source: chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_prefDialog.dtd @ 331901

Last change on this file since 331901 was 331901, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

tagged as 0.5.5

  • Property mode set to 100644
File size: 10.8 KB
Line 
1<!ENTITY vI_prefDialog.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
2<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Otevřít domovskou stránku rozšíření Virtual Identity">
3
4<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Hlavní">
5<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
6<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Smart Reply">
7<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "ÚloÅŸiÅ¡tě">
8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "VÃœběr identity">
9<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Zprávy o stavu">
10
11<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "VÅ¡eobecné nastavení">
12<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "pouşít následující vlastnosti">
13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "uloÅŸit (a vyvolat) pouÅŸité identity">
14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Spolu s příjemcem vaÅ¡eho e-mailu můşe bÃœt uloÅŸena i pouÅŸitá identita. Pokud budete psát znovu stejnému příjemci, bude pouÅŸita stejná virtuální nebo nevirtuální identita">
15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "pro nové e-maily automaticky generovat identity s časovÃœm razítkem">
16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Při psaní nového e-mailu, přidá do obvyklé adresy odesilatele časové razítko. JednoduchÃœ způsob tvorby unikátních identit, ve vÃœchozím stavu vypnuto.">
17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "analyzovat hlavičky e-mailu a detekovat identity:">
18<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
19<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "&apos;Smart Draft&apos; se pokouší detekovat pouÅŸitého odesilatele Konceptu nebo Å ablony analÃœzou hlaviček uloÅŸeného e-mailu. Doporučené, ve vÃœchozím stavu zapnuté.">
21<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "&apos;Smart Reply&apos; se pokouší detekovat pouÅŸitého odesilatele odpovědi analÃœzou hlaviček přijatého e-mailu. To je uÅŸitečné, pokud tato identita jeÅ¡tě není v úloÅŸiÅ¡ti. Nejlepších vÃœsledků dosáhnete nastavením na přísluÅ¡ném panelu. Doporučené, ve vÃœchozím stavu zapnuté.">
23<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Pokud odpovídáte do diskusí, můşete detekovat svou identitu odesilatele pouÅŸitím &apos;Smart Reply&apos;. Pokud to není vhodně nastaveno, nebude to fungovat moc dobře. Proto je to ve vÃœchozím stavu vypnuté.">
25
26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "rozhraní">
27<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "přidat poloÅŸku pro okno nastavení a editor úloÅŸiÅ¡tě do nabídky Nástroje">
29<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
30<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
31
32<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
33<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
34<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloÅŸení odeslanÃœch e-mailů">
35<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "místo pro uloÅŸení konceptů">
36<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "místo pro uloÅŸení Å¡ablon">
37<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
38<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
39<!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
40<!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
41<!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "přílohy vCard">
42<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
43<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
44<!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "nastavit Virtual Identity jako adresu pro Reply-To">
45<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
46<!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
47<!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
48
49<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Nastavení Smart Reply">
50<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. získat adresu">
51<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrovat adresy">
52<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
53<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
54<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
55<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "nastavit vÃœchozí hodnoty">
56<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresy se musí po získání filtrovat. Filtry jsou aplikovány postupně, můşete je tedy pouşít pro seřazení vÃœsledku. První nalezená adresa můşe bÃœt ihned pouÅŸita jako odesilatelova identita. Pokud nepouÅŸijete filtr, budou přeneseny vÅ¡echny adresy.">
57<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtr Smart Reply - jeden filtr na řádku, je moÅŸné pouşít regulární vÃœrazy (například &apos;/@mozilla.org$/&apos; platí pro vÅ¡echny e-maily z domény mozilla.org">
58<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
59<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
60
61<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Ukládání virtuálních identit">
62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "nastavení úloÅŸiÅ¡tě">
63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "další nastavení">
64<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Ukládání virtuálních identit">
65<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Načítání virtuálních identit">
66<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "uloÅŸit virtuální identity při odesílání e-mailů">
67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "zeptat se před přepsáním virtuální identity v úloÅŸiÅ¡ti">
68<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "nikdy nepřepsat (zeptat se), pokud má e-mail více příjemců">
69<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "zobrazit přepínač pro povolení/zakázání ukládání identit">
70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "upravit uloÅŸená data">
71<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "zeptat se před nahrazením virtuální identity v hlavičce Odesílatel">
72<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorovat úloÅŸiÅ¡tě po získání první virtuální identity">
73<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "uloÅŸit (a vyvolat) následující nastavení">
74
75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "VÃœběr identity">
76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "vÃœběr identity">
77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "obsluha vÃœsledků">
78
79<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply a úloÅŸiÅ¡tě">
80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft a úloÅŸiÅ¡tě">
81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Obsluha vÃœsledků">
82
83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Zde můşete nastavit prioritu uloÅŸenÃœm virtuálním identitám, nebo identitám získanÃœm funkcí &apos;Smart Reply&apos; při odpovědi na e-mail.">
84<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
85<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "pokud je nalezena uloÅŸená identita, ignorovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
86
87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Pokud upravujete Koncept nebo Å ablonu, není třeba nic nastavovat. Pokud je rozšíření schopno číst hlavičky uloÅŸenÃœch e-mailů, vytvoří se odpovídající virtuální identita. V Konceptu/Å abloně není uloÅŸena informace o SMTP ani şádné další nastavení. Pokud je to moÅŸné, je tato informace získána z úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity.">
88
89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "VÃœsledky hledání v úloÅŸiÅ¡ti Virtual Identity a Smart Reply nebo vÃœsledky analÃœzy hlaviček Smart Draft jsou přidány do nabídky identit. Můşete si také zvolit, jak by mohly bÃœt pouÅŸity coby nové identity odesílatele.">
90<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
91<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyÅŸ je jen jedna moÅŸná adresa">
92<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
93<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moÅŸná adresa)">
94
95<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
96<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Upozornění">
97<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÃœch hlavičkách">
98<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
99<!ENTITY vI_prefDialog.notifyStorage.label "povolit stavové zprávy úloÅŸiÅ¡tě">
100<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
101<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "vteřin">
102<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Ladění">
103<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Chcete-li hledat chyby, vyřeÅ¡it problémy s konfigurací a porozumět tomu, co Virtual Identity dělá (především s filtry SmartReply), můşete si zobrazovat další informace. PouÅŸití této volby vÅ¡ak zpomalí váš e-mailovÃœ klient, proto by neměla bÃœt zapnuta stále.">
104<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
105
106<!-- just for TB 1.5. ReplyFollowsParent not available -->
107<!-- fields will be hidden, dont have to be translated -->
108<!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "">
109<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.