- translate -->
   147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   148
   149<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Storage Extras 2"><!-- translate -->
   150<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   151
   152<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Menu Options"><!-- translate -->
   153<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Menu Options"><!-- translate -->
   154<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Menu Options"><!-- translate -->
   155<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "ajouter une entrée du menu outil pour les options et l&apos;éditeur des identités stockées">
   156
   157<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifications"><!-- translate -->
   158<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "Messages d&apos;état">
   159<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "Notifications">
  98160<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "afficher des informations sur les en-têtes reconnus">
  99161<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "activer les messages d&apos;état de réponse intelligente/brouillon intelligent">
   
  101163<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "durée d&apos;affichage des messages d&apos;état (0 = infini)">
  102164<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "secondes">
  103 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Débogage">
   165
   166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Debugging"><!-- translate -->
   167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Debugging"><!-- translate -->
   168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "Débogage">
  104169<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Pour détecter les bogues, résoudre les problÚmes de configuration et comprendre ce que Virtual Identity fait, en particulier avec les filtres de réponse intelligente, vous pouvez activer la production d&apos;informations complémentaires. Cette option ralentit votre client courriel, par conséquent vous ne devriez pas l&apos;activer en l&apos;absence de nécessité.">
  105170<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "afficher les informations de débogage">
   171
  106172
  107173<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22
  33<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "statut de l&apos;accusé de réception">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.fcc.label "FCC status"><!-- translate -->
  45<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "chiffrement du caractÚre sélectionné">
  56<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "format du message sélectionné">
   
  1213<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "usage de la signature">
  1314<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "usage de PGP/MIME">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.Warning.label "please reopen current windows to apply these settings"><!-- translate -->
  1416
  1517<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "paramÚtres supplémentaires stockés">
  1618
  1719<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Accusé de réception">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.fccCol.label "FCC"><!-- translate -->
  1821<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Chiffrement des caractÚres">
  1922<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Format du message">
   
  2629<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "cacher les champs inactifs">
  2730<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Accusé de réception">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.fcc.label "FCC"><!-- translate -->
  2832<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Chiffrement des caractÚres">
  2933<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Format du message">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_storageExtras.properties

  rb14c0f r0c5476  
  11vident.identityData.extras.reciept=Accusé de réception
   2vident.identityData.extras.fcc=FCC
  23vident.identityData.extras.charEnc=Chiffrement des caractÚres
  34vident.identityData.extras.msgFormat=Format du message
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "enregistrer">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "enregistrer une identité pendant l&apos;envoi">
   5<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.label "Fcc"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.tooltiptext "save copy of sent mail"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.label "(=Reply-To)"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.menuLabel "disable Reply-To synchronization"><!-- translate -->
  59<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Identité virtuelle">
  610<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Choisissez une identité virtuelle">
   
  1014<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "Enregistrer l&apos;identité lors de l&apos;envoi">
  1115<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "Stocker le support de base de l&apos;identité">
   16<!ENTITY vident.vI_Menu.saveSMTP.label "store SMTP information"><!-- translate -->
  1217<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipTitle.label "Statut de l&apos;identité virtuelle">
  1318<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "Cliquer pour modifier">
   19
   20<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"><!-- translate -->
   21<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra2Button.label "Use Stored Identity"><!-- translate -->
  1422
  1523<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.properties

  rb14c0f r0c5476  
  22vident.sendLater.prefix=Remplacer l'identité virtuelle par l'identité par défaut (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4
   5vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Can't change Identity before Sending.\nPlease report at https://add-on-it.de/virtual-id/newticket
  46
  57vident.updateStorage.title=Vous avez déjà une identité virtuelle stockée pour ce destinataire.
   
  2123vident.statusText.save.base.line1=stockage d'identités virtuelles
  2224vident.statusText.save.base.line2=(se souvenir de l'identité sous-jacente)
   25vident.statusText.save.ok.smtp.line1=storing virtual Identities
   26vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(remember SMTP)
   27vident.statusText.save.base.smtp.line1=storing virtual Identities
   28vident.statusText.save.base.smtp.line2=(remember underlying Identity & SMTP)
  2329
  2430vident.identityData.Name=Nom
 • chrome/locale/ko-KR/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Virtual Identity 홈페읎지 ì—Žêž°">
  33
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "죌요">
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "가상 신원">
  6 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "똑똑한 답신">
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "볎ꎀ소">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "신원 선택">
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "상태 메섞지">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "Source Mail"><!-- translate -->
   5<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "Selection"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Compose Dialog"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Sending"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "Storage"><!-- translate -->
   9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "Options"><!-- translate -->
  1010
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "음반 환겜섀정">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "Ʞ능">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "사용한 신원 저장(또는 회수)">
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "사용된 신원은 당신의 읎메음의 수신읞곌 ꎀ렚지얎 저장할 수 있습니닀. 만앜 같은 수신읞에게 닀시 쓎닀멎, 같은 가상 신원 또는 비 가상 신원을 사용할 수 있습니닀">
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "새 메음을 위한 시간대별 신원 자동생성">
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "새 읎메음을 작성하는 쀑, 당신의 볎낞 시간곌 핚께 평상시 송신읞 죌소륌 변겜합니닀. Ʞ볞값읞 끔은, 유음한 신원을 생성하는 쉬욎 방법ìž
  17 ë‹ˆë‹€.">
  18 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "메음 헀더 분석을 통핎 신원 검출">
   11
   12<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Smart Features"><!-- translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Read"><!-- translate -->
   14<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filter / Sort"><!-- translate -->
   15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Compare"><!-- translate -->
   16
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "Header Analysis"><!-- translate -->
   18<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft"><!-- translate -->
   19<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply"><!-- translate -->
  1920<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "똑똑한 쎈안 Ʞ능을 사용하Ʞ에 읎메음 프로귞랚읎 너묎 낡았습니닀">
  2021<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "똑똑한 쎈안 사용">
   
  2324<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "똑똑한 답신 사용">
  2425<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'똑똑한 답신'은 받은 읎메음의 헀더 분석을 통핎 답신의 사용된 송신읞 탐지륌 시도합니닀. 만앜 읎 신원읎 아직 저장소에 없닀멎 상응합니닀. 최상의 결곌륌 적절한 탭의 겜우에 구성할 수 있습니닀. Ʞ볞값읞 '쌬'을 추천.">
   26<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "all received mails contain a 'received' header"><!-- translate -->
   27<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' has to detect if the mail was received or sent. This is usually done by checking for a 'received' header. If received mails don't contain a 'received' header uncheck this box. On by default."><!-- translate -->
  2528<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "뉎슀귞룹에 답변을 할 겜우 가상신원 사용">
  2629<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "당신은 새 게시묌에 답을 하는 동안 당신의 송신읞 신원을 ì°Ÿêž° 위핎 '똑똑한 답신'을 사용할 수 있습니닀. 만앜 적당한 섀정을 안하멎 제대로 동작하지 않습니닀. 따띌서 Ʞ볞값은 '끔'ìž
  2730니닀.">
  2831
  29 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "읞터페읎슀">
  30 <!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "SMTP 메뉎 표시">
  31 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "섀정 대화상자 및 저장 펞집Ʞ륌 위한 항목 도구 메뉎에 추가">
  32 <!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "비 가상 신원의 ì–Žë– í•œ 사용에도 겜고">
  33 <!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "Virtual Identities 사용량 겜고">
  34 
  35 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Virtual Identities 속성">
  36 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "속성 복사">
  37 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "볎낞 메음을 저장하는 장소">
  38 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "쎈안을 저장하는 장소">
  39 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "í
  40 œí”ŒëŠ¿ì„ 저장하는 장소">
  41 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "가상 신원윌로 메섞지륌 볎낎고 있는 도쀑">
  42 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "읎전 신원에서 닀음곌 같은 속성을 복사 :">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "S/MIME 볎안 섀정">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "OpenPGP 볎안 섀정">
  45 <!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "vCard 첚부">
  46 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "ì°žê³ : &apos;Signature Switch&apos; 확장Ʞ능을 섀치핎 서ëª
  47 ì˜ 동적 비활성화을 사용하섞요. 현재 읎 선택사항은 사용할 수 없습니닀.">
  48 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "가상 신원을 사용하는 동안 '서ëª
  49 ' 제거">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "가상 신원윌로 회신 죌소륌 섀정">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "가상 신원윌로 메섞지륌 볎낎고 있는 동안">
  52 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "가상 신원윌로 계정을 변겜핎 폮더 사용">
  53 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Ʞ볞 계정 폮더">
  54 
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "똑똑한 답신 섀정">
  56 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. 죌소 받Ʞ">
  57 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. 필터 죌소">
  58 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "가상 신원 똑똑한 답신">
   32<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Header Search"><!-- translate -->
   33<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. 죌소 받Ʞ">
  5934<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "답신 신원을 ì°Ÿêž° 원한닀멎, 똑똑한 답신읎 가능한 발신자 신원 목록을 가젞올 수 있습니닀. 귞러므로 음반적윌로 &apos;수신&apos; 곌 &apos;ì°žì¡°&apos;륌 분석합니닀. 여Ʞ에 당신은 귞것듀 곌/또는 닀륞 헀더륌 ìž
  6035력할 수 있습니닀.(추가적 선택사항: 동음한 읎늄을 가진 ì–Žë–€ 헀더띌도 헀더 수 n을 선택하Ʞ 위핎 &apos;:n&apos;을 추가하십시였. 만앜 당신읎 ì–Žë–€ 항목에 &apos;:@&apos;을 추가한닀멎 읎메음 죌소 만을 사용하고 읎늄은 묎시합니닀.)">
  6136<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "추가 헀더 - 한 쀄에 하나씩, 예륌 듀얎 'x-original-to' 또는 'x-original-to:@' 또는 'x-original-to:2:@'">
  6237<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "Ʞ볞값 섀정">
   38
   39<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filter / Sort"><!-- translate -->
   40<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. 필터 죌소">
  6341<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "죌소륌 췚득 후 걞러집니닀. 몚든 필터는 서로 사용된 후에 귞런 식윌로 결곌값 정렬에 역시 귞것듀을 사용할 수 있습니닀. 최쎈 발견된 죌소 끝을 송신자의 신분윌로 슉각 사용할수 있게 얻습니닀. 만앜 당신읎 필터륌 사용하지 않는닀멎, 몚든 죌소가 전송됩니닀.">
  6442<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "지능형 답신 필터 - 한 쀄에 하나씩, 정규 표현식을 읎용 가능핚(예륌 듀얎 '/@mozilla.org$/' 는 mozilla.org 도메읞곌 음치하는 몚든 읎메음">
   43
   44<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Compare"><!-- translate -->
   45<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. compare with existing Identities"><!-- translate -->
  6546<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "읎믞 졎재하는 신원곌 읎메음 죌소륌 비교하는 동안 전첎 읎늄 묎시">
  6647<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "ì–Žë–€ 읎메음 죌소에서도 읎늄을 찟지 못한 겜우, 닀음을 사용:">
  6748
  68 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "신원 볎ꎀ">
  69 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "볎ꎀ 선택사항">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "추가 선택사항">
  71 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "신원 저장">
  72 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "신원 읜Ʞ">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "읎메음 전송하는 동안 사용한 신원 저장">
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "Ʞ쎈 êž°ë°˜ 신원 저장">
  75 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "볎ꎀ소 낮 신원을 덮얎쓰Ʞ 전에 묻Ʞ">
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "수신읞읎 여러 ëª
  77 ìž 겜우 절대 덮얎쓰(êž° 및 묻)지 않음">
  78 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "신원 저장 사용/사용안핚 슀위치 표시">
  79 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "저장된 자료 펞집">
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "볎낎는 읎륌 가상 신원윌로 대첎하Ʞ 전에 묻Ʞ">
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "첫번짞 가상 신원읎 회복된 후 저장 묎시">
  82 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "닀음곌 같은 섀정 저장(및 회수)">
  8349
  84 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "신원 선택">
  85 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "신원 선택">
  86 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "결곌 처늬">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input"><!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection"><!-- translate -->
  8752
  88 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "지능형 답신 및 저장">
  89 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "지능형 쎈안 및 저장">
  90 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "결곌 처늬">
  91 
   53<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input"><!-- translate -->
   54<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "지능형 답신 및 저장">
   55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "지능형 쎈안 및 저장">
  9256<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "만앜 당신읎 ì–Žë–€ 읎메음에 답을 한닀멎, 저장된 가상 신원의 우선순위와 비교할 '지능형 답신'은 여Ʞ서 섀정할 수 있습니닀.">
  9357<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "'지능형 답신' 신원 선혞">
   
  9862œí”ŒëŠ¿ 안에는 SMTP 또는 ì–Žë– í•œ 닀륞 지정된 섀정에 대한 정볎도 없습니닀.읎 정볎는 가능한한 가상 신원 저장소로 부터 받습니닀.">
  9963
   64<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling"><!-- translate -->
   65<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "결곌 처늬">
  10066<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "가상 신원 저장소 낮 검색 결곌 및 지능형 답신 또는 지능형 쎈안 헀더 분석은 메섞지 신원 드롭닀욎 메뉎에 추가됩니닀. 당신읎 새 송신읞의 신원을 사용하고자 하멎 선택할 수 있습니닀.">
  10167<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "신원 선택을 위한 대화상자 ì—Žêž°">
   
  10369<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "묻지 않고 첫번짞 찟은 신원 사용">
  10470<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(만앜 사용가능한 죌소가 하나밖에 없윌멎)">
   71<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "use match with existing Identity without interaction"><!-- translate -->
  10572
  106 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "상태 메섞지">
  107 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "공지">
   73<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Features"><!-- translate -->
   74<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog"><!-- translate -->
   75
   76<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Message Composing"><!-- translate -->
   77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Message Composing"><!-- translate -->
   78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Message Compose Features"><!-- translate -->
   79<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Message Compose Dialog"><!-- translate -->
   80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Storage Switches"><!-- translate -->
   81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "새 메음을 위한 시간대별 신원 자동생성">
   82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "새 읎메음을 작성하는 쀑, 당신의 볎낞 시간곌 핚께 평상시 송신읞 죌소륌 변겜합니닀. Ʞ볞값읞 끔은, 유음한 신원을 생성하는 쉬욎 방법ìž
   83니닀.">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "ì°žê³ : &apos;Signature Switch&apos; 확장Ʞ능을 섀치핎 서ëª
   85의 동적 비활성화을 사용하섞요. 현재 읎 선택사항은 사용할 수 없습니닀.">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "가상 신원을 사용하는 동안 '서ëª
   87' 제거">
   88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "deactivate S/MIME signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "deactivate openPGP signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "가상 신원윌로 회신 죌소륌 섀정">
   91<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "SMTP 메뉎 표시">
   92<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "show Menu to select between available SMTP-servers"><!-- translate -->
   93<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of sent mails (fcc)"><!-- translate -->
   94<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.tooltiptext "show Button to activate/deactivate Storing of Sent mails (fcc) on the fly"><!-- translate -->
   95<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "checkbox for saving of Identities"><!-- translate -->
   96<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "checkbox for saving of base Identities"><!-- translate -->
   97<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "checkbox for saving of SMTP"><!-- translate -->
   98<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "colorize to be stored Identity-parts"><!-- translate -->
   99
   100<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Attributes / Copies"><!-- translate -->
   101<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Sent Mail"><!-- translate -->
   102<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Drafts"><!-- translate -->
   103<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Templates"><!-- translate -->
   104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Warnings"><!-- translate -->
   105
   106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Message Attributes"><!-- translate -->
   107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "attributes to copy"><!-- translate -->
   108<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "읎전 신원에서 닀음곌 같은 속성을 복사 :">
   109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "S/MIME 볎안 섀정">
   110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "vCard 첚부">
   111
   112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.header "Sent Mails Folder"><!-- translate -->
   113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.caption "가상 신원윌로 메섞지륌 볎낎고 있는 동안">
   114<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "가상 신원윌로 계정을 변겜핎 폮더 사용">
   115<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "Ʞ볞 계정 폮더">
   116
   117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "Draft Folder"><!-- translate -->
   118<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "쎈안을 저장하는 장소">
   119
   120<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "Template Folder"><!-- translate -->
   121<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "í
   122œí”ŒëŠ¿ì„ 저장하는 장소">
   123
   124<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Warnings"><!-- translate -->
   125<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "before sending of the message"><!-- translate -->
   126<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "비 가상 신원의 ì–Žë– í•œ 사용에도 겜고">
   127<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "Virtual Identities 사용량 겜고">
   128
   129
   130<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identity"><!-- translate -->
   131<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "reading"><!-- translate -->
   132<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "storing"><!-- translate -->
   133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Storage Extra 1"><!-- translate -->
   134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Storage Extra 2"><!-- translate -->
   135
   136<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "Identity Storage"><!-- translate -->
   137<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "Storage Usage"><!-- translate -->
   138<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"><!-- translate -->
   139<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "사용된 신원은 당신의 읎메음의 수신읞곌 ꎀ렚지얎 저장할 수 있습니닀. 만앜 같은 수신읞에게 닀시 쓎닀멎, 같은 가상 신원 또는 비 가상 신원을 사용할 수 있습니닀">
   140<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "저장된 자료 펞집">
   141
   142<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Identity Reading"><!-- translate -->
   143<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "신원 읜Ʞ">
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "볎낎는 읎륌 가상 신원윌로 대첎하Ʞ 전에 묻Ʞ">
   145<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "첫번짞 가상 신원읎 회복된 후 저장 묎시">
   146
   147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Identity Storing"><!-- translate -->
   148<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "storing of used Identities"><!-- translate -->
   149<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails"><!-- translate -->
   150<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"><!-- translate -->
   151<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "store used SMTP"><!-- translate -->
   152<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage"><!-- translate -->
   153<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients"><!-- translate -->
   154
   155<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Storage Extras 1"><!-- translate -->
   156<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   157
   158<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Storage Extras 2"><!-- translate -->
   159<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   160
   161<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Menu Options"><!-- translate -->
   162<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Menu Options"><!-- translate -->
   163<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Menu Options"><!-- translate -->
   164<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "섀정 대화상자 및 저장 펞집Ʞ륌 위한 항목 도구 메뉎에 추가">
   165
   166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifications"><!-- translate -->
   167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "상태 메섞지">
   168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "공지">
  108169<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "읞식된 헀더에 대한 정볎륌 표시">
  109170<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "지능형 답신/지능형 쎈안 상태 메시지 사용">
   
  111172<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "상태 메시지 표시 시간(0 = 묎한)">
  112173<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "쎈">
  113 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "디버ê¹
   174
   175<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Debugging"><!-- translate -->
   176<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Debugging"><!-- translate -->
   177<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "디버ê¹
  114178">
  115179<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "버귞륌 찟아윌렀멎, 섀정 묞제륌 핎결하고 가상 신원읎 동작하는 것을 읎핎알 합니닀.특히, 똑똑한 답신 필터륌. 당신은 음부 추가 정볎륌 사용할 수 있습니닀. 읎 선택사항을 사용하멎 당신의 메음 큎띌읎얞튞가 느렀지므로, 영구적윌로 활성화할수는 없습니닀.">
  116180<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "디버귞 정볎와 핚께 영역 표시">
   181
  117182
  118183<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
 • chrome/locale/ko-KR/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22
  33<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "수령슝 상태 반환">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.fcc.label "FCC status"><!-- translate -->
  45<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "묞자 읞윔딩 선택">
  56<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "메섞지 형식 선택">
   
  1415 ì‚¬ìš©">
  1516<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME 사용">
   17<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.Warning.label "please reopen current windows to apply these settings"><!-- translate -->
  1618
  1719<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "추가 저장 섀정">
  1820
  1921<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "수령슝 반환">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.fccCol.label "FCC"><!-- translate -->
  2023<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "묞자 읞윔딩">
  2124<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "메섞지 형식">
   
  3033<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "비활성 필드륌 감추Ʞ">
  3134<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "수령슝 반환">
   35<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.fcc.label "FCC"><!-- translate -->
  3236<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "묞자 읞윔딩">
  3337<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "메섞지 형식">
 • chrome/locale/ko-KR/v_identity/vI_storageExtras.properties

  rb14c0f r0c5476  
  11vident.identityData.extras.reciept=수령슝 반환
   2vident.identityData.extras.fcc=FCC
  23vident.identityData.extras.charEnc=묞자 읞윔딩
  34vident.identityData.extras.msgFormat=메시지 형식
 • chrome/locale/ko-KR/v_identity/v_identity.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "저장">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "전송 하는 동안 신원 저장">
   5<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.label "Fcc"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.tooltiptext "save copy of sent mail"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.label "(=Reply-To)"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.menuLabel "disable Reply-To synchronization"><!-- translate -->
  59<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "가상 신원">
  610<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "가상 신원 선택">
   
  1014<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "전송 쀑에 신원 저장">
  1115<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "Ʞ쎈 êž°ë°˜ 신원 저장">
   16<!ENTITY vident.vI_Menu.saveSMTP.label "store SMTP information"><!-- translate -->
  1217<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipTitle.label "가상 신원 상태">
  1318<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "변겜하렀멎 큎늭">
   19
   20<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"><!-- translate -->
   21<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra2Button.label "Use Stored Identity"><!-- translate -->
  1422
  1523<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/ko-KR/v_identity/v_identity.properties

  rb14c0f r0c5476  
  33vident.sendLater.prefix=Ʞ볞 신원(
  44vident.sendLater.postfix=)을 가상 신원윌로 대첎합니까?
   5
   6vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Can't change Identity before Sending.\nPlease report at https://add-on-it.de/virtual-id/newticket
  57
  68vident.updateStorage.title=당신은 읎믞 가상 신원읎 받는 사람에 저장되얎있습니닀.
   
  2325vident.statusText.save.base.line1=가상 신원 저장
  2426vident.statusText.save.base.line2=(Ʞ쎈 신원 êž°ì–µ)
   27vident.statusText.save.ok.smtp.line1=storing virtual Identities
   28vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(remember SMTP)
   29vident.statusText.save.base.smtp.line1=storing virtual Identities
   30vident.statusText.save.base.smtp.line2=(remember underlying Identity & SMTP)
  2531
  2632vident.identityData.Name=읎늄
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Virtual Identity startpagina openen">
  33
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Hoofdvenster">
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Virtuele identiteit">
  6 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Slim Antwoorden">
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Opslaan">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identiteitselectie">
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Statusberichten">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "Source Mail"><!-- translate -->
   5<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "Selection"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Compose Dialog"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Sending"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "Storage"><!-- translate -->
   9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "Options"><!-- translate -->
  1010
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Algemene configuratie">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "De volgende mogelijkheden gebruiken">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "Gebruikte identiteiten opslaan (en ophalen)">
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Gebruikte identiteiten kunnen in relatie tot de ontvangers van uw bericht worden opgeslagen. Als u opnieuw een bericht aan dezelfde ontvanger stuurt wordt dezelfde virtuele of niet-virtuele identiteit gebruikt">
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "Tijdsafdruk-identiteit voor nieuwe berichten automatisch aanmaken">
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Bij het schrijven van een nieuw bericht kunt u uw gebruikelijke afzendersadres aanpassen met een tijdsafdruk. Een eenvoudige manier om unieke identiteiten aan te maken, staat standaard uit.">
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "Identiteit detecteren door berichtkoptekst te analyseren:">
   11
   12<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Smart Features"><!-- translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Read"><!-- translate -->
   14<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filter / Sort"><!-- translate -->
   15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Compare"><!-- translate -->
   16
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "Header Analysis"><!-- translate -->
   18<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft"><!-- translate -->
   19<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply"><!-- translate -->
  1820<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Uw e-mailprogramma is te oud om de Slim Concept-mogelijkheid te kunnen gebruiken">
  1921<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "Slim Concept gebruiken">
   
  2123<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "Slim Antwoorden gebruiken">
  2224<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Slim antwoorden&apos; probeert de te gebruiken afzender van het antwoord te detecteren door de koptekst van het ontvangen e-mailbericht te analyseren. Dit is relevant als de identiteit nog niet is opgeslagen. U krijgt de beste resultaten als dit is geconfigureerd in het bijbehorende tabblad. Aanbevolen, staat standaard aan.">
   25<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "all received mails contain a 'received' header"><!-- translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' has to detect if the mail was received or sent. This is usually done by checking for a 'received' header. If received mails don't contain a 'received' header uncheck this box. On by default."><!-- translate -->
  2327<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "Slim Antwoorden ook gebruiken als aan een nieuwsgroep wordt geantwoord">
  2428<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "U kunt &apos;Slim antwoorden&apos; gebruiken om de identiteit van de afzender te detecteren terwijl u antwoord geeft op nieuwsposts. Dit werkt niet goed indien niet correct ingesteld. Daarom standaard uitgeschakeld.">
  2529
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "Interface">
  27 <!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingendialoog en Opslagbewerking aan menu Extra toevoegen">
  29 <!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van niet-virtuele identiteiten">
  30 <!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "Waarschuwen bij elk gebruik van virtuele identiteiten">
  31 
  32 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Eigenschappen van virtuele identiteiten">
  33 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "Te kopiëren eigenschappen">
  34 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "Opslaglokatie voor verzonden berichten">
  35 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "Opslaglokatie voor concepten">
  36 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "Opslaglokatie voor templates">
  37 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  38 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "de volgende eigenschappen van de vorige identiteit overnemen:">
  39 <!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "S/MIME beveiligingsinstellingen">
  40 <!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "openPGP beveiligingsinstellingen">
  41 <!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "vCard bijlagen">
  42 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "Opmerking: Om dynamisch deactiveren van handtekeningen in te schakelen dient u de ‘Signature Switch’ extensie te installeren (en activeren). Op dit moment is deze optie niet beschikbaar.">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "Alle handtekeningen verwijderen bij gebruik van een virtuele identiteit">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "Virtuele identiteit als Reply-To adres instellen">
  45 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  46 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "Door account gebruikte map wijzigen bij gebruik virtuele identiteit">
  47 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Door standaardaccount gebruikte map">
  48 
  49 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Slim Antwoorden instellingen">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. adressen ophalen">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. adressen filteren">
  52 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden">
   30<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Header Search"><!-- translate -->
   31<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. adressen ophalen">
  5332<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Om een Antwoord-identiteit te vinden moet Slim Antwoorden een lijst van mogelijke afzendersidentiteiten ophalen. Daarom worden de koptekstvelden &apos;Aan&apos; en &apos;Cc&apos; geanalyseerd. Als Slim Antwoorden nog meer koptekstvelden moet analyseren kunt u ze hier ingeven (wellicht dient u een andere extensie te installeren om ze te herkennen, zoals bijvoorbeeld enigmail or mnenhy). Als u &apos;:@&apos; aan een ingave toevoegt worden alleen e-mailadressen gebruikt; namen worden genegeerd.">
  5433<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:2:&apos;">
  5534<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "Standaardwaarden instellen">
   35
   36<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filter / Sort"><!-- translate -->
   37<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. adressen filteren">
  5638<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Na het ophalen van de adressen dienen ze te worden gefilterd. Alle filters worden na elkaar toegepast, dus u kunt ze ook gebruiken om het resultaat te sorteren. Op het einde kan het eerst aangetroffen adres worden gebruikt als de identiteit van de afzender. Als u geen filter gebruikt worden alle adressen overgebracht.">
  5739<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Slim Antwoorden filter - één filter per regel, gebruik van reguliere expressies is mogelijk (bijvoorbeeld: ‘/@mozilla.org$/’ komt overeen met elk bericht van domein mozilla.org)">
   40
   41<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Compare"><!-- translate -->
   42<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. compare with existing Identities"><!-- translate -->
  5843<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mailadressen met bestaande identiteiten negeren">
  5944<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mailadres staat de volgende gebruiken:">
  6045
  61 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Virtuele identiteiten worden opgeslagen">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Opslagopties">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Aanvullende opties">
  64 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Opslaan van virtuele identiteiten">
  65 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Lezen van virtuele identiteiten">
  66 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "Virtuele identiteiten opslaan bij verzenden e-mailberichten">
  67 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "Onderliggende basisidentiteit opslaan">
  68 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "Vragen voordat opgeslagen virtuele identiteiten worden overschreven">
  69 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "Nooit overschrijven (en vragen) als het e-mailbericht meerdere ontvangers heeft">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "Schakelaar om opslaan van identiteiten te activeren/deactiveren laten zien">
  71 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "Opgeslagen gegevens bewerken">
  72 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "Vragen voordat de virtuele identiteit in het afzendersveld wordt vervangen">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "Opslaan negeren na ophalen van eerste virtuele identiteit">
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "De volgende instellingen opslaan (en onthouden)">
  7546
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identiteitsselectie">
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "Identiteitsselectie">
  78 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "Resultaatverwerking">
   47<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input"><!-- translate -->
   48<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection"><!-- translate -->
  7949
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Slim Antwoorden en Opslaan">
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Slim Concept en Opslaan">
  82 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Resultaatverwerking">
  83 
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input"><!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Slim Antwoorden en Opslaan">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Slim Concept en Opslaan">
  8453<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten kan de prioriteit van opgeslagen virtuele identiteiten in vergelijking met de identiteiten die met Slim Antwoorden worden verkregen hier worden ingesteld.">
  8554<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "Voorkeur geven aan Slim Antwoorden-identiteiten">
   
  8857<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Indien u een Concept (of Sjabloon) bewerkt is er niets in te stellen. Als de extensie in staat is om de koptekst van het opgeslagen bericht te lezen wordt een eraan gerelateerde virtuele identiteit gecreëerd. Er is geen informatie over SMTP of een andere specifieke instelling in het Concept/de Sjabloon. Deze informatie wordt, indien mogelijk, opgehaald uit de opgeslagen virtuele identiteiten.">
  8958
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling"><!-- translate -->
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Resultaatverwerking">
  9061<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "De resultaten van de zoekopdracht in de opgeslagen virtuele identiteiten en de koptekstanalyse van Slim Antwoorden of Slim Concept worden toegevoegd aan het dropdownmenu van de berichtidentiteit. U kunt ook selecteren hoe ze kunnen worden gebruikt als de identiteit van de nieuwe afzender.">
  9162<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
   
  9364<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
  9465<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(als er slechts één adres mogelijk is)">
   66<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "use match with existing Identity without interaction"><!-- translate -->
  9567
  96 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Statusberichten">
  97 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Notificaties">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Features"><!-- translate -->
   69<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog"><!-- translate -->
   70
   71<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Message Composing"><!-- translate -->
   72<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Message Composing"><!-- translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Message Compose Features"><!-- translate -->
   74<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Message Compose Dialog"><!-- translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Storage Switches"><!-- translate -->
   76<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "Tijdsafdruk-identiteit voor nieuwe berichten automatisch aanmaken">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Bij het schrijven van een nieuw bericht kunt u uw gebruikelijke afzendersadres aanpassen met een tijdsafdruk. Een eenvoudige manier om unieke identiteiten aan te maken, staat standaard uit.">
   78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "Opmerking: Om dynamisch deactiveren van handtekeningen in te schakelen dient u de ‘Signature Switch’ extensie te installeren (en activeren). Op dit moment is deze optie niet beschikbaar.">
   79<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "Alle handtekeningen verwijderen bij gebruik van een virtuele identiteit">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "deactivate S/MIME signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "deactivate openPGP signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "Virtuele identiteit als Reply-To adres instellen">
   83<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "show Menu to select between available SMTP-servers"><!-- translate -->
   85<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of sent mails (fcc)"><!-- translate -->
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.tooltiptext "show Button to activate/deactivate Storing of Sent mails (fcc) on the fly"><!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "checkbox for saving of Identities"><!-- translate -->
   88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "checkbox for saving of base Identities"><!-- translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "checkbox for saving of SMTP"><!-- translate -->
   90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "colorize to be stored Identity-parts"><!-- translate -->
   91
   92<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Attributes / Copies"><!-- translate -->
   93<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Sent Mail"><!-- translate -->
   94<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Drafts"><!-- translate -->
   95<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Templates"><!-- translate -->
   96<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Warnings"><!-- translate -->
   97
   98<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Message Attributes"><!-- translate -->
   99<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "attributes to copy"><!-- translate -->
   100<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "de volgende eigenschappen van de vorige identiteit overnemen:">
   101<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "S/MIME beveiligingsinstellingen">
   102<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "vCard bijlagen">
   103
   104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.header "Sent Mails Folder"><!-- translate -->
   105<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
   106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "Door account gebruikte map wijzigen bij gebruik virtuele identiteit">
   107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "Door standaardaccount gebruikte map">
   108
   109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "Draft Folder"><!-- translate -->
   110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "Opslaglokatie voor concepten">
   111
   112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "Template Folder"><!-- translate -->
   113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "Opslaglokatie voor templates">
   114
   115<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Warnings"><!-- translate -->
   116<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "before sending of the message"><!-- translate -->
   117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van niet-virtuele identiteiten">
   118<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "Waarschuwen bij elk gebruik van virtuele identiteiten">
   119
   120
   121<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identity"><!-- translate -->
   122<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "reading"><!-- translate -->
   123<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "storing"><!-- translate -->
   124<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Storage Extra 1"><!-- translate -->
   125<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Storage Extra 2"><!-- translate -->
   126
   127<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "Identity Storage"><!-- translate -->
   128<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "Storage Usage"><!-- translate -->
   129<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"><!-- translate -->
   130<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Gebruikte identiteiten kunnen in relatie tot de ontvangers van uw bericht worden opgeslagen. Als u opnieuw een bericht aan dezelfde ontvanger stuurt wordt dezelfde virtuele of niet-virtuele identiteit gebruikt">
   131<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "Opgeslagen gegevens bewerken">
   132
   133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Identity Reading"><!-- translate -->
   134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "Lezen van virtuele identiteiten">
   135<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "Vragen voordat de virtuele identiteit in het afzendersveld wordt vervangen">
   136<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "Opslaan negeren na ophalen van eerste virtuele identiteit">
   137
   138<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Identity Storing"><!-- translate -->
   139<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "storing of used Identities"><!-- translate -->
   140<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails"><!-- translate -->
   141<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"><!-- translate -->
   142<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "store used SMTP"><!-- translate -->
   143<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage"><!-- translate -->
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients"><!-- translate -->
   145
   146<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Storage Extras 1"><!-- translate -->
   147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   148
   149<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Storage Extras 2"><!-- translate -->
   150<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   151
   152<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Menu Options"><!-- translate -->
   153<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Menu Options"><!-- translate -->
   154<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Menu Options"><!-- translate -->
   155<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingendialoog en Opslagbewerking aan menu Extra toevoegen">
   156
   157<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifications"><!-- translate -->
   158<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "Statusberichten">
   159<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "Notificaties">
  98160<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "Informatie over herkende kopteksten weergeven">
  99161<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "Slim Antwoorden / Slim Concept statusberichten inschakelen">
   
  101163<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "Weergaveduur statusberichten (0=oneindig)">
  102164<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "seconden">
  103 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Foutopsporing">
   165
   166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Debugging"><!-- translate -->
   167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Debugging"><!-- translate -->
   168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "Foutopsporing">
  104169<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Om fouten te vinden, configuratieproblemen op te lossen en te begrijpen wat Virtual Identity doet, in het bijzonder met de Slim Antwoorden-filters, kunt u wat aanvullende informatie activeren. Het gebruik van deze optie vertraagt uw mailprogramma en dient derhalve niet permanent ingeschakeld te zijn.">
  105170<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "Veld met foutopsporingsinformatie weergeven">
   171
  106172
  107173<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22
  33<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "Ontvangstbevestigingsstatus">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.fcc.label "FCC status"><!-- translate -->
  45<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "Geselecteerde codering">
  56<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "Geselecteerde berichtopmaak">
   
  1718
  1819<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Ontvangstbevestiging">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.fccCol.label "FCC"><!-- translate -->
  1921<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codering">
  2022<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Berichtopmaak">
   
  2729<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "Inactieve velden verbergen">
  2830<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Ontvangstbevestiging">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.fcc.label "FCC"><!-- translate -->
  2932<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Codering">
  3033<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Berichtopmaak">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_storageExtras.properties

  rb14c0f r0c5476  
  11vident.identityData.extras.reciept=Ontvangstbevestiging
   2vident.identityData.extras.fcc=FCC
  23vident.identityData.extras.charEnc=Codering
  34vident.identityData.extras.msgFormat=Berichtopmaak
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "Opslaan">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "Identiteit opslaan bij verzenden">
   5<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.label "Fcc"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.tooltiptext "save copy of sent mail"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.label "(=Reply-To)"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.menuLabel "disable Reply-To synchronization"><!-- translate -->
  59<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  610<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Kies een virtuele identiteit">
   
  1014<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "Identiteit opslaan bij verzenden">
  1115<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "Onderliggende basisidentiteit opslaan">
   16<!ENTITY vident.vI_Menu.saveSMTP.label "store SMTP information"><!-- translate -->
  1217<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipTitle.label "Virtual Identity status">
  1318<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "Klik om te wijzigen">
  1419
  1520<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"> <!-- to translate -->
   21<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra2Button.label "Use Stored Identity"><!-- translate -->
  1622
  1723<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties

  rb14c0f r0c5476  
  22vident.sendLater.prefix=Virtuele identiteit vervangen door standaardidentiteit (
  33vident.sendLater.postfix=)?
   4
   5vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Can't change Identity before Sending.\nPlease report at https://add-on-it.de/virtual-id/newticket
  46
  57vident.updateStorage.title=U hebt al een virtuele identiteit opgeslagen voor deze ontvanger.
   
  2123vident.statusText.save.base.line1=Virtuele identiteiten opslaan
  2224vident.statusText.save.base.line2=(onderliggende identiteit onthouden)
   25vident.statusText.save.ok.smtp.line1=storing virtual Identities
   26vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(remember SMTP)
   27vident.statusText.save.base.smtp.line1=storing virtual Identities
   28vident.statusText.save.base.smtp.line2=(remember underlying Identity & SMTP)
  2329
  2430vident.identityData.Name=Naam
 • chrome/locale/tr-TR/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Sanal Kimlik Ana Sayfasını Aç">
  33
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Ana">
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Sanal Kimlik">
  6 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Akıllı Yanıt">
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Depolama">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Kimlik Seçimi">
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Durum Ä°letileri">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "Source Mail"><!-- translate -->
   5<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "Selection"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Compose Dialog"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Sending"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "Storage"><!-- translate -->
   9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "Options"><!-- translate -->
  1010
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Genel Yapılandırma">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "özellikler">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "kullanılmış kiimlikleri depola (ve hatırla)">
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Kullanılan Kimlikler epostanın alıcılarıyla ilgili olarak depolanabilir. Eğer bir daha aynı alıcıya yazarsanız, aynı sanal ya da sanal olmayan Kimlik kullanılacaktır.">
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "yeni postalar için otomatik olarak Zaman Damgası-Kimliği oluştur">
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Yeni bir e-posta oluştururken, olağan gönderici adresinizi bir zaman damgasıyla değiştirin. Eşsiz kimlikler oluşturmak için kolay bir yol, varsayılan olarak kapalı.">
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "eposta başlığını çözÃŒmleyerek Kimliği sapta:">
   11
   12<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Smart Features"><!-- translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Read"><!-- translate -->
   14<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filter / Sort"><!-- translate -->
   15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Compare"><!-- translate -->
   16
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "Header Analysis"><!-- translate -->
   18<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft"><!-- translate -->
   19<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply"><!-- translate -->
  1820<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Eposta programınız Akıllı Taslak özelliğini kullanamayacak kadar eski">
  1921<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "Akıllı Taslak kullan">
   
  2123<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "Akıllı Yanıt kullan">
  2224<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Akıllı Yanıt&apos; alınan epostanın başlığını çözÃŒmleyerek Yanıt için kullanılacak alıcıyı saptamaya çalışır. Bu, eğer bu kimlik kayıtlarınızda yoksa kullanıma uygundur. doğru sekmede yapılandırılırsa en iyi sonucu verir. Tavsiye edilen, varsayılan olarak açık.">
   25<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "all received mails contain a 'received' header"><!-- translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' has to detect if the mail was received or sent. This is usually done by checking for a 'received' header. If received mails don't contain a 'received' header uncheck this box. On by default."><!-- translate -->
  2327<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "bir haber grubuna yanıt veriliyorsa da Akıllı Yanıt kullan">
  2428<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "yeni postalara yanıt verirken göndericilerinizin adreslerinisaptamak için &apos;Akıllı Yanıt&apos; kullanabilirsiniz. Eğer doğru bir şekilde yapılandırılmamışsa, iyi bir şekilde çalışmayacaktır. Bu yÃŒzden varsayılan olarak kapalı.">
  2529
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "arayÃŒz">
  27 <!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "SMTP menÃŒsÃŒnÃŒ göster">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "Araçlar MenÃŒsÃŒne Ayarlar Diyaloğu ve Depolama DÃŒzenleyici için giriş yap">
  29 <!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "sanal olmayan Kimliklerin herhangi bir kullanımında uyar">
  30 <!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "sanal Kimliklerin herhangi bir kullanımında uyar">
  31 
  32 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Sanal Kimliklerin Özellikleri">
  33 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "kopyalanacak öznitelikler">
  34 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "gönderilen epostaların kaydedileceği yer">
  35 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "taslakların kaydedileceği yer">
  36 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "şablonların kaydedileceği yer">
  37 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "Sanal Kimlik ile bir ileti gönderirken">
  38 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "bu Öznitelikleri alt Kimlikten kopyala:">
  39 <!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "S/MIME gÃŒvenlik ayarları">
  40 <!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "OpenPGP gÃŒvenlik ayarları">
  41 <!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "vCard eklentileri">
  42 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "not: imzaların devingen etkisizleştirilmesine izin vermek için &apos;Signature Switch&apos; eklentisini yÃŒklemeniz (ve etkinleştirmeniz) gerekmektedir. Şu anda bu seçenek kullanılamaz.">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "sanal bir kimlik kullanırken herhangi bir &apos;Ä°mzayı&apos; kaldır">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "Sanal Kimliği yanıt verilecek adres olarak belirle">
  45 <!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "Sanal Kimlikle bir ileti gönderirken">
  46 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "Sanal Kimlik ile değiştirilmiş Hesap tarafından kullanılan klasör">
  47 <!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Varsayılan Hesap tarafından kullanılan klasör">
  48 
  49 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Akıllı Yanıt Ayarları">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. adresleri al">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. adresleri filtrele">
  52 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Sanal Kimlik Akıllı Yanıt">
   30<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Header Search"><!-- translate -->
   31<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. adresleri al">
  5332<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Bir Yanıt-Kimliği bulmak için, Akıllı Yanıt muhtemel göndericilerin kimliklerinin bir listesini almalıdır. Bu yÃŒzden genellikle &apos;To&apos; ve &apos;Cc&apos; başlık alanları çözÃŒmlenir. Burada bu ve/veya diğer başlık alanlarını girebilirsiniz. (ek seçenekler: herhangi bir adres sayısından n adres sayısını seçmek için &apos;n&apos; ekleyin. Eğer &apos;@&apos; eklerseniz, yalnızca eposta adresleri kullanılır, isimler yok sayılır.)">
  5433<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "ek başlıklar - her satıra bir tane, örneğin &apos;x-original-to&apos; ya da &apos;x-original-to:@&apos; ya da &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  5534<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "varsayılan değerleri belirleyin">
   35
   36<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filter / Sort"><!-- translate -->
   37<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. adresleri filtrele">
  5638<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresler alındıktan sonra filtrelenmelidir. Her filtre birbirinden sonra kullanılır, bu yÃŒzden bunları sonuçları sıralamak için de kullanabilirsiniz. Sonunda ilk bulunan adres anında bir gönderici olarak kullanılabilir. Eğer bir filtre kullanmazsanız, tÃŒm adresler aktarılacaktır.">
  5739<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Akıllı Yanıt Filtresi - Her satıra bir filtre, dÃŒzenli Ä°fadelerin kullanılması mÃŒmkÃŒn (örneğin, &apos;mozilla.org&apos;, mozilla.org alanından gelen her epostayla eşleşir)">
   40
   41<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Compare"><!-- translate -->
   42<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. compare with existing Identities"><!-- translate -->
  5843<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "eposta adreslerini mevcut kimliklerle kıyaslarken tam isimleri yok say">
  5944<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "bulunan herhangi bir eposta adresine ait bir isim yoksa, şunu kullan:">
  6045
  61 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Kimlik Depolama">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Depolama Seçenekleri">
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "ek seçenekler">
  64 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Kimliklerin depolanması">
  65 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Kimliklerin okunması">
  66 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "epostaları gönderirken kullanılan Kimlikleri kaydet">
  67 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "alt Kimliği depola">
  68 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "Deponuzdaki Kimliklerin ÃŒzerine yazmadan önce sor">
  69 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "eğer bir epostanın birden fazla alıcısı varsa asla ÃŒzerine yazma (ve sorma)">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "Kimliklerin kaydedilmesini etkinleştirmek/etkisizleştirmek için geçişi göster">
  71 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "kaydedilmiş veriyi sakla">
  72 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "gönderici alanındaki Sanal Kimlik değiştirilmeden önce sor">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ilk Sanal Kimliğe erişildikten sonra Depolamayı yok say">
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "bu ayarları depola (ve hatırla)">
  7546
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Kimlik Seçimi">
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "kimlik seçimi">
  78 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "sonuçları ele alma">
   47<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Input"><!-- translate -->
   48<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Result Selection"><!-- translate -->
  7949
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Akıllı Yanıt ve Depolama">
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Akıllı Taslak ve Depolama">
  82 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Sonuçların Ele Alınması">
  83 
   50<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Identity Input"><!-- translate -->
   51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Akıllı Yanıt ve Depolama">
   52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption2 "Akıllı Taslak ve Depolama">
  8453<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Herhangi bir epostaya yanıt verirseniz, depolanmış Sanal Kimliklerin &apos;Akıllı YAnıt&apos; ile erişilenlere kıyasla önceliği buradan yapılandırılabilir.">
  8554<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "&apos;Akıllı Yanıt&apos;-Kimliklerini tercih et">
   
  8857<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Bir Taslağı (ya da bir Şablonu) dÃŒzenlerseniz yapılandırılacak hiçbir şey yoktur. Eğer eklenti, depolanan epostanın başlığını okuyabilirse, ilişkili bir Sanal Kimlik oluşturulur. Taslak/Şablonda SMTP ya da başka belirli bir ayarla ilgili bir bilgi yoktur. Bu bilgiye, eğer mÃŒmkÃŒnse Sanal Kimlik Depolama&apos;dan erişilebilir.">
  8958
   59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Result Handling"><!-- translate -->
   60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Sonuçların Ele Alınması">
  9061<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Sanal Kimlik Depolama ve Akıllı Yanıt ya da Akıllı Taslak başlığı çözÃŒmlemesindeki aramanın sonuçları, ileti-kimliği açılan menÃŒsÃŒne eklenir. Bunların nasıl yeni kullanıcıların kimlikleri olarak kullanılabileceğini de seçebilirsiniz.">
  9162<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "bir Kimlik seçmek için bir diyalog açın">
   
  9364<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "etkileşim olmadan ilk bulunan kimliği kullan">
  9465<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(yalnızca bir kullanılabilir adres varsa)">
   66<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "use match with existing Identity without interaction"><!-- translate -->
  9567
  96 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Durum Mesajları">
  97 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Hatırlatmalar">
   68<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Features"><!-- translate -->
   69<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog"><!-- translate -->
   70
   71<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Message Composing"><!-- translate -->
   72<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Message Composing"><!-- translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Message Compose Features"><!-- translate -->
   74<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Message Compose Dialog"><!-- translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Storage Switches"><!-- translate -->
   76<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "yeni postalar için otomatik olarak Zaman Damgası-Kimliği oluştur">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Yeni bir e-posta oluştururken, olağan gönderici adresinizi bir zaman damgasıyla değiştirin. Eşsiz kimlikler oluşturmak için kolay bir yol, varsayılan olarak kapalı.">
   78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "not: imzaların devingen etkisizleştirilmesine izin vermek için &apos;Signature Switch&apos; eklentisini yÃŒklemeniz (ve etkinleştirmeniz) gerekmektedir. Şu anda bu seçenek kullanılamaz.">
   79<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "sanal bir kimlik kullanırken herhangi bir &apos;Ä°mzayı&apos; kaldır">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "deactivate S/MIME signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "deactivate openPGP signature when using a Virtual Identity"><!-- translate -->
   82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "Sanal Kimliği yanıt verilecek adres olarak belirle">
   83<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "SMTP menÃŒsÃŒnÃŒ göster">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "show Menu to select between available SMTP-servers"><!-- translate -->
   85<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of sent mails (fcc)"><!-- translate -->
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.fcc_show_switch.tooltiptext "show Button to activate/deactivate Storing of Sent mails (fcc) on the fly"><!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "checkbox for saving of Identities"><!-- translate -->
   88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "checkbox for saving of base Identities"><!-- translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "checkbox for saving of SMTP"><!-- translate -->
   90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "colorize to be stored Identity-parts"><!-- translate -->
   91
   92<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Attributes / Copies"><!-- translate -->
   93<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Sent Mail"><!-- translate -->
   94<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Drafts"><!-- translate -->
   95<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Templates"><!-- translate -->
   96<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Warnings"><!-- translate -->
   97
   98<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Message Attributes"><!-- translate -->
   99<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "attributes to copy"><!-- translate -->
   100<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "bu Öznitelikleri alt Kimlikten kopyala:">
   101<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "S/MIME gÃŒvenlik ayarları">
   102<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "vCard eklentileri">
   103
   104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.header "Sent Mails Folder"><!-- translate -->
   105<!ENTITY vI_prefDialog.sending.fccTab.caption "Sanal Kimlikle bir ileti gönderirken">
   106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "Sanal Kimlik ile değiştirilmiş Hesap tarafından kullanılan klasör">
   107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "Varsayılan Hesap tarafından kullanılan klasör">
   108
   109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "Draft Folder"><!-- translate -->
   110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "taslakların kaydedileceği yer">
   111
   112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "Template Folder"><!-- translate -->
   113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "şablonların kaydedileceği yer">
   114
   115<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Warnings"><!-- translate -->
   116<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "before sending of the message"><!-- translate -->
   117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "sanal olmayan Kimliklerin herhangi bir kullanımında uyar">
   118<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "sanal Kimliklerin herhangi bir kullanımında uyar">
   119
   120
   121<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identity"><!-- translate -->
   122<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "reading"><!-- translate -->
   123<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "storing"><!-- translate -->
   124<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Storage Extra 1"><!-- translate -->
   125<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Storage Extra 2"><!-- translate -->
   126
   127<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "Identity Storage"><!-- translate -->
   128<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "Storage Usage"><!-- translate -->
   129<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"><!-- translate -->
   130<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Kullanılan Kimlikler epostanın alıcılarıyla ilgili olarak depolanabilir. Eğer bir daha aynı alıcıya yazarsanız, aynı sanal ya da sanal olmayan Kimlik kullanılacaktır.">
   131<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "kaydedilmiş veriyi sakla">
   132
   133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Identity Reading"><!-- translate -->
   134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "Kimliklerin okunması">
   135<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "gönderici alanındaki Sanal Kimlik değiştirilmeden önce sor">
   136<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ilk Sanal Kimliğe erişildikten sonra Depolamayı yok say">
   137
   138<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Identity Storing"><!-- translate -->
   139<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "storing of used Identities"><!-- translate -->
   140<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "save used Identities while sending emails"><!-- translate -->
   141<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "store underlying base Identity"><!-- translate -->
   142<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "store used SMTP"><!-- translate -->
   143<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "ask before overwriting Identities in your Storage"><!-- translate -->
   144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients"><!-- translate -->
   145
   146<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Storage Extras 1"><!-- translate -->
   147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   148
   149<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Storage Extras 2"><!-- translate -->
   150<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "attributes to store with Identity"><!-- translate -->
   151
   152<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Menu Options"><!-- translate -->
   153<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Menu Options"><!-- translate -->
   154<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Menu Options"><!-- translate -->
   155<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "Araçlar MenÃŒsÃŒne Ayarlar Diyaloğu ve Depolama DÃŒzenleyici için giriş yap">
   156
   157<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifications"><!-- translate -->
   158<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "Durum Mesajları">
   159<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "Hatırlatmalar">
  98160<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "tanınan başlıklarla ilgili bilgi göster">
  99161<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "Akıllı Yanıt/Akıllı Taslak surum mesajlarını etkinleştir">
   
  101163<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "durum mesajlarının gösterileceği sÃŒre (0 = sonsuz)">
  102164<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "saniye">
  103 <!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Hata Ayıklama">
   165
   166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Debugging"><!-- translate -->
   167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Debugging"><!-- translate -->
   168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "Hata Ayıklama">
  104169<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Hataları bulmak için, yapılandırma sorunlarını çözÃŒn ve Sanal Kimliğin nerede yanlış yaptığını bulun, özellikle Akıllı Yanıt-Filtreleri ile bazı ek bilgileri etkinleştirebilirsiniz. Bu seçeneği kullanmak posta-istemcinizi yavaşlatır, bu yÃŒzden kalıcı olarak etkinleştirilmemelidir.">
  105170<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "hata ayıklama bilgileriyle alanı göster">
   171
  106172
  107173<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
 • chrome/locale/tr-TR/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  22
  33<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "alındı durumunu geri gönder">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.fcc.label "FCC status"><!-- translate -->
  45<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "seçili karakter kodlaması">
  56<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "seçili ileti biçimi">
   
  1213<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "imza kullanımı">
  1314<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME kullanımı">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.Warning.label "please reopen current windows to apply these settings"><!-- translate -->
  1416
  1517<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "ek olarak saklanmış ayarlar">
  1618
  1719<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Alındıyı Gönder">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.fccCol.label "FCC"><!-- translate -->
  1821<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Karakter Kodlaması">
  1922<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "İleti Biçimi">
   
  2629<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "etkin olmayan alanları gizle">
  2730<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Alındıyı Gönder">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.fcc.label "FCC"><!-- translate -->
  2832<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Karakter Kodlaması">
  2933<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "İleti Biçimi">
 • chrome/locale/tr-TR/v_identity/vI_storageExtras.properties

  rb14c0f r0c5476  
  11vident.identityData.extras.reciept=Alındıyı Gönder
   2vident.identityData.extras.fcc=FCC
  23vident.identityData.extras.charEnc=Karakter Kodlaması
  34vident.identityData.extras.msgFormat=İleti Biçimi
 • chrome/locale/tr-TR/v_identity/v_identity.dtd

  rb14c0f r0c5476  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "kaydet">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "Kimliği gönderirken kaydet">
   5<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.label "Fcc"><!-- translate -->
   6<!ENTITY vident.composeDialog.fcc_switch.tooltiptext "save copy of sent mail"><!-- translate -->
   7<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.label "(=Reply-To)"><!-- translate -->
   8<!ENTITY vident.composeDialog.autoReplyToSelf.menuLabel "disable Reply-To synchronization"><!-- translate -->
  59<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Sanal Kimlik">
  610<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Sanal Kimliği Seç">
   
  1014<!ENTITY vident.vI_Menu.storageSave.label "Kimliği gönderirken kaydet">
  1115<!ENTITY vident.vI_Menu.saveBaseID.label "Alt taban Kimliği sakla">
   16<!ENTITY vident.vI_Menu.saveSMTP.label "store SMTP information"><!-- translate -->
  1217<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipTitle.label "Sanal Kimlik Durumu">
  1318<!ENTITY vident.vI_Menu.TooltipChange.label "değiştirmek için tıklayın">
   19
   20<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra1Button.label "Abort Sending"><!-- translate -->
   21<!ENTITY vident.vI_Dialog.extra2Button.label "Use Stored Identity"><!-- translate -->
  1422
  1523<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/tr-TR/v_identity/v_identity.properties

  rb14c0f r0c5476  
  22vident.sendLater.prefix=Sanal Kimliği Varsayılan Kimlikle değiştir (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
   4
   5vident.genericSendMessage.error=Virtual Identity Error: Can't change Identity before Sending.\nPlease report at https://add-on-it.de/virtual-id/newticket
  46
  57vident.updateStorage.title=Bu alıcı için daha önceden saklanmış bir Sanal Kimlik var.
   
  2123vident.statusText.save.base.line1=sanal kimlikler saklanıyor
  2224vident.statusText.save.base.line2=(alt kimliği hatırla)
   25vident.statusText.save.ok.smtp.line1=storing virtual Identities
   26vident.statusText.save.ok.smtp.line2=(remember SMTP)
   27vident.statusText.save.base.smtp.line1=storing virtual Identities
   28vident.statusText.save.base.smtp.line2=(remember underlying Identity & SMTP)
  2329
  2430vident.identityData.Name=Ä°sim
 • install.js

  rb14c0f r0c5476  
  2222var localeDir           = "/" + name + "/"
  2323
  24 var locales             = new Array( "en-US" );
   24var locales             = new Array( "cs-CZ", "de-DE", "en-US", "es-ES", "fr-FR", "ko-KR", "nl-NL", "tr-TR" );
  2525var skins               = new Array( "classic" ); // "modern"
  2626var prefs               = new Array( "preferences.js" );
 • install.rdf

  rb14c0f r0c5476  
  1616                   em:package="content/v_identity/"
  1717                   em:skin="skin/classic/v_identity/">
   18    <em:locale>locale/cs-CZ/v_identity/</em:locale>
   19    <em:locale>locale/de-DE/v_identity/</em:locale>
  1820    <em:locale>locale/en-US/v_identity/</em:locale>
   21    <em:locale>locale/es-ES/v_identity/</em:locale>
   22    <em:locale>locale/fr-FR/v_identity/</em:locale>
   23    <em:locale>locale/ko-KR/v_identity/</em:locale>
   24    <em:locale>locale/nl-NL/v_identity/</em:locale>
   25    <em:locale>locale/tr-TR/v_identity/</em:locale>
  1926  </RDF:Description>
  2027  <RDF:Description RDF:about="urn:mozilla:install-manifest"
   
  3542    <em:translator>- Michal Kec (MiK)</em:translator>
  3643    <em:translator>- Wacław Jacek</em:translator>
   44    <em:translator>- Ersen Yoldac</em:translator>
   45    <em:translator>- wtspout(용였늄)</em:translator>
   46    <em:translator>- Goofy, PatheticCockroach</em:translator>
  3747    <em:file RDF:resource="urn:mozilla:extension:file:v_identity.jar"/>
  3848  </RDF:Description>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.