Changeset ced464


Ignore:
Timestamp:
May 21, 2008, 3:27:11 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
09e28c
Parents:
e034db
Message:

updated translations from babelzilla.org

Files:
11 deleted
37 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome.manifest

  re034db rced464  
  66locale  v_identity  it-IT   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/it-IT/v_identity/
  77locale  v_identity  nl-NL   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/nl-NL/v_identity/
  8 locale  v_identity  pl-PL   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/pl-PL/v_identity/
  98locale  v_identity  es-ES   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/es-ES/v_identity/
  109skin    v_identity  classic/1.0 jar:chrome/v_identity.jar!/skin/classic/v_identity/
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  re034db rced464  
  66<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Smart Reply">
  77<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "ÚloÅŸiÅ¡tě">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identity-Selection"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "VÃœběr identity">
  99<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Zprávy o stavu">
  1010
  1111<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Všeobecné nastavení">
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "pouşít následující vlastnosti">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Used Identities might be stored related to the reciepients of your email. If you write again to the same reciepient, the same virtual or non-virtual Identity wil be used"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "autogenerate Timestamp-Identity for new mails"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "On composing a new email, modify your usual sender-address with a timestamp. On easy way to create unique Identities, off by default."> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detect Identity by analysing the mail-header:"> <!-- to translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "uloÅŸit (a vyvolat) pouÅŸité identity">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Spolu s příjemcem vaÅ¡eho e-mailu můşe bÃœt uloÅŸena i pouÅŸitá identita. Pokud budete psát znovu stejnému příjemci, bude pouÅŸita stejná virtuální nebo nevirtuální identita">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "pro nové e-maily automaticky generovat identity s časovÃœm razítkem">
   16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Při psaní nového e-mailu, přidá do obvyklé adresy odesilatele časové razítko. JednoduchÃœ způsob tvorby unikátních identit, ve vÃœchozím stavu vypnuto.">
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "analyzovat hlavičky e-mailu a detekovat identity:">
  1818<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
  1919<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
  20 <!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "'Smart Draft' tries to detect the to-be used sender of the Draft or Template by analysing the header of the stored email. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "&apos;Smart Draft&apos; se pokouší detekovat pouÅŸitého odesilatele Konceptu nebo Å ablony analÃœzou hlaviček uloÅŸeného e-mailu. Doporučené, ve vÃœchozím stavu zapnuté.">
  2121<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
  22 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' tries to detect the to-be used sender of the Reply by analysing the header of the received email. It's relevant if this Identity is not yet in your storage. Best results if configured in the approriate Tab. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Smart Reply&apos; se pokouší detekovat pouÅŸitého odesilatele odpovědi analÃœzou hlaviček přijatého e-mailu. To je uÅŸitečné, pokud tato identita jeÅ¡tě není v úloÅŸiÅ¡ti. Nejlepších vÃœsledků dosáhnete nastavením na přísluÅ¡ném panelu. Doporučené, ve vÃœchozím stavu zapnuté.">
  2323<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
  24 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "You can use 'Smart Reply' for detecting your senders Identity while answering to newsposts. If not configured approriate, this won't work nicely. Therefore off by default."> <!-- to translate -->
   24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Pokud odpovídáte do diskusí, můşete detekovat svou identitu odesilatele pouÅŸitím &apos;Smart Reply&apos;. Pokud to není vhodně nastaveno, nebude to fungovat moc dobře. Proto je to ve vÃœchozím stavu vypnuté.">
  2525
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "rozhraní">
  2727<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog and Storage-Editor to Tools menu"> <!-- to translate -->
   28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "přidat poloÅŸku pro okno nastavení a editor úloÅŸiÅ¡tě do nabídky Nástroje">
  2929<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
  3030<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
   
  6060
  6161<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Ukládání virtuálních identit">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options"> <!-- to translate -->
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options"> <!-- to translate -->
   62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "nastavení úloÅŸiÅ¡tě">
   63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "další nastavení">
  6464<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Ukládání virtuálních identit">
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Načítání virtuálních identit">
   
  6868<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "nikdy nepřepsat (zeptat se), pokud má e-mail více příjemců">
  6969<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "zobrazit přepínač pro povolení/zakázání ukládání identit">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edit stored data"> <!-- to translate -->
   70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "upravit uloÅŸená data">
  7171<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "zeptat se před nahrazením virtuální identity v hlavičce Odesílatel">
  7272<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorovat úloÅŸiÅ¡tě po získání první virtuální identity">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings"> <!-- to translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "uloÅŸit (a vyvolat) následující nastavení">
  7474
  75 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identity Selection"> <!-- to translate -->
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "identity selection"> <!-- to translate -->
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "results handling"> <!-- to translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "VÃœběr identity">
   76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "vÃœběr identity">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "obsluha vÃœsledků">
  7878
  79 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage"> <!-- to translate -->
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage"> <!-- to translate -->
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results"> <!-- to translate -->
   79<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply a ÃºloÅŸiÅ¡tě">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft a ÃºloÅŸiÅ¡tě">
   81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Obsluha vÃœsledků">
  8282
  83 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here."> <!-- to translate -->
   83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Zde můşete nastavit prioritu uloÅŸenÃœm virtuálním identitám, nebo identitám získanÃœm funkcí &apos;Smart Reply&apos; při odpovědi na e-mail.">
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "pokud je nalezena uloşená identita, ignorovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
  8686
  87 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage."> <!-- to translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Pokud upravujete Koncept nebo Å ablonu, není třeba nic nastavovat. Pokud je rozšíření schopno číst hlavičky uloÅŸenÃœch e-mailů, vytvoří se odpovídající virtuální identita. V Konceptu/Å abloně není uloÅŸena informace o SMTP ani şádné další nastavení. Pokud je to moÅŸné, je tato informace získána z úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity.">
  8888
  89 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity."> <!-- to translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "VÃœsledky hledání v úloÅŸiÅ¡ti Virtual Identity a Smart Reply nebo vÃœsledky analÃœzy hlaviček Smart Draft jsou přidány do nabídky identit. Můşete si také zvolit, jak by mohly bÃœt pouÅŸity coby nové identity odesílatele.">
  9090<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
  9191<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyş je jen jedna moşná adresa">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_rdfDataEditor.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Editor"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Editor dat Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "email"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "mailing list"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "newsgroup"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "e-mail">
   4<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "seznam adres">
   5<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "diskusní skuoina">
  66
  7 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Add/Modify Storage-Data"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Recipient:"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "recipient-type"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "stored Virtual Identity:"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Sender:"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "S"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Base Identity"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Přidat/upravit uloÅŸená data">
   8<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Příjemce:">
   9<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "P">
   10<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "typ příjemce">
   11<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T">
   12<!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "uloÅŸená virtuální identita:">
   13<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Odesilatel:">
   14<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "O">
   15<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:">
   16<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M">
   17<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Základní identita">
   18<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_rdfDataEditor.properties

  re034db rced464  
  1 # to translate
  2 vI_rdfDataTree.remove.Warning1= You are about to remove
  3 vI_rdfDataTree.remove.Warning2= stored dataset(s). Continue?
  4 vI_rdfDataTree.modify.Warning1= You are about to edit
  5 vI_rdfDataTree.modify.Warning2= stored dataset(s). Continue?
  6 vI_rdfDataTree.dataType.email=email address
  7 vI_rdfDataTree.dataType.maillist=mailing list
  8 vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=newsgroup
   1vI_rdfDataTree.remove.Warning1=Chystáte se odstranit
   2vI_rdfDataTree.remove.Warning2=uloÅŸenÃœch sad dat. Pokračovat?
   3vI_rdfDataTree.modify.Warning1=Chystáte se upravit
   4vI_rdfDataTree.modify.Warning2=uloÅŸenÃœch sad dat. Pokračovat?
   5vI_rdfDataTree.dataType.email=e-mailová adresa
   6vI_rdfDataTree.dataType.maillist=seznam adres
   7vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=diskusní skupina
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Storage"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Datové úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filter:"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Show All"> <!-- to translate -->
  6 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "w"> <!-- to translate -->
  7 <!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Recipient"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Sender"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identity"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Virtual Identity Data-Storage"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filtr:">
   4<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i">
   5<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Zobrazit vÅ¡e">
   6<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "o">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Příjemce">
   8<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Typ">
   9<!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Odesilatel">
   10<!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identita">
   11<!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP">
   12<!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Datové úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity">
  1313
  14 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Edit"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "E"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "modify selected Items"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "remove selected Items"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "add new Item"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "N"> <!-- to translate -->
  22 
   14<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Úpravy">
   15<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "p">
   16<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "upravit zvolené poloÅŸky">
   17<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "u">
   18<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "odstranit zvolené poloÅŸky">
   19<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "d">
   20<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "přidat novou poloÅŸku">
   21<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "n">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "store"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "uloÅŸit">
  22
  3 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "return reciept status"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "selected character encoding"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "selected message format"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "stav doručenky">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "zvolená znaková sada">
   5<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "zvolenÃœ formát zpráv">
   6<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME">
   7<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "stav Å¡ifrování">
   8<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "pouÅŸití podpisu">
   9<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP">
   10<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "stav Å¡ifrování">
   11<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "pouÅŸití podpisu">
   12<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "pouÅŸití PGP/MIME">
   13<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "další uloÅŸená nastavení">
  614
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME usage"> <!-- to translate -->
   15<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Potvrzení o přečtení">
  1416
  15 <!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "additionally stored settings"> <!-- to translate -->
   17<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Znaková sada">
   18<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formát zpráv">
   19<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: Å¡ifrování">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: podpis">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP: Å¡ifrování">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: podpis">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "skrÃœt neaktivní pole">
  1625
  17 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: encrypt"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: sign"> <!-- to translate -->
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP encrypt"> <!-- to translate -->
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: sign"> <!-- to translate -->
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME"> <!-- to translate -->
  25 
  26 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "hide inactive fields"> <!-- to translate -->
  27 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  28 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  29 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  30 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: encrypt messages"> <!-- to translate -->
  31 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: sign messages"> <!-- to translate -->
  32 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP encrypt messages"> <!-- to translate -->
  33 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: sign messages"> <!-- to translate -->
  34 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: use PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Potvrzení o přečtení">
   27<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Znaková sada">
   28<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Formát zpráv">
   29<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: Å¡ifrovat zprávy">
   30<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: podepsat zprávy">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP: Å¡ifrovat zprávy">
   32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: podepsat zprávy">
   33<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: pouşít PGP/MIME">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Aktualizace/instalace rozšíření Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  re034db rced464  
  55<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuální identita">
  66<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
  7 <!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
  10 
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Nastavení">
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Editor úloÅŸiÅ¡tě dat">
  1110<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  1211<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  re034db rced464  
  66<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Respuesta rápida">
  77<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Almacenamiento">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identity-Selection"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Selección de identidad">
  99<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Estado de mensajes">
  1010
  1111<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Configuración general">
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "usar las siguientes opciones">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Used Identities might be stored related to the reciepients of your email. If you write again to the same reciepient, the same virtual or non-virtual Identity wil be used"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "autogenerate Timestamp-Identity for new mails"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "On composing a new email, modify your usual sender-address with a timestamp. On easy way to create unique Identities, off by default."> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detect Identity by analysing the mail-header:"> <!-- to translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "guardar (y recordar) las identidades usadas">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Las identidades usadas pueden guardarse relacionadas con los destinatarios de su correo. Si vuelve a escribir al mismo destinatario, se volverá a usar la misma identidad virtual o no virtual.">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "generar automáticamente identidades con marca de fecha para los nuevos correos">
   16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Al redactar un nuevo mensaje, modifica su dirección de envío habitual con una marca de fecha. Una manera fácil de crear identidades únicas, desactivado por defecto.">
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detectar la identidad analizando las cabeceras del correo:">
  1818<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "su versión del programa es antigua para poder usar la opción de borradores rápidos">
  1919<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "usar borradores rápidos">
  20 <!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "'Smart Draft' tries to detect the to-be used sender of the Draft or Template by analysing the header of the stored email. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "&apos;Borrador rápido&apos; intenta detectar el remitente a usar para el borrador o la plantilla analizando la cabecera del correo guardado. Recomendado, activo por defecto.">
  2121<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "usar respuesta rápida">
  22 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' tries to detect the to-be used sender of the Reply by analysing the header of the received email. It's relevant if this Identity is not yet in your storage. Best results if configured in the approriate Tab. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Respuesta rápido&apos; intenta detectar el remitente a usar la respuesta analizando la cabecera del correo recibido. Es relevante si esta identidad no está aún en el almacén. Conseguirá mejores resultados si lo configura en la pestaña correspondiente. Recomendado, activo por defecto.">
  2323<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "usar la respuesta rápida también para responder a los grupos de noticias">
  24 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "You can use 'Smart Reply' for detecting your senders Identity while answering to newsposts. If not configured approriate, this won't work nicely. Therefore off by default."> <!-- to translate -->
   24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Puede usar &apos;Respuesta rápida&apos; para detectar sus identidades al responder a un grupo de noticias. Si no está configurado correctamente no funcionará. Por tanto, está desactivado por defecto.">
  2525
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interfaz">
  2727<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "mostrar menú SMTP">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog and Storage-Editor to Tools menu"> <!-- to translate -->
   28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "añadir entrada para las opciones y el editor del almacén en el menú Herramientas">
  2929<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "avisar si se usa una identidad no virtual">
  3030<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "avisar al usar cualquiera de las identidades virtuales">
   
  6060
  6161<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Guardar las identidades virtuales">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options"> <!-- to translate -->
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options"> <!-- to translate -->
  64 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Guardar las identidades virtuales">
  65 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Leer las identidades virtuales">
   62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "opciones del almacén">
   63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "opciones adicionales">
   64<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "guardar las identidades virtuales">
   65<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "leer las identidades virtuales">
  6666<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "guardar las identidades virtuales al enviar los correos">
  6767<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "preguntar siempre antes de sobreescribir las identidades virtuales en la Storage">
  6868<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "no sobreescribir (y preguntar) si un correo tiene varios remitentes">
  6969<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "mostrar selector para activar/desactivar la opción de guardar las identidades">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edit stored data"> <!-- to translate -->
   70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "editar datos guardados">
  7171<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "preguntar antes de reemplazar el campo remitente con la identidad virtual">
  7272<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorar el amacenamiento una vez que se recupere la primera identidad virtual">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings"> <!-- to translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "guardar (y recordar) las siguientes opciones">
  7474
  75 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identity Selection"> <!-- to translate -->
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "identity selection"> <!-- to translate -->
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "results handling"> <!-- to translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Selección de identidad">
   76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "selección de identidad">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "manejo de resultados">
  7878
  79 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage"> <!-- to translate -->
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage"> <!-- to translate -->
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results"> <!-- to translate -->
   79<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Respuesta rápida y almacén">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Borrador rápido y almacén">
   81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Manejo de resultados">
  8282
  83 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here."> <!-- to translate -->
   83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Al responder un mensaje, aquí puede configurar la prioridad de las identidades virtuales guardadas en comparación con las recuperadas de &apos;Respuesta rápida&apos;.">
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferir las identidades de &apos;respuesta rápida&apos;">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "Ignorar las identidades de &apos;respuesta rápida&apos; si se encuentran en la Storage">
  8686
  87 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage."> <!-- to translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Si edita un borrador o plantilla no hay nada que configurar. Si la extensión es capaz de leer la cabecera del mensaje guardado, se creará una identidad virtual relacionada. No hay información sobre SMTP ni otras opciones específicas en los borradores y plantillas. Esta información se obtendrá, si es posible, del almacén de identidades virtuales.">
  8888
  89 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity."> <!-- to translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "Los resultados de la búsqueda en el análisis de las cabecers del almacén de identidades virtuales y la respuesta rápida o el borrador rápido se añadirán al desplegable de identidades. También puede seleccionar como se usarán como las nuevas identidades de envío.">
  9090<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "abrir una ventana para preguntar la identidad">
  9191<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "preguntar incluso si solo hay una dirección posible">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_rdfDataEditor.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Editor"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Editor de datos de Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "email"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "mailing list"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "newsgroup"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "correo">
   4<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "lista de correo">
   5<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "grupo de noticias">
  66
  7 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Add/Modify Storage-Data"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Recipient:"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "recipient-type"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "stored Virtual Identity:"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Sender:"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "S"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Base Identity"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Añadir/Modificar el almacén de datos">
   8<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Destinatario">
   9<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "D">
   10<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "tipo de destinatario">
   11<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "t">
   12<!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "Identidad virtual guardada:">
   13<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Remitente:">
   14<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "R">
   15<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:">
   16<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M">
   17<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Identidad base">
   18<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Storage"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Almacén de datos de Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filter:"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Show All"> <!-- to translate -->
  6 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "w"> <!-- to translate -->
  7 <!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Recipient"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Sender"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identity"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Virtual Identity Data-Storage"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filtro:">
   4<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i">
   5<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Mostrar todo">
   6<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "w">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Destinatario">
   8<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Tipo">
   9<!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Remitente">
   10<!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identidad">
   11<!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP">
   12<!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Almacén de datos de Virtual Identity">
  1313
  14 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Edit"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "E"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "modify selected Items"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "remove selected Items"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "add new Item"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "N"> <!-- to translate -->
   14<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Editar">
   15<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "E">
   16<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "modificar los elementos seleccionados">
   17<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "M">
   18<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "borrar los elementos seleccionados">
   19<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "b">
   20<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "añadir un nuevo elemento">
   21<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "n">
  2222
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "store"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "almacén">
  22
  3 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "return reciept status"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "selected character encoding"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "selected message format"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "estado del acuse de recibo">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "codificación de caracteres seleccionada">
   5<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "formato de mensaje seleccionado">
  66
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME usage"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME">
   8<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "estado del cifrado">
   9<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "uso de la firma">
   10<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP">
   11<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "estado del cifrado">
   12<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "uso de la firma">
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "uso de PGP/MIME">
  1414
  15 <!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "additionally stored settings"> <!-- to translate -->
   15<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "opciones adicionales del almacén">
  1616
  17 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: encrypt"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: sign"> <!-- to translate -->
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP encrypt"> <!-- to translate -->
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: sign"> <!-- to translate -->
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   17<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Acuse de recibo">
   18<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codificación de caracteres">
   19<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formato del mensaje">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: cifrado">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: firma">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "cifrado openPGP">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: firma">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
  2525
  26 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "hide inactive fields"> <!-- to translate -->
  27 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  28 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  29 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  30 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: encrypt messages"> <!-- to translate -->
  31 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: sign messages"> <!-- to translate -->
  32 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP encrypt messages"> <!-- to translate -->
  33 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: sign messages"> <!-- to translate -->
  34 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: use PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "ocultar los campos inactivos">
   27<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Acuse de recibo">
   28<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Codificación de caracteres">
   29<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Formato del mensaje">
   30<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: mensajes cifrados">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: mensajes firmados">
   32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP mensajes cifrados">
   33<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: mensajes firmados">
   34<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: usar PGP/MIME">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_upgrade.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Instalación/Actualización de la extensión Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Instalación/Actualización de Virtual Identity">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introducción">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.dtd

  re034db rced464  
  55<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  66<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Elegir una identidad virtual">
  7 <!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Opciones">
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Editor de datos almacenados">
  1010
  1111<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.properties

  re034db rced464  
  1 vident.sendLater.warning=No es posible usar Virtual Identity para mensajes enviados ni para plantillas y borradores ya creados.
  2 vident.sendLater.prefix=Cambiar identidad virtual por identidad por defecto (
   1vident.sendLater.warning=No es posible usar Virtual Identity con su versión actual para mensajes enviados ni para plantillas y borradores ya creados.\n\n
   2vident.sendLater.prefix=Cambiar la identidad virtual por la identidad por defecto (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
  44vident.updateStorage.warning1=Para la dirección '
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  re034db rced464  
  66<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Réponse intelligente">
  77<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Stockage">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identity-Selection"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Choix d&apos;identité">
  99<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Messages d&apos;état">
  1010
  1111<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Configuration générale">
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "Utiliser les fonctions suivantes">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Used Identities might be stored related to the reciepients of your email. If you write again to the same reciepient, the same virtual or non-virtual Identity wil be used"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "autogenerate Timestamp-Identity for new mails"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "On composing a new email, modify your usual sender-address with a timestamp. On easy way to create unique Identities, off by default."> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detect Identity by analysing the mail-header:"> <!-- to translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "stocker (et retrouver) les identités utilisées">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Les identités utilisées peuvent avoir été stockées en fonction des destinataires. Si vous écrivez à nouveau au même destinataire, la même identité, virtuelle ou non, sera utilisée.">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "Génération automatique d&apos;identités avec horodatage pour les nouveaux courriers.">
   16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Lors de la composition d&apos;un nouveau message, modifiez votre adresse d&apos;expéditeur habituelle avec un horodatage">
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "détection de l&apos;identité par l&apos;analyse de l&apos;en-tête du message :">
  1818<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Votre programme de messagerie est trop ancien pour utiliser la fonction brouillon intelligent">
  1919<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "utiliser le brouillon intelligent">
  20 <!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "'Smart Draft' tries to detect the to-be used sender of the Draft or Template by analysing the header of the stored email. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "&apos;Brouillon intelligent&apos; essaie de détecter l&apos;expéditeur à utiliser pour le brouillon ou le modÚle en analysant l&apos;en-tête du message stocké. Recommandé, activé par défaut.">
  2121<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "utiliser une réponse intelligente">
  22 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' tries to detect the to-be used sender of the Reply by analysing the header of the received email. It's relevant if this Identity is not yet in your storage. Best results if configured in the approriate Tab. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Réponse intelligente&quot; essaie de détecter l&apos;expéditeur à utiliser pour &apos;Répondre à&apos; en analysant l&apos;en-tête du message reçu. C&apos;est pertinent si cette identité n&apos;est pas encore dans votre stockage. Les meilleurs résultats sont obtenus">
  2323<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "utiliser également une réponse intelligente lors d&apos;une réponse à un forum">
  24 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "You can use 'Smart Reply' for detecting your senders Identity while answering to newsposts. If not configured approriate, this won't work nicely. Therefore off by default."> <!-- to translate -->
   24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "You can use &apos;Smart Reply&apos; for detecting your senders Identity while answering to newsposts. If not configured approriate, this won&apos;t work nicely. Therefore off by default.">
  2525
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface">
  2727<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "montrer le menu SMTP">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog and Storage-Editor to Tools menu"> <!-- to translate -->
   28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog and Storage-Editor to Tools menu">
  2929<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité non-virtuelle">
  3030<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité virtuelle">
   
  6060
  6161<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options"> <!-- to translate -->
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options"> <!-- to translate -->
   62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options">
   63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options">
  6464<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
   
  6868<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "ne jamais remplacer (et demander) si le courriel a de multiples destinataires">
  6969<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "afficher le bouton pour activer/désactiver l&apos;enregistrement d&apos;identités">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edit stored data"> <!-- to translate -->
   70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edit stored data">
  7171<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "demander avant de remplacer l&apos;identité virtuelle dans le champ d&apos;expéditeur">
  7272<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorer le stockage dÚs que la premiÚre identité virtuelle a été retrouvée">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings"> <!-- to translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings">
  7474
  75 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identity Selection"> <!-- to translate -->
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "identity selection"> <!-- to translate -->
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "results handling"> <!-- to translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identity Selection">
   76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "identity selection">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "results handling">
  7878
  79 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage"> <!-- to translate -->
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage"> <!-- to translate -->
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results"> <!-- to translate -->
   79<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage">
   81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results">
  8282
  83 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here."> <!-- to translate -->
   83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here.">
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "préférer les identités &apos;Smart Reply&apos;">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "ignorer les identités &apos;Smart Reply&apos; si des identités ont été trouvées stockées">
  8686
  87 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage."> <!-- to translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage.">
  8888
  89 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity."> <!-- to translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
  9090<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "ouvrir une boîte de dialogue pour choisir l&apos;identité">
  9191<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "également demander si une seule adresse est possible">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_rdfDataEditor.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Editor"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Éditeur de données de Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "email"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "mailing list"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "newsgroup"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "email">
   4<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "liste de diffusion">
   5<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "groupe de discussion">
  66
  7 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Add/Modify Storage-Data"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Recipient:"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "recipient-type"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "stored Virtual Identity:"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Sender:"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "S"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Base Identity"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Ajouter/Modifier des données stockées">
   8<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Destinataire">
   9<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "D">
   10<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "type de destinataire">
   11<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "t">
   12<!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "Identité virtuelle stockée">
   13<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Expéditeur :">
   14<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "E">
   15<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP :">
   16<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M">
   17<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Identité de base">
   18<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Storage"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Stockage de données de Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filter:"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Show All"> <!-- to translate -->
  6 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "w"> <!-- to translate -->
  7 <!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Recipient"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Sender"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identity"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Virtual Identity Data-Storage"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filtre :">
   4<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i">
   5<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Tout afficher">
   6<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "a">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Destinataire">
   8<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type">
   9<!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Expéditeur">
   10<!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identité">
   11<!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP">
   12<!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Stockage de données de Virtual Identity">
  1313
  14 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Edit"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "E"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "modify selected Items"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "remove selected Items"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "add new Item"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "N"> <!-- to translate -->
  22 
   14<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Editer">
   15<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "E">
   16<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "modifier les éléments sélectionnés">
   17<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "m">
   18<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "Supprimer les éléments sélectionnés">
   19<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "S">
   20<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "ajouter un nouvel élément">
   21<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "n">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "store"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "stocker">
  22
  3 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "return reciept status"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "selected character encoding"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "selected message format"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "statut de l&apos;accusé de réception">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "chriffrement du caractÚre sélectionné">
   5<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "format du message sélectionné">
  66
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME usage"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME">
   8<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "état du chiffrement">
   9<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "usage de la signature">
   10<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP">
   11<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "état du chiffrement">
   12<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "usage de la signature">
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "usage de PGP/MIME">
  1414
  15 <!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "additionally stored settings"> <!-- to translate -->
   15<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "paramÚtres supplémentaires stockés">
  1616
  17 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: encrypt"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: sign"> <!-- to translate -->
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP encrypt"> <!-- to translate -->
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: sign"> <!-- to translate -->
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   17<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Accusé de réception">
   18<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Chiffrement des caractÚres">
   19<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Format du message">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME : chiffrer">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME : signer">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "chiffrement openPGP">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP : signer">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP : PGP/MIME">
  2525
  26 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "hide inactive fields"> <!-- to translate -->
  27 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  28 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  29 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  30 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: encrypt messages"> <!-- to translate -->
  31 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: sign messages"> <!-- to translate -->
  32 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP encrypt messages"> <!-- to translate -->
  33 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: sign messages"> <!-- to translate -->
  34 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: use PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "cacher les champs inactifs">
   27<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Accusé de réception">
   28<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Chiffrement des caractÚres">
   29<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Format du message">
   30<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME : chiffrer les messages">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME : signer les messages">
   32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "Chiffrer les messages avec openPGP">
   33<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP : signer les messages">
   34<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP : utiliser PGP/MIME">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_upgrade.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Installation / mise à jour de Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introduction">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.dtd

  re034db rced464  
  55<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Identité virtuelle">
  66<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Choisissez une identité virtuelle">
  7 <!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "ParamÚtres">
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Éditeur de données stockées">
  1010
  1111<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  re034db rced464  
  66<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Smart Reply">
  77<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Salvataggio">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identity-Selection"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Selezione identità">
  99<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Messaggi di stato">
  1010
  1111<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Configurazione generale">
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "Utilizza le seguenti funzioni">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Used Identities might be stored related to the reciepients of your email. If you write again to the same reciepient, the same virtual or non-virtual Identity wil be used"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "autogenerate Timestamp-Identity for new mails"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "On composing a new email, modify your usual sender-address with a timestamp. On easy way to create unique Identities, off by default."> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detect Identity by analysing the mail-header:"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "La versione di Thunderbird in uso non Ú adatta a supportare la funzione di Smart Draft">
   12<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "Funzioni:">
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "Salvataggio (e caricamento) delle identità utilizzate">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Le identità utilizzate possono essere salvate in relazione al destinatario di un messaggio. Se si scrive di nuovo allo stesso destinatario, verrà utilizzata la stessa identità (virtuale o non virtuale)">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "Generazione automatica del timestamp per l&apos;identità per i nuovi messaggi">
   16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Nel comporre un nuovo messaggio, modifica l&apos;indirizzo predefinito del mittente aggiungendo il timestamp. Questa opzione costituisce un semplice sistema per la creazione di identità uniche, ed Ú disattivata per impostazione predefinita.">
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "Individua l&apos;identità analizzando l&apos;intestazione del messaggio:">
   18<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "La versione di Thunderbird in uso non supporta la funzione di Smart Draft">
  1919<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "Utilizza Smart Draft">
  20 <!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "'Smart Draft' tries to detect the to-be used sender of the Draft or Template by analysing the header of the stored email. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "L&apos;opzione &apos;Smart Draft&apos; fa in modo che il mittente da utilizzare venga cercato analizzando l&apos;intestazione della bozza o del modello del messaggio salvato. Se ne raccomanda l&apos;utilizzo, ed Ú attiva per impostazione predefinita.">
  2121<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "Utilizza Smart Reply">
  22 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' tries to detect the to-be used sender of the Reply by analysing the header of the received email. It's relevant if this Identity is not yet in your storage. Best results if configured in the approriate Tab. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "L&apos;opzione &apos;Smart Reply&apos; fa in modo che il mittente da utilizzare venga cercato analizzando l&apos;intestazione del messaggio ricevuto. Viene applicata se questa identità non Ú tra quelle già salvate. Si possono raffinare i risultati operando sulle apposite opzioni. Se ne raccomanda l&apos;utilizzo, ed Ú attiva per impostazione predefinita.">
  2323<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "Utilizza Smart Reply anche per le risposte ai newsgroup">
  24 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "You can use 'Smart Reply' for detecting your senders Identity while answering to newsposts. If not configured approriate, this won't work nicely. Therefore off by default."> <!-- to translate -->
   24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "È possibile utilizzare &apos;Smart Reply&apos; in modo da individuare l&apos;identità del mittente anche quando si risponde ad un newsgroup. Se questa opzione non viene configurata in maniera appropriata, può non produrre risultati affidabili. Per questo motivo Ú disattivata per impostazione predefinita.">
  2525
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "Interfaccia:">
  2727<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "Visualizza il menu SMTP">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog and Storage-Editor to Tools menu"> <!-- to translate -->
   28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "Possibilità di accedere alle opzioni e all&apos;editor dei dati salvati dal menu &apos;Strumenti&apos;">
  2929<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "Mostra un avviso quando vengono utilizzate identità non virtuali">
  3030<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "Mostra un avviso quando vengono utilizzate identità virtuali">
   
  4141<!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "allegati vCard">
  4242<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "Nota: per disattivare l&apos;inserimento automatico della firma, Ú necessario installare e attivare l&apos;estensione &apos;Signature Switch&apos;. Al momento questa opzione non Ú disponibile.">
  43 <!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "Rimuovi qualunque firma in occasione dell&apos;utilizzo di una identità virtuale">
  44 <!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "imposta l&apos;identità virtuale come indirizzo per le risposte">
   43<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "Rimuovi qualunque firma quando si utilizza un&apos;identità virtuale">
   44<!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "Imposta l&apos;identità virtuale come indirizzo per le risposte">
  4545<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "All&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
  4646<!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "cartella utilizzata dall&apos;account sostituito da un&apos;identità virtuale">
   
  4848
  4949<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Opzioni di Smart Reply">
  50 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. raccogli indirizzi">
  51 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtra indirizzi">
   50<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. Raccolta indirizzi">
   51<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. Filtraggio indirizzi">
  5252<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Smart Reply di Virtual Identity">
  5353<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Per trovare un&apos;identità da usare per le risposte, Smart Reply dovrà costruire una lista delle possibili identità da utilizzare per l&apos;invio. A tal fine vengono di solito analizzate le intestazioni &apos;A&apos; e &apos;Cc&apos;. In questa lista Ú possibile inserire quelle e/o altre intestazioni. Opzioni addizionali: per selezionare l&apos;intestazione numero n sul totale delle intestazioni con lo stesso nome, aggiungere &apos;:n&apos;. Se viene aggiunto &apos;:@&apos; ad un qualunque elemento, verranno utilizzati solamente gli indirizzi e-mail e i nomi saranno ignorati.">
  5454<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "intestazioni aggiuntive - da inserire in righe separate senza il segno &apos;:&apos;; ad esempio &apos;x-original-to&apos;">
  55 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "Imposta valori predefiniti">
   55<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "Ripristina i valori predefiniti">
  5656<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Dopo aver raccolto gli indirizzi, Ú necessario filtrarli. Tutti i filtri vengono usati in sequenza, in questo modo Ú possibile filtrare anche i risultati. Alla fine della procedura il primo indirizzo trovato può essere immediatamente utilizzato come identità per la spedizione. Se si decide di non utilizzare i filtri, vengono trasferiti tutti gli indirizzi.">
  5757<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtro per Smart Reply - da inserire in righe separate. È possibile utilizzare espressioni regolari (ad esempio a &apos;/@mozilla.org$/&apos; corrisponderà ogni e-mail inviata dal dominio mozilla.org)">
   
  6060
  6161<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Salvataggio delle identità virtuali">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options"> <!-- to translate -->
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options"> <!-- to translate -->
   62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Opzioni per il salvataggio">
   63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Opzioni addizionali">
  6464<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Salvataggio delle identità virtuali">
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Lettura delle identità virtuali">
   
  6868<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "Non sovrascrivere mai automaticamente (e chiedi conferma) se l&apos;e-mail ha destinatari multipli">
  6969<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "Mostra opzione per attivare/disattivare il salvataggio delle identità">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edit stored data"> <!-- to translate -->
   70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "Modifica dati salvati">
  7171<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "Chiedi conferma prima di sostituire il campo &apos;Mittente&apos; con un&apos;identità virtuale">
  7272<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "Ignora le altre identità salvate dopo che la prima identità virtuale Ú stata trovata">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings"> <!-- to translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "Salva (e carica) le seguenti impostazioni">
  7474
  75 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identity Selection"> <!-- to translate -->
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "identity selection"> <!-- to translate -->
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "results handling"> <!-- to translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Selezione identità">
   76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "Selezione identità">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "Gestione dei risultati">
  7878
  79 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage"> <!-- to translate -->
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage"> <!-- to translate -->
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results"> <!-- to translate -->
   79<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply e salvataggio">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft e salvataggio">
   81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Gestione dei risultati">
  8282
  83 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here."> <!-- to translate -->
  84 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "Utilizza le identità di &apos;Smart Reply&apos; ove possibile">
   83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Queste opzioni permettono di configurare la priorità assunta dalle identità virtuali rispetto a quelle trovate con l&apos;opzione &apos;Smart Reply&apos; quando si risponde ad un messaggio.">
   84<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "Utilizza le identità di &apos;Smart Reply&apos; quando possibile">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "Ignora le identità di &apos;Smart Reply&apos; se vengono individuate altre identità virtuali salvate">
  8686
  87 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage."> <!-- to translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Se si modifica una bozza o un modello non Ú possibile configurare alcuna opzione. Se l&apos;estensione Ú in grado di leggere l&apos;intestazione del messaggio salvato, verrà creata una corrispondente identità virtuale. Non esistono informazioni sull&apos;SMTP o su altre impostazioni specifiche nella bozza o nel modelli. Questo tipo di informazioni verranno recuperate, se possibile, dai dati salvati di Virtual Identity.">
  8888
  89 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity."> <!-- to translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "I risultati della ricerca nei dati salvati di Virtual Identity e il risultato delle analisi delle intestazioni compiuto mediante le funzioni di Smart Reply or Smart Draft vengono aggiunti al menu a discesa con le possibili identità. È possibile anche scegliere di utilizzarle come nuove identità del mittente.">
  9090<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "Visualizza una finestra di dialogo per la scelta dell&apos;identità">
  9191<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "Chiedi anche se esiste un solo indirizzo possibile">
   
  102102<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Risoluzione dei problemi">
  103103<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Al fine di identificare i bug, risolvere problemi di configurazione e comprendere le operazioni compiute da Virtual Identity, Ú possibile ottenere alcune informazioni aggiuntive. L&apos;utilizzo di questa opzione causerà rallentamenti al programma di posta, e per questo motivo si consiglia di attivarla soltanto per brevi periodi.">
  104 <!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "Visualizza area con le informazioni relative al debug">
   104<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "Visualizza informazioni relative al debug">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_rdfDataEditor.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Editor"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Editor dei dati di Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "email"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "mailing list"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "newsgroup"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "e-mail">
   4<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "lista di distribuzione">
   5<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "newsgroup">
  66
  7 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Add/Modify Storage-Data"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Recipient:"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "recipient-type"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "stored Virtual Identity:"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Sender:"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "S"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Base Identity"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Aggiungi modifica dati">
   8<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Destinatario">
   9<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "D">
   10<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "Tipo di destinatario">
   11<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T">
   12<!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "Identità virtuale salvata:">
   13<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Mittente:">
   14<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "M">
   15<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP">
   16<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "S">
   17<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Identità di base">
   18<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_rdfDataEditor.properties

  re034db rced464  
  1 # to translate
  2 vI_rdfDataTree.remove.Warning1= You are about to remove
  3 vI_rdfDataTree.remove.Warning2= stored dataset(s). Continue?
  4 vI_rdfDataTree.modify.Warning1= You are about to edit
  5 vI_rdfDataTree.modify.Warning2= stored dataset(s). Continue?
  6 vI_rdfDataTree.dataType.email=email address
  7 vI_rdfDataTree.dataType.maillist=mailing list
  8 vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=newsgroup
   1vI_rdfDataTree.remove.Warning1=Rimozione di
   2vI_rdfDataTree.remove.Warning2=insieme(i) di dati salvati. Continuare?
   3vI_rdfDataTree.modify.Warning1=Modifica di
   4vI_rdfDataTree.modify.Warning2=insieme(i) di dati salvati. Continuare?
   5vI_rdfDataTree.dataType.email=Indirizzo e-mail
   6vI_rdfDataTree.dataType.maillist=Mailing list
   7vI_rdfDataTree.dataType.newsgroup=Newsgroup
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Storage"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Salvataggio dati di Virtual Identity">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filter:"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Show All"> <!-- to translate -->
  6 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "w"> <!-- to translate -->
  7 <!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Recipient"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Sender"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identity"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Virtual Identity Data-Storage"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filtro:">
   4<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "I">
   5<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Mostra tutti">
   6<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "M">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Destinatario">
   8<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Tipo">
   9<!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Mittente">
   10<!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identità">
   11<!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP">
   12<!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Salvataggio dati di Virtual Identity">
  1313
  14 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Edit"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "E"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "modify selected Items"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "remove selected Items"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "add new Item"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "N"> <!-- to translate -->
  22 
   14<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Modifica">
   15<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "M">
   16<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "Modifica elementi selezionati">
   17<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "D">
   18<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "Rimuovi elementi selezionati">
   19<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "R">
   20<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "Aggiungi nuovo elemento">
   21<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "N">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "store"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "Salva">
  22
  3 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "return reciept status"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "selected character encoding"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "selected message format"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "Opzioni di ricevuta di ritorno">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "Codifica caratteri selezionata">
   5<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "Formato del messaggio selezionato">
  66
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME usage"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME">
   8<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "Utilizzo della crittografia">
   9<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "OpenPGP">
   10<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP">
   11<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "Utilizzo della crittografia">
   12<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "Utilizzo della firma elettronica">
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "Utilizzo di PGP/MIME">
  1414
  15 <!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "additionally stored settings"> <!-- to translate -->
   15<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "Ulteriori impostazioni salvate">
  1616
  17 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: encrypt"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: sign"> <!-- to translate -->
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP encrypt"> <!-- to translate -->
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: sign"> <!-- to translate -->
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   17<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Ricevuta di ritorno">
   18<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codifica caratteri">
   19<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Formato del messaggio">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: crittografia">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: firma">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "OpenPGP: crittografia">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "OpenPGP: firma">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "OpenPGP: PGP/MIME">
  2525
  26 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "hide inactive fields"> <!-- to translate -->
  27 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  28 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  29 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  30 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: encrypt messages"> <!-- to translate -->
  31 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: sign messages"> <!-- to translate -->
  32 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP encrypt messages"> <!-- to translate -->
  33 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: sign messages"> <!-- to translate -->
  34 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: use PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "Nascondi i campi inattivi">
   27<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Ricevuta di ritorno">
   28<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Codifica caratteri">
   29<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Formato del messaggio">
   30<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: crittografa messaggi">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: firma messaggi">
   32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "OpenPGP: crittografa messaggi">
   33<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "OpenPGP: firma messaggi">
   34<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "OpenPGP: utilizza PGP/MIME">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_upgrade.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Installazione/aggiornamento dell&apos;estensione Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "Introduzione">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.dtd

  re034db rced464  
  33<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "Salva">
  44<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "Salva l&apos;identità durante l&apos;invio">
  5 <!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Smart Reply di Virtual Identity">
  6 <!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Scegli un&apos;identità virtuale">
  7 <!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   5<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
   6<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Scegliere un&apos;identità virtuale">
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Impostazioni">
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Editor dei dati salvati">
  1010
  1111<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.properties

  re034db rced464  
  1 vident.sendLater.warning=Non Ú possibile usare Virtual Identity per inviare e-mail successivamente, creare bozze o creare modelli.\n\n
  2 vident.sendLater.prefix=Sostituisci l'identità virtuale con l'identità predefinita (
   1vident.sendLater.warning=La versione correntemente utilizzata di Thunderbird non consente l'utilizzo di Virtual Identity per l'invio differito, la creazione di bozze o la creazione di modelli.\n\n
   2vident.sendLater.prefix=Sostituire l'identità virtuale con l'identità predefinita (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
  44vident.updateStorage.warning1=Per l'indirizzo '
  5 vident.updateStorage.warning2='l'identità virtuale
  6 vident.updateStorage.warning3='Ú conservata. Sostituire questa identità con'
   5vident.updateStorage.warning2='Ú stata salvata l'identità virtuale '
   6vident.updateStorage.warning3='. Sostituire questa identità con '
  77vident.updateStorage.warning4='?
  88vident.updateVirtualIdentity.warning1=Per l'indirizzo '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' Ãš conservata l'identità virtuale'
   9vident.updateVirtualIdentity.warning2='Ú stata salvata l'identità virtuale '
  1010vident.updateVirtualIdentity.warning3='. Sostituire l'identità virtuale corrente nel campo 'Mittente' con questa?
  11 vident.smartIdentity.vIUsage=Verrà utilizzata l'identità virtuale per l'invio
  12 vident.smartIdentity.vIStorageUsage=utilizzando come mittente l'identità virtuale salvata
   11vident.smartIdentity.vIUsage=Verrà utilizzata come mittente l'identità virtuale
   12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=Verrà utilizzata come mittente l'identità virtuale salvata
  1313vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=Verrà ignorato il nuovo destinatario a cui corrisponde una diversa identità virtuale salvata.
  1414vident.smartIdentity.ignoreRegExp=Verrà ignorata una espressione regolare non valida.
  15 vident.smartIdentity.matchExisting=Individuata identità corrispondente.
   15vident.smartIdentity.matchExisting=Individuata identità corrispondente già esistente.
  1616vident.smartIdentity.moreThanOne=(trovato più di un indirizzo)
  1717vident.smartIdentity.remRecipient=Rimosso mittente dalla lista dei destinatari.
  1818vident.getHeader.noHeader=Nessun'altra intestazione individuata.
  1919vident.getHeader.headerFound=Intestazione/i individuate:
  20 vident.sendNonvirtual.warning=Si sta per inviare un messaggio utilizzando un'identità permanente. Procedere?
   20vident.sendNonvirtual.warning=Si sta per inviare un messaggio utilizzando un'identità salvata in modo permanente. Procedere?
  2121vident.sendVirtual.warning=Si sta per inviare un messaggio e-mail con un'identità virtuale. Procedere?
  2222extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Permette di modificare "al volo" le proprie impostazioni di identità per ogni singola e-mail da inviare.
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  re034db rced464  
  66<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Slim Antwoorden">
  77<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Opslaan">
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identity-Selection"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identiteitselectie">
  99<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Statusberichten">
  1010
  1111<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Algemene configuratie">
  1212<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "De volgende mogelijkheden gebruiken">
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Used Identities might be stored related to the reciepients of your email. If you write again to the same reciepient, the same virtual or non-virtual Identity wil be used"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "autogenerate Timestamp-Identity for new mails"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "On composing a new email, modify your usual sender-address with a timestamp. On easy way to create unique Identities, off by default."> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detect Identity by analysing the mail-header:"> <!-- to translate -->
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "Gebruikte identiteiten opslaan (en ophalen)">
   14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Gebruikte identiteiten kunnen in relatie tot de ontvangers van uw bericht worden opgeslagen. Als u opnieuw een bericht aan dezelfde ontvanger stuurt wordt dezelfde virtuele of niet-virtuele identiteit gebruikt">
   15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "Tijdsafdruk-identiteit voor nieuwe berichten automatisch aanmaken">
   16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Bij het schrijven van een nieuw bericht kunt u uw gebruikelijke afzendersadres aanpassen met een tijdsafdruk. Een eenvoudige manier om unieke identiteiten aan te maken, staat standaard uit.">
   17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "Identiteit detecteren door berichtkoptekst te analyseren:">
  1818<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Uw e-mailprogramma is te oud om de Slim Concept-mogelijkheid te kunnen gebruiken">
  1919<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "Slim Concept gebruiken">
  20 <!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "'Smart Draft' tries to detect the to-be used sender of the Draft or Template by analysing the header of the stored email. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "&apos;Slim Concept&apos; probeert de te gebruiken afzender van het Concept of het Sjabloon te detecteren door de koptekst van het opgeslagen bericht te analyseren. Aanbevolen, staat standaard aan.">
  2121<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "Slim Antwoorden gebruiken">
  22 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' tries to detect the to-be used sender of the Reply by analysing the header of the received email. It's relevant if this Identity is not yet in your storage. Best results if configured in the approriate Tab. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
   22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Slim antwoorden&apos; probeert de te gebruiken afzender van het antwoord te detecteren door de koptekst van het ontvangen e-mailbericht te analyseren. Dit is relevant als de identiteit nog niet is opgeslagen. U krijgt de beste resultaten als dit is geconfigureerd in het bijbehorende tabblad. Aanbevolen, staat standaard aan.">
  2323<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "Slim Antwoorden ook gebruiken als aan een nieuwsgroep wordt geantwoord">
  24 <!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "You can use 'Smart Reply' for detecting your senders Identity while answering to newsposts. If not configured approriate, this won't work nicely. Therefore off by default."> <!-- to translate -->
   24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "U kunt &apos;Slim antwoorden&apos; gebruiken om de identiteit van de afzender te detecteren terwijl u antwoord geeft op nieuwsposts. Dit werkt niet goed indien niet correct ingesteld. Daarom standaard uitgeschakeld.">
  2525
  26 <!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "Interface">
  2727<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
  28 <!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog and Storage-Editor to Tools menu"> <!-- to translate -->
   28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingendialoog en Opslagbewerking aan menu Extra toevoegen">
  2929<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van niet-virtuele identiteiten">
  3030<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "Waarschuwen bij elk gebruik van virtuele identiteiten">
   
  6060
  6161<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Virtuele identiteiten worden opgeslagen">
  62 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options"> <!-- to translate -->
  63 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options"> <!-- to translate -->
   62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Opslagopties">
   63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Aanvullende opties">
  6464<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Opslaan van virtuele identiteiten">
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Lezen van virtuele identiteiten">
   
  6868<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "Nooit overschrijven (en vragen) als het e-mailbericht meerdere ontvangers heeft">
  6969<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "Schakelaar om opslaan van identiteiten te activeren/deactiveren laten zien">
  70 <!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edit stored data"> <!-- to translate -->
   70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "Opgeslagen gegevens bewerken">
  7171<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "Vragen voordat de virtuele identiteit in het afzendersveld wordt vervangen">
  7272<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "Opslaan negeren na ophalen van eerste virtuele identiteit">
  73 <!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings"> <!-- to translate -->
   73<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "De volgende instellingen opslaan (en onthouden)">
  7474
  75 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identity Selection"> <!-- to translate -->
  76 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "identity selection"> <!-- to translate -->
  77 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "results handling"> <!-- to translate -->
   75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identiteitsselectie">
   76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "Identiteitsselectie">
   77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "Resultaatverwerking">
  7878
  79 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage"> <!-- to translate -->
  80 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage"> <!-- to translate -->
  81 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results"> <!-- to translate -->
   79<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Slim Antwoorden en Opslaan">
   80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Slim Concept en Opslaan">
   81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Resultaatverwerking">
  8282
  83 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here."> <!-- to translate -->
   83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten kan de prioriteit van opgeslagen virtuele identiteiten in vergelijking met de identiteiten die met Slim Antwoorden worden verkregen hier worden ingesteld.">
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "Voorkeur geven aan Slim Antwoorden-identiteiten">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "Slim Antwoorden-identiteiten negeren indien opgeslagen identiteiten worden aangetroffen">
  8686
  87 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage."> <!-- to translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Indien u een Concept (of Sjabloon) bewerkt is er niets in te stellen. Als de extensie in staat is om de koptekst van het opgeslagen bericht te lezen wordt een eraan gerelateerde virtuele identiteit gecreëerd. Er is geen informatie over SMTP of een andere specifieke instelling in het Concept/de Sjabloon. Deze informatie wordt, indien mogelijk, opgehaald uit de opgeslagen virtuele identiteiten.">
  8888
  89 <!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity."> <!-- to translate -->
   89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "De resultaten van de zoekopdracht in de opgeslagen virtuele identiteiten en de koptekstanalyse van Slim Antwoorden of Slim Concept worden toegevoegd aan het dropdownmenu van de berichtidentiteit. U kunt ook selecteren hoe ze kunnen worden gebruikt als de identiteit van de nieuwe afzender.">
  9090<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
  9191<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "Ook vragen als er slechts één adres mogelijk is">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_rdfDataEditor.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Editor"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dlgTitle.label "Virtual Identity gegevensbewerking">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "email"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "mailing list"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "newsgroup"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.email "E-mailadres">
   4<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.maillist "Maillijst">
   5<!ENTITY vI_rdfDataEditor.dataType.newsgroup "Nieuwsgroep">
  66
  7 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Add/Modify Storage-Data"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Recipient:"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "recipient-type"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "stored Virtual Identity:"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Sender:"> <!-- to translate -->
  14 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "S"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Base Identity"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "I"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_rdfDataEditor.header.label "Opgeslagen gegevens toevoegen/bewerken">
   8<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.label "Ontvanger:">
   9<!ENTITY vI_rdfDataEditor.recipient.accesskey "v">
   10<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.label "Ontvangerstype">
   11<!ENTITY vI_rdfDataEditor.type.accesskey "T">
   12<!ENTITY vI_rdfDataEditor.caption.label "Opgeslagen virtuele identiteit">
   13<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.label "Afzender:">
   14<!ENTITY vI_rdfDataEditor.sender.accesskey "z">
   15<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.label "SMTP:">
   16<!ENTITY vI_rdfDataEditor.smtp.accesskey "M">
   17<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.label "Basisidentiteit">
   18<!ENTITY vI_rdfDataEditor.identity.accesskey "i">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_rdfDataTree.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Virtual Identity Data Storage"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_rdfDataTree.dlgTitle.label "Virtual Identity gegevensopslag">
  22
  3 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filter:"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Show All"> <!-- to translate -->
  6 <!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "w"> <!-- to translate -->
  7 <!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Recipient"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Sender"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identity"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Virtual Identity Data-Storage"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.label "Filteren:">
   4<!ENTITY vI_rdfDataTree.filterPrefs.accesskey "i">
   5<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.label "Alles weergeven">
   6<!ENTITY vI_rdfDataTree.showAll.accesskey "W">
   7<!ENTITY vI_rdfDataTree.recipientColumn.label "Ontvanger">
   8<!ENTITY vI_rdfDataTree.typeColumn.label "Type">
   9<!ENTITY vI_rdfDataTree.senderColumn.label "Afzender">
   10<!ENTITY vI_rdfDataTree.idColumn.label "Identiteit">
   11<!ENTITY vI_rdfDataTree.smtpColumn.label "SMTP">
   12<!ENTITY vI_rdfDataTree.menuEntry.label "Virtual Identity gegevensopslag">
  1313
  14 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Edit"> <!-- to translate -->
  15 <!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "E"> <!-- to translate -->
  16 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "modify selected Items"> <!-- to translate -->
  17 <!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "M"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "remove selected Items"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "R"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "add new Item"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "N"> <!-- to translate -->
  22 
   14<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.label "Bewerken">
   15<!ENTITY vI_rdfDataTree.editMenu.accesskey "B">
   16<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.label "Geselecteerde onderdelen aanpassen">
   17<!ENTITY vI_rdfDataTree.modifySelected.accesskey "A">
   18<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.label "Geselecteerde onderdelen verwijderen">
   19<!ENTITY vI_rdfDataTree.removeSelected.accesskey "V">
   20<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.label "Nieuw onderdeel toevoegen">
   21<!ENTITY vI_rdfDataTree.newItem.accesskey "T">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "store"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vI_storageExtras.storeValue.label "Opslaan">
  22
  3 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "return reciept status"> <!-- to translate -->
  4 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "selected character encoding"> <!-- to translate -->
  5 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "selected message format"> <!-- to translate -->
   3<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.returnReciept.label "Ontvangstbevestigingsstatus">
   4<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.characterEncoding.label "Geselecteerde codering">
   5<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.messageFormat.label "Geselecteerde berichtopmaak">
  66
  7 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  10 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP"> <!-- to translate -->
  11 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "encryption status"> <!-- to translate -->
  12 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "signature usage"> <!-- to translate -->
  13 <!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME usage"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.label "S/MIME">
   8<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageEncryption.label "Versleutelingsstatus">
   9<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.sMime.messageSignature.label "Handtekeninggebruik">
   10<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.label "OpenPGP">
   11<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageEncryption.label "Versleutelingsstatus">
   12<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.messageSignature.label "Handtekeninggebruik">
   13<!ENTITY vI_prefDialog.storageExtras.openPGP.PGPMIME.label "PGP/MIME-gebruik">
  1414
  15 <!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "additionally stored settings"> <!-- to translate -->
   15<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "Aanvullende opgeslagen instellingen">
  1616
  17 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  18 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  19 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  20 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: encrypt"> <!-- to translate -->
  21 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: sign"> <!-- to translate -->
  22 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP encrypt"> <!-- to translate -->
  23 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: sign"> <!-- to translate -->
  24 <!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   17<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Ontvangstbevestiging">
   18<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.charEncCol.label "Codering">
   19<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.msgFormatCol.label "Berichtopmaak">
   20<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeEncCol.label "S/MIME: versleutelen">
   21<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.sMimeSigCol.label "S/MIME: ondertekenen">
   22<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPEncCol.label "openPGP versleutelen">
   23<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPSigCol.label "openPGP: ondertekenen">
   24<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.PGPMIMECol.label "openPGP: PGP/MIME">
  2525
  26 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "hide inactive fields"> <!-- to translate -->
  27 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Return Reciept"> <!-- to translate -->
  28 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Character Encoding"> <!-- to translate -->
  29 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Message Format"> <!-- to translate -->
  30 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: encrypt messages"> <!-- to translate -->
  31 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: sign messages"> <!-- to translate -->
  32 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP encrypt messages"> <!-- to translate -->
  33 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: sign messages"> <!-- to translate -->
  34 <!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: use PGP/MIME"> <!-- to translate -->
   26<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.hideUnused.label "Inactieve velden verbergen">
   27<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.reciept.label "Ontvangstbevestiging">
   28<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.charEnc.label "Codering">
   29<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.msgFormat.label "Berichtopmaak">
   30<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeEnc.label "S/MIME: berichten versleutelen">
   31<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.sMimeSig.label "S/MIME: berichten ondertekenen">
   32<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPEnc.label "openPGP berichten versleutelen">
   33<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPSig.label "openPGP: berichten ondertekenen">
   34<!ENTITY vI_storageExtrasDataEditorOverlay.PGPMIME.label "openPGP: PGP/MIME gebruiken">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.dtd

  re034db rced464  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity extensie-update/-installatie">
  22<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introductie">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  re034db rced464  
  55<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  66<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Kies een virtuele identiteit">
  7 <!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
  8 <!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
  9 <!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Instellingen">
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Gegevensopslagbewerking">
  1010
  1111<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
 • install.js

  re034db rced464  
  2222var localeDir           = "/" + name + "/"
  2323
  24 var locales             = new Array( "en-US", "de-DE", "fr-FR", "nl-NL", "cs-CZ", "it-IT", "pl-PL", "es-ES" );
   24var locales             = new Array( "en-US", "de-DE", "fr-FR", "nl-NL", "cs-CZ", "it-IT", "es-ES" );
  2525var skins               = new Array( "classic" ); // "modern"
  2626var prefs               = new Array( "preferences.js" );
 • install.rdf

  re034db rced464  
  3737    <em:translator>- PatheticCockroach</em:translator>      <!-- french localization -->
  3838    <em:translator>- Michal Kec (MiK)</em:translator>       <!-- czech localization -->
  39     <em:translator>- Wacław Jacek</em:translator>  <!-- polish translation -->
  4039    <em:homepageURL>http://www.absorb.it/virtual-id</em:homepageURL>
  4140    <!--
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.