source: locale/cs-CZ/vI_prefDialog.dtd @ 1fb53b

ng_0.9
Last change on this file since 1fb53b was 1fb53b, checked in by rene <rene@…>, 4 years ago

removed fcc settings, only available via identity now

  • Property mode set to 100644
File size: 16.1 KB
Line 
1<!ENTITY vI_prefDialog.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
2<!ENTITY vI_prefDialog.vidLogo.tooltiptext "Otevřít domovskou stránku rozšíření Virtual Identity">
3
4<!ENTITY vI_prefDialog.dlgHelpButton.label "Online Help"> <!-- translate -->
5<!ENTITY vI_prefDialog.openHelpInBrowserButton.label "Open in Browser"> <!-- translate -->
6
7<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab0.label "ZdrojovÃœ e-mail">
8<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab1.label "VÃœběr">
9<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab2.label "Psaní zprávy">
10<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab3.label "Odesílání">
11<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab4.label "ÚloÅŸiÅ¡tě">
12<!ENTITY vI_prefDialog.tabbox.tab5.label "MoÅŸnosti">
13
14
15<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.label "Chytré vlastnosti">
16<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row0.label "Číst">
17<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row1.label "Filtrovat / řadit">
18<!ENTITY vI_prefDialog.smartCell.row2.label "Porovnávat">
19
20<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.header "AnalÃœza hlaviček">
21<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Draft.caption "Smart Draft">
22<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab0.Reply.caption "Smart Reply">
23<!ENTITY vI_prefDialog.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
24<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
25<!ENTITY vI_prefDialog.smartDraft.tooltiptext "'Smart Draft' se pokouší detekovat pouÅŸitého odesilatele Konceptu nebo Å ablony analÃœzou hlaviček uloÅŸeného e-mailu. Doporučené, ve vÃœchozím stavu zapnuté.">
26<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
27<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.tooltiptext "'Smart Reply' se pokouší detekovat pouÅŸitého odesilatele odpovědi analÃœzou hlaviček přijatého e-mailu. To je uÅŸitečné, pokud tato identita jeÅ¡tě není v úloÅŸiÅ¡ti. Nejlepších vÃœsledků dosáhnete nastavením na přísluÅ¡ném panelu. Doporučené, ve vÃœchozím stavu zapnuté.">
28<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.label "vÅ¡echny přijaté e-maily obsahují hlavičku &quot;received&quot;">
29<!ENTITY vI_prefDialog.smartDetectByReceivedHeader.tooltiptext "'Smart Reply' potřebuje rozliÅ¡it přijatÃœ a odeslanÃœ e-mail. To obvykle pozná kontrolou hlavičky 'received'. Pokud přijímané e-maily neobsahují hlavičku 'received', zruÅ¡te zatrÅŸení této poloÅŸky. VÃœchozí stav je zatrÅŸeno.">
30<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
31<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyNewsgroups.tooltiptext "Pokud odpovídáte do diskusí, můşete detekovat svou identitu odesilatele pouÅŸitím 'Smart Reply'. Pokud to není vhodně nastaveno, nebude to fungovat moc dobře. Proto je to ve vÃœchozím stavu vypnuté.">
32
33<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.header "Smart Reply - Prohledávání hlaviček">
34<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab1.caption "1. získat adresu">
35<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky 'To' a 'Cc'. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte 'n'. Pokud k některému záznamu přidáte '@', pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
36<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez ':', například 'x-original-to' nebo 'x-original-to:@' nebo 'x-original-to:2:@'">
37<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.headers.reset "nastavit vÃœchozí hodnoty">
38
39<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.header "Smart Reply - Filtrovat / řadit">
40<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab2.caption "2. filtrovat adresy">
41<!ENTITY vI_prefDialog.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresy se musí po získání filtrovat. Filtry jsou aplikovány postupně, můşete je tedy pouşít pro seřazení vÃœsledku. První nalezená adresa můşe bÃœt ihned pouÅŸita jako odesilatelova identita. Pokud nepouÅŸijete filtr, budou přeneseny vÅ¡echny adresy.">
42<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.filter.desc "Filtr Smart Reply - jeden filtr na řádek, moÅŸné pouÅŸití regulárních vÃœrazů (například &apos;/@mozilla.org$/&apos; odpovídá vÅ¡em e-mailům z domény mozilla.org). Před negativní regulární vÃœraz přidejte '-'.">
43
44<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.header "Smart Reply - Porovnat">
45<!ENTITY vI_prefDialog.smartTab3.caption "3. porovnat s existujícími identitami">
46<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
47<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
48<!ENTITY vI_prefDialog.smartReply.searchBaseIdentity.label "use first persistent Identity with matching domain as Base Identity"> <!-- translate -->
49
50
51<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell0.label "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
52<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell1.label "Identity Input"> <!-- translate -->
53<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Cell2.label "VÃœsledné označení">
54
55<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.header "Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
56<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab0.caption "Restrict Virtual Identity Usage"> <!-- translate -->
57<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.usage.desc "If you create a new message, your email program selects some Identity to use for this message. Here you can decide, which of those permanently stored Identities can be changed by virtual Identity if you create the message. By default all Identities can be changed (newly added Identities are enabled by default)."> <!-- translate -->
58
59<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.header "Vstup identity">
60<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption "Smart Reply a úloÅŸiÅ¡tě">
61<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab1.caption2 "Smart Draft a úloÅŸiÅ¡tě">
62<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.reply.desc "Zde můşete nastavit prioritu uloÅŸenÃœm virtuálním identitám, nebo identitám získanÃœm funkcí 'Smart Reply' při odpovědi na e-mail.">
63<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.prefer_smart_reply.label "preferovat identity z 'Smart Reply'">
64<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ignore_smart_reply.label "pokud je nalezena uloÅŸená identita, ignorovat identity z 'Smart Reply'">
65
66<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.draft.desc "Pokud upravujete Koncept nebo Å ablonu, není třeba nic nastavovat. Pokud je rozšíření schopno číst hlavičky uloÅŸenÃœch e-mailů, vytvoří se odpovídající virtuální identita. V Konceptu/Å abloně není uloÅŸena informace o SMTP ani şádné další nastavení. Pokud je to moÅŸné, je tato informace získána z úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity.">
67
68<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.header "Zpracování vÃœsledku">
69<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption "Obsluha vÃœsledků">
70<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc "VÃœsledky hledání v úloÅŸiÅ¡ti Virtual Identity a Smart Reply nebo vÃœsledky analÃœzy hlaviček Smart Draft jsou přidány do nabídky identit. Můşete si také zvolit, jak by mohly bÃœt pouÅŸity coby nové identity odesílatele.">
71<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
72<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyÅŸ je jen jedna moÅŸná adresa">
73<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
74<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moÅŸná adresa)">
75<!ENTITY vI_prefDialog.idSelection.preferExisting.label "bez dotazování pouşít shodu s existující identitou">
76
77<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell0.label "Vlastnosti">
78<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.Cell1.label "Dialog">
79
80<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header "Psaní zprávy">
81<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.header2 "Psaní zprávy">
82<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption "Vlastnosti psaní zprávy">
83<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption2 "Dialog psaní zprávy">
84<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.caption3 "Přepínače úloÅŸiÅ¡tě">
85<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "pro nové e-maily automaticky generovat identity s časovÃœm razítkem">
86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Při psaní nového e-mailu, přidá do obvyklé adresy odesilatele časové razítko. JednoduchÃœ způsob tvorby unikátních identit, ve vÃœchozím stavu vypnuto.">
87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;Y&#37;m&#37;d&#37;H&#37;M&#37;S&apos;)"> <!-- translate -->
88<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
89<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření 'Signature Switch'. Nyní tato volba není dostupná.">
90<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
91<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSMimeSignature.label "při pouÅŸití Virtual Identity vypnout S/MIME podpis">
92<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideOpenPGPSignature.label "při pouÅŸití Virtual Identity vypnout openPGP podpis">
93<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoReplyToSelf.label "nastavit Virtual Identity jako adresu pro Reply-To">
94<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.status.label "show Status-Bar infos / menu"> <!-- translate -->
95<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.status.tooltiptext "show Notifications in Status-Bar, display Status-Bar Menu"> <!-- translate -->
96<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
97<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.SMTP.tooltiptext "zobrazit nabídku pro vÃœběr dostupnÃœch SMTP serverů">
98<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_switch.label "zaÅ¡krtávací políčko pro ukládání identit">
99<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_baseID_switch.label "zaÅ¡krtávací políčko pro ukládání základních identit">
100<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.show_SMTP_switch.label "zaÅ¡krtávací políčko pro ukládání SMTP">
101<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.storage_colorIndication.label "obarvit části identit k uloÅŸení">
102
103<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.label "Atributy / kopie">
104<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row0.label "Odeslat zprávu">
105<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row1.label "Koncepty">
106<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.row2.label "Å ablony">
107<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.label "Varování">
108
109<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.header "Vlastnosti zprávy">
110<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.caption "atributy pro zkopírování">
111<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
112<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.Enigmail.label "OpenPGP / Enigmail settings"> <!-- translate -->
113<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
114<!ENTITY vI_prefDialog.sending.Folder.VCard.label "přílohy vCard">
115
116<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
117<!ENTITY vI_prefDialog.sending.vidDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
118
119<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.header "SloÅŸka konceptů">
120<!ENTITY vI_prefDialog.sending.draftTab.caption "místo pro uloÅŸení konceptů">
121
122<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.header "SloÅŸka Å¡ablon">
123<!ENTITY vI_prefDialog.sending.tmplTab.caption "Místo pro uloÅŸení Å¡ablon">
124
125<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.header "Varování">
126<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.caption "před odesláním zprávy">
127<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
128<!ENTITY vI_prefDialog.sending.warnings.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
129
130
131<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.label "Identita">
132<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.label "čtení">
133<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.label "ukládání">
134<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "Extra úloÅŸiÅ¡tě 1">
135<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "Extra úloÅŸiÅ¡tě 2">
136
137<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.header "ÚloÅŸiÅ¡tě identit">
138<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption "VyuÅŸití úloÅŸiÅ¡tě">
139<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab0.caption2 "Storage Editor"> <!-- translate -->
140<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.DateFormat.label "Format of Dates: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;F&apos;)"> <!-- translate -->
141<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "uloÅŸit (a vyvolat) pouÅŸité identity">
142<!ENTITY vI_prefDialog.storage.tooltiptext "Spolu s příjemcem vaÅ¡eho e-mailu můşe bÃœt uloÅŸena i pouÅŸitá identita. Pokud budete psát znovu stejnému příjemci, bude pouÅŸita stejná virtuální nebo nevirtuální identita">
143<!ENTITY vI_prefDialog.storage.openEditor "upravit uloÅŸená data">
144<!ENTITY vI_prefDialog.storage.export "export stored data"> <!-- translate -->
145<!ENTITY vI_prefDialog.storage.import "import data"> <!-- translate -->
146
147<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.header "Načítání identity">
148<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.reading.caption "načítání virtuálních identit">
149<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "zeptat se před nahrazením virtuální identity v hlavičce Odesílatel">
150<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignorovat úloÅŸiÅ¡tě po získání první virtuální identity">
151
152<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.header "Ukládání identity">
153<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.storing.caption "ukládání pouÅŸitÃœch identit">
154<!ENTITY vI_prefDialog.storage.storedefault.label "při odesílání zprávy uloÅŸit pouÅŸitou identitu">
155<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_base_id.label "uloÅŸit základní identitu">
156<!ENTITY vI_prefDialog.storage.store_SMTP.label "uloÅŸit pouÅŸitÃœ SMTP">
157<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_update.label "zeptat se před přepsáním identity uloÅŸené v úloÅŸiÅ¡ti">
158<!ENTITY vI_prefDialog.storage.dont_update_multiple.label "pokud má zpráva více příjemců, nikdy nepřepsat (a zeptat se)">
159
160<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.header "Extra úloÅŸiÅ¡tě 1">
161<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.caption "atributy ukládané s identitou">
162
163<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.header "Extra úloÅŸiÅ¡tě 2">
164<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.caption "atributy ukládané s identitou">
165
166<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.label "Nabídka MoÅŸnosti">
167<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.header "Nabídka MoÅŸnosti">
168<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab0.caption "Nabídka MoÅŸnosti">
169<!ENTITY vI_prefDialog.menuEntry.label "přidat poloÅŸku pro okno nastavení a editor úloÅŸiÅ¡tě do nabídky Nástroje">
170
171<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.label "Notifikace">
172<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.header "Notifikace">
173<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab1.caption "Notifikace">
174<!ENTITY vI_prefDialog.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÃœch hlavičkách">
175<!ENTITY vI_prefDialog.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
176<!ENTITY vI_prefDialog.notifyStorage.label "povolit stavové zprávy úloÅŸiÅ¡tě">
177<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
178<!ENTITY vI_prefDialog.notifyTime.postfix.label "vteřin">
179
180<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.label "Ladění">
181<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.header "Ladění">
182<!ENTITY vI_prefDialog.options.Tab2.caption "Ladění">
183<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.desc "Chcete-li hledat chyby, vyřeÅ¡it problémy s konfigurací a porozumět tomu, co Virtual Identity dělá (především s filtry SmartReply), můşete si zobrazovat další informace. PouÅŸití této volby vÅ¡ak zpomalí váš e-mailovÃœ klient, proto by neměla bÃœt zapnuta stále.">
184<!ENTITY vI_prefDialog.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
185<!ENTITY vI_prefDialog.debugToFile.label "debug to file"> <!-- translate -->
186<!ENTITY vI_prefDialog.debugToFile.choose "choose"> <!-- translate -->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.