source: chrome/locale/pl-PL/v_identity/v_identity.dtd @ e0c2d8

Last change on this file since e0c2d8 was e0c2d8, checked in by rene <rene@…>, 14 years ago

added locales from babelzilla

  • Property mode set to 100644
File size: 9.6 KB
Line 
1<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
2<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity - Ustawienia">
3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Otwórz stronę domowa Virtual Identity">
4<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Główne">
5<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
6<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Inteligentna odpowiedź">
7<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Wiadomości stanu">
8<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Ogólna konfiguracja">
9<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "uÅŒywaj poniÅŒszych funkcji">
10<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Twój program e-mailowy jest zbyt stary, aby moÅŒna było korzystać z funkcji inteligentnych szkicy">
11<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "uÅŒywaj inteligentnych szkicy">
12<!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi">
13<!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi równieÅŒ przy odpowiadaniu w grupach dyskusyjnych">
14<!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "uÅŒywaj inteligentnych znaczników czasu">
15<!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "pokaÅŒ menu SMTP">
16<!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "dodaj element pokazujący okno opcji do menu Narzędzia">
17<!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z rzeczywistych toÅŒsamości">
18<!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z wirtualnych toÅŒsamości">
19<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Właściwości wirtualnych toÅŒsamości">
20<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "artybuty do skopiowania">
21<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "miejsce zapisu wysłanej poczty">
22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "miejsce zapisu szkiców">
23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "miejsce zapisu szablonów">
24<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "przy wysyłaniu wiadomości z Virtual Identity">
25<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "skopiuj poniÅŒsze atrybuty z">
26<!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "ustawienia zabezpieczeń S/MIME">
27<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "ustawienia zabezpieczeń OpenPGP">
28<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "załączniki vCard">
29<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "uwaga: aby włączyć dynamiczną dezaktywację sygnatuj musisz zainstalować (i włączyć) rozszerzenie &quot;Signature Switch&quot;. Póki co ta opcja nie jest dostępna.">
30<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "usuń wszelkie sygnatury podczas uÅŒywania wirtualnej toÅŒsamości">
31<!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "ustaw wirtualną toÅŒsamość jako adres &quot;Odpowiedz do&quot;">
32<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "podczas wysyłania wiadomości z wirtualną toÅŒsamością">
33<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Folder uÅŒywany przez konto zmieniony przez wirtualną toÅŒsamość">
34<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Folder uÅŒywany przez domyślne konto">
35<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Ustawienia inteligentnych odpowiedzi">
36<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. pobierz adresy">
37<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. przefiltruj adresy">
38<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. uÅŒyj adresów">
39<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Inteligentna odpowiedź Virtual Identity">
40<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Inteligentna odpowiedź / przechowalnia Virtual Identity">
41<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Aby znaleźć toÅŒsamość do odpowiedzi, inteligentna odpowiedź musi uzyskać listę moÅŒliwych toÅŒsamości nadawcy, zatem zwykle przeszukiwane są informacje &quot;To&quot; (&quot;Do&quot;) i &quot;Cc&quot; (&quot;Kopia&quot;) z nagłówka. Tutaj moÅŒesz wprowadzić te i/lub inne informacje nagłówka. (dodatkowe opcje: aby wybrać nagłówek numer n z nagłówków o tej samej nazwie dodak &quot;:n&quot;. JeÅŒeli dodasz &quot;:@&quot; do jakiegokolwiek wpisu uÅŒyte zostaną jedynie adresy e-mail, a nazwy zostaną zignorowane.)">
42<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "dodatkowe nagłówki - po jednym w linijce, na przykład: &quot;x-original-to&quot; lub &quot;x-original-to:@&quot; lub &quot;x-original-to:2:@&quot;">
43<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "ustaw domyślne wartości">
44<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Po pobraniu adresów muszą one zostać przefiltrowane. Wszystkie filtry są uÅŒywane jeden po drugim, więc moÅŒesz ich uÅŒyć równieÅŒ w celu posortowania wyników. Na końcu pierwszy odnaleziony adres moÅŒe zostać natychmiastowo uÅŒyty jako toÅŒsamość nadawcy. JeÅŒeli nie uÅŒyjesz filtra wszystkie adresy zostaną przetransferowane.">
45<!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtr inteligentnych odpowiedzi - po jednym w linijce, dozwolone jest uÅŒywanie wyraÅŒeń regularnych (na przykład &quot;/@mozilla.org$/&quot; oznacza kaÅŒdy adres e-mail z domeny mozilla.org)">
46<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "zignoruj pełne nazwisko podczas porównywania adresów e-mail z istniejącymi toÅŒsamościami">
47<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "jeÅŒeli nie istnieje nazwa dla ÅŒadnego ze znalezionych adresów e-mail, uÅŒyj następującej:">
48<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Na koniec przefiltrowane adresy są scalane z zachowanymi poprzednio uÅŒytymi wirtualnymi toÅŒsamościami (zaleÅŒnie od tego, jak określono w konfiguracji przechowalni), następnie są dodawane do rozwijalnego menu toÅŒsamości dla wiadomości. MoÅŒesz równiesz wybrać w jaki sposób mogą one zostać uÅŒyte jako nowa toÅŒsamość nadawcy.">
49<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otwórz okno pozwalające na wybór toÅŒsamości">
50<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "pytaj, jeÅŒeli jest więcej, niÅŒ jeden moÅŒliwy adres">
51<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "uÅŒyj pierwszej znalezionej toÅŒsamości bez interakcji ze strony uÅŒytkownika">
52<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(jeÅŒeli jest tylko jeden moÅŒliwy adres)">
53<!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Przechowalnia">
54<!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
55<!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
56<!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Odczytywanie wirtualnych toÅŒsamości">
57<!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Skonfiguruj toÅŒsamości do odpowiedzi">
58<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Podstawowa konfiguracja">
59<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. ToÅŒsamości do odpowiedzi">
60<!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "zapisz wirtualne toÅŒsamości podczas wysyłania e-maili">
61<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "pytaj przed nadpisaniem wirtualnych toÅŒsamości w przechowalni">
62<!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "nigdy nie nadpisuj (i pytaj), jeÅŒeli e-mail ma kilku odbiorców">
63<!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "pokaÅŒ przełącznik pozwalający na aktywację/dezaktywację zapisywania toÅŒsamości">
64<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "pytaj przed zastąpieniem wirtualnej toÅŒsamości w polu &quot;Nadawca&quot;">
65<!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "zignoruj przechowalnię po uzyskaniu pierwszej wirtualnej toÅŒsamości">
66<!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "JeÅŒeli odpowiadasz na e-maile priorytet zachowanych wirtualnych toÅŒsamości porównanych z otrzymanymi przez &quot;inteligentną odpowiedź&quot; moÅŒe zostać tutaj skonfigurowany. Wybór między wynikami jest dokonywany w sposób, który ustawiono w opcjach &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;.">
67<!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "uÅŒywaj zachowanych toÅŒsamości razem z &quot;inteligentną odpowiedzią&quot;">
68<!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "preferuj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;">
69<!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "zignoruj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;, jeÅŒeli zostaną znalezione zachowane wirtualne toÅŒsamości">
70<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Informacje o stanie">
71<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Powiadomienia">
72<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "pokaÅŒ informację o rozpoznanych nagłówkach">
73<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktywuj wiadomości stanu inteligentnej odpowiedzi / inteligentnych szkicy">
74<!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "aktywuj wiadomości stanu przechowalni">
75<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "czas, przez jaki mają być pokazywane informacje o stanie (0 = nieskończoność)">
76<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "sekund">
77<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Debugowanie">
78<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Aby odnaleźć błędy, rozwiązać problemy konfiguracji i zrozumieć, co robi Virtual Identity (szczególnie z filtrami inteligentnych odpowiedzi) moÅŒesz aktywować pewne dodatkowe informacje. Korzystanie z tej opcji zwalnia Twojego klienta poczty, zatem nie powinno być włączane na stałe.">
79<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "pokaÅŒ obszar z informacjami nt. debugowania">
80<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "wirtualne id">
81<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "zapisz">
82<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "zapisz toÅŒsamość przy wysyłaniu">
83<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
84<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Wybierz wirtualną toÅŒsamość">
85<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
86<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
87<!ENTITY sentInOtherFolder.label "Inne:">
88<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "I">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.