source: chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_prefDialog.dtd @ 9803e3

Last change on this file since 9803e3 was 9803e3, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

(re)added localizations, translations still missing

  • Property mode set to 100644
File size: 11.3 KB
Line 
1<!ENTITY vI_prefDialog.dlgTitle.label "Virtual Identity - Ustawienia">
2<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Otwórz stronę domowa Virtual Identity">
3
4<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.label "Główne">
5<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
6<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.label "Inteligentna odpowiedź">
7<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.label "Przechowalnia">
8<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.label "Identity-Selection"> <!-- to translate -->
9<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.label "Wiadomości stanu">
10
11<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "Ogólna konfiguracja">
12<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "uÅŒywaj poniÅŒszych funkcji">
13<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities"> <!-- to translate -->
14<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Used Identities might be stored related to the reciepients of your email. If you write again to the same reciepient, the same virtual or non-virtual Identity wil be used"> <!-- to translate -->
15<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.label "autogenerate Timestamp-Identity for new mails"> <!-- to translate -->
16<!ENTITY vI_prefDialog.autoTimestamp.tooltiptext "On composing a new email, modify your usual sender-address with a timestamp. On easy way to create unique Identities, off by default."> <!-- to translate -->
17<!ENTITY vI_prefDialog.smartInfo.label "detect Identity by analysing the mail-header:"> <!-- to translate -->
18<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "Twój program e-mailowy jest zbyt stary, aby moÅŒna było korzystać z funkcji inteligentnych szkicy">
19<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "uÅŒywaj inteligentnych szkicy">
20<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "'Smart Draft' tries to detect the to-be used sender of the Draft or Template by analysing the header of the stored email. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
21<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi">
22<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' tries to detect the to-be used sender of the Reply by analysing the header of the received email. It's relevant if this Identity is not yet in your storage. Best results if configured in the approriate Tab. Recommended, on by default."> <!-- to translate -->
23<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi równieÅŒ przy odpowiadaniu w grupach dyskusyjnych">
24<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "You can use 'Smart Reply' for detecting your senders Identity while answering to newsposts. If not configured approriate, this won't work nicely. Therefore off by default."> <!-- to translate -->
25
26<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption2 "interface"> <!-- to translate -->
27<!ENTITY vI_prefDialog.SMTP.label "pokaÅŒ menu SMTP">
28<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "add entry for Settings-Dialog and Storage-Editor to Tools menu"> <!-- to translate -->
29<!ENTITY vI_prefDialog.warnNonvirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z rzeczywistych toÅŒsamości">
30<!ENTITY vI_prefDialog.warnVirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z wirtualnych toÅŒsamości">
31
32<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.header "Właściwości wirtualnych toÅŒsamości">
33<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.label "artybuty do skopiowania">
34<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.label "miejsce zapisu wysłanej poczty">
35<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.draftsTab.label "miejsce zapisu szkiców">
36<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.tmplTab.label "miejsce zapisu szablonów">
37<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.caption "przy wysyłaniu wiadomości z Virtual Identity">
38<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.valueTab.desc "skopiuj poniÅŒsze atrybuty z">
39<!ENTITY vI_prefDialog.SMIME.label "ustawienia zabezpieczeń S/MIME">
40<!ENTITY vI_prefDialog.PGP.label "ustawienia zabezpieczeń OpenPGP">
41<!ENTITY vI_prefDialog.VCard.label "załączniki vCard">
42<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.warning.desc "uwaga: aby włączyć dynamiczną dezaktywację sygnatuj musisz zainstalować (i włączyć) rozszerzenie &quot;Signature Switch&quot;. Póki co ta opcja nie jest dostępna.">
43<!ENTITY vI_prefDialog.HideSignature.label "usuń wszelkie sygnatury podczas uÅŒywania wirtualnej toÅŒsamości">
44<!ENTITY vI_prefDialog.autoReplyToSelf.label "ustaw wirtualną toÅŒsamość jako adres &quot;Odpowiedz do&quot;">
45<!ENTITY vI_prefDialog.vIdentityTab.fccTab.caption "podczas wysyłania wiadomości z wirtualną toÅŒsamością">
46<!ENTITY vI_prefDialog.vidFccAccount.label "Folder uÅŒywany przez konto zmieniony przez wirtualną toÅŒsamość">
47<!ENTITY vI_prefDialog.vidFccDefault.label "Folder uÅŒywany przez domyślne konto">
48
49<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.header "Ustawienia inteligentnych odpowiedzi">
50<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.label "1. pobierz adresy">
51<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.label "2. przefiltruj adresy">
52<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.caption "Inteligentna odpowiedź Virtual Identity">
53<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Aby znaleźć toÅŒsamość do odpowiedzi, inteligentna odpowiedź musi uzyskać listę moÅŒliwych toÅŒsamości nadawcy, zatem zwykle przeszukiwane są informacje &quot;To&quot; (&quot;Do&quot;) i &quot;Cc&quot; (&quot;Kopia&quot;) z nagłówka. Tutaj moÅŒesz wprowadzić te i/lub inne informacje nagłówka. (dodatkowe opcje: aby wybrać nagłówek numer n z nagłówków o tej samej nazwie dodak &quot;:n&quot;. JeÅŒeli dodasz &quot;:@&quot; do jakiegokolwiek wpisu uÅŒyte zostaną jedynie adresy e-mail, a nazwy zostaną zignorowane.)">
54<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "dodatkowe nagłówki - po jednym w linijce, na przykład: &quot;x-original-to&quot; lub &quot;x-original-to:@&quot; lub &quot;x-original-to:2:@&quot;">
55<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "ustaw domyślne wartości">
56<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Po pobraniu adresów muszą one zostać przefiltrowane. Wszystkie filtry są uÅŒywane jeden po drugim, więc moÅŒesz ich uÅŒyć równieÅŒ w celu posortowania wyników. Na końcu pierwszy odnaleziony adres moÅŒe zostać natychmiastowo uÅŒyty jako toÅŒsamość nadawcy. JeÅŒeli nie uÅŒyjesz filtra wszystkie adresy zostaną przetransferowane.">
57<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtr inteligentnych odpowiedzi - po jednym w linijce, dozwolone jest uÅŒywanie wyraÅŒeń regularnych (na przykład &quot;/@mozilla.org$/&quot; oznacza kaÅŒdy adres e-mail z domeny mozilla.org)">
58<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "zignoruj pełne nazwisko podczas porównywania adresów e-mail z istniejącymi toÅŒsamościami">
59<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "jeÅŒeli nie istnieje nazwa dla ÅŒadnego ze znalezionych adresów e-mail, uÅŒyj następującej:">
60
61<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
62<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options"> <!-- to translate -->
63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options"> <!-- to translate -->
64<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
65<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "Odczytywanie wirtualnych toÅŒsamości">
66<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "zapisz wirtualne toÅŒsamości podczas wysyłania e-maili">
67<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "pytaj przed nadpisaniem wirtualnych toÅŒsamości w przechowalni">
68<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "nigdy nie nadpisuj (i pytaj), jeÅŒeli e-mail ma kilku odbiorców">
69<!ENTITY vI_prefDialog.storage.show_switch.label "pokaÅŒ przełącznik pozwalający na aktywację/dezaktywację zapisywania toÅŒsamości">
70<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "edit stored data"> <!-- to translate -->
71<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "pytaj przed zastąpieniem wirtualnej toÅŒsamości w polu &quot;Nadawca&quot;">
72<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "zignoruj przechowalnię po uzyskaniu pierwszej wirtualnej toÅŒsamości">
73<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings"> <!-- to translate -->
74
75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.header "Identity Selection"> <!-- to translate -->
76<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.label "identity selection"> <!-- to translate -->
77<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.label "results handling"> <!-- to translate -->
78
79<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply and Storage"> <!-- to translate -->
80<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft and Storage"> <!-- to translate -->
81<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Handling of the Results"> <!-- to translate -->
82
83<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here."> <!-- to translate -->
84<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferuj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;">
85<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "zignoruj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;, jeÅŒeli zostaną znalezione zachowane wirtualne toÅŒsamości">
86
87<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "If you edit a Draft (or a Template) there is nothing to configure. If the extension is able to read the header of the stored email, a related Virtual Identity is created. There is no information about SMTP or any other specific settings in the Draft/Template. This information is, if possible, retrieved from the Virtual Identity Storage."> <!-- to translate -->
88
89<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "The results of the search in the Virtual Identity Storage and the Smart Reply or Smart Draft header analysis are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity."> <!-- to translate -->
90<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "otwórz okno pozwalające na wybór toÅŒsamości">
91<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "pytaj, jeÅŒeli jest więcej, niÅŒ jeden moÅŒliwy adres">
92<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "uÅŒyj pierwszej znalezionej toÅŒsamości bez interakcji ze strony uÅŒytkownika">
93<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(jeÅŒeli jest tylko jeden moÅŒliwy adres)">
94
95<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.header "Informacje o stanie">
96<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.caption "Powiadomienia">
97<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "pokaÅŒ informację o rozpoznanych nagłówkach">
98<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "aktywuj wiadomości stanu inteligentnej odpowiedzi / inteligentnych szkicy">
99<!ENTITY vI_prefDialog.notifyStorage.label "aktywuj wiadomości stanu przechowalni">
100<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "czas, przez jaki mają być pokazywane informacje o stanie (0 = nieskończoność)">
101<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "sekund">
102<!ENTITY vI_prefDialog.notificationTab.Debug.caption "Debugowanie">
103<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Aby odnaleźć błędy, rozwiązać problemy konfiguracji i zrozumieć, co robi Virtual Identity (szczególnie z filtrami inteligentnych odpowiedzi) moÅŒesz aktywować pewne dodatkowe informacje. Korzystanie z tej opcji zwalnia Twojego klienta poczty, zatem nie powinno być włączane na stałe.">
104<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "pokaÅŒ obszar z informacjami nt. debugowania">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.