Changeset 9803e3 for chrome


Ignore:
Timestamp:
Apr 19, 2008, 12:04:14 PM (15 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
92b812
Parents:
4b8d94
Message:

(re)added localizations, translations still missing

Location:
chrome
Files:
35 added
17 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/content/v_identity/vI_prefDialog.xul

  r4b8d94 r9803e3  
  433433            <groupbox>
  434434            <caption label="&vI_prefDialog.idSelection.Tab2.caption;"/>
   435            <vbox align="left">
  435436                <description width="500px">&vI_prefDialog.idSelection.multiselect.desc;</description>
  436437                <checkbox id="VIdent_identity.idSelection_ask" label="&vI_prefDialog.idSelection.ask.label;"
   
  452453                <spacer flex="1"/></vbox>
  453454                </hbox>
   455            </vbox>
  454456            </groupbox>
  455457            </tabpanel>
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
  12<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
  23<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
   
  1718<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "dokončit">
  1819<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
   20<!ENTITY vident.upgrade.vidLogo.tooltiptext "Otevřít domovskou stránku rozšíření Virtual Identity">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Otevřít domovskou stránku rozšíření Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavní">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Smart Reply">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Zprávy o stavu">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "VÅ¡eobecné nastavení">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "pouşít následující vlastnosti">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "váš poÅ¡tovní program je pro pouÅŸití funkce Smart Draft příliÅ¡ starÃœ">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "pouşít Smart Draft">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "pouşít Smart Reply">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "pouşít Smart Reply i při odpovědi do diskusní skupiny">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "pouşít Smart Timestamp">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zobrazit nabídku SMTP">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "přidat poloÅŸku do dialogu MoÅŸnosti v nabídce Nástroje">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití nevirtuální identity">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "varovat při jakémkoliv pouÅŸití virtuální identity">
  19 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Nastavení virtuálních identit">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloÅŸení odeslanÃœch e-mailů">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "místo pro uloÅŸení konceptů">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "místo pro uloÅŸení Å¡ablon">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
  26 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "Nastavení S/MIME">
  27 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Nastavení OpenPGP">
  28 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "přílohy vCard">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "nastavit Virtual Identity jako adresu pro Reply-To">
  32 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  33 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "SloÅŸka pouşívána vÃœchozím účtem">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Nastavení Smart Reply">
  36 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. získat adresu">
  37 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrovat adresy">
  38 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
  39 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / ÚloÅŸiÅ¡tě">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
  42 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "nastavit vÃœchozí hodnoty">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Adresy se musí po získání filtrovat. Filtry jsou aplikovány postupně, můşete je tedy pouşít pro seřazení vÃœsledku. První nalezená adresa můşe bÃœt ihned pouÅŸita jako odesilatelova identita. Pokud nepouÅŸijete filtr, budou přeneseny vÅ¡echny adresy.">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtr Smart Reply - jeden filtr na řádku, je moÅŸné pouşít regulární vÃœrazy (například &apos;/@mozilla.org$/&apos; platí pro vÅ¡echny e-maily z domény mozilla.org">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Nakonec jsou filtrované adresy zkombinovány s dříve uloÅŸenÃœmi virtuálními identitami (viz nastavení úloÅŸiÅ¡tě). Následně jsou uloÅŸeny do stahovací nabídky identit. Dále si můşete zvolit, jak by mohly bÃœt pouÅŸity jako nová identita odesilatele">
  49 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
  50 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyÅŸ je jen jedna moÅŸná adresa">
  51 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
  52 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moÅŸná adresa)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "ÚloÅŸiÅ¡tě">
  54 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Ukládání virtuálních identit">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Ukládání virtuálních identit">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Načítání virtuálních identit">
  57 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Nastavení identit pro odpověď">
  58 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Obecná nastavení">
  59 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Identity pro odpověď">
  60 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "uloÅŸit virtuální identity při odesílání e-mailů">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "zeptat se před přepsáním virtuální identity v úloÅŸiÅ¡ti">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "nikdy nepřepsat (zeptat se), pokud má e-mail více příjemců">
  63 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "zobrazit přepínač pro povolení/zakázání ukládání identit">
  64 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "zeptat se před nahrazením virtuální identity v hlavičce Odesílatel">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignorovat úloÅŸiÅ¡tě po získání první virtuální identity">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Zde lze nastavit prioritu uloÅŸenÃœch virtuálních adres v porovnání s těmi získanÃœmi funkcí &apos;Smart Reply&apos; při odpovědi na e-mail. Volba mezi vÃœslednÃœmi identitami se provede stejnÃœm způsobem, jako je nastaveno pod &apos;Smart Reply&apos;.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "pouşít uloÅŸené identity společně s &apos;Smart-Reply&apos;">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "preferovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "pokud je nalezena uloÅŸená identita, ignorovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
  70 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
  71 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
  72 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÃœch hlavičkách">
  73 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "povolit stavové zprávy úloÅŸiÅ¡tě">
  75 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
  76 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "vteřin">
  77 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Ladění">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Chcete-li hledat chyby, vyřeÅ¡it problémy s konfigurací a porozumět tomu, co Virtual Identity dělá (především s filtry SmartReply), můşete si zobrazovat další informace. PouÅŸití této volby vÅ¡ak zpomalí váš e-mailovÃœ klient, proto by neměla bÃœt zapnuta stále.">
  79 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "virtual identity">
  802<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  813<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "uloÅŸit">
   
  835<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuální identita">
  846<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   10
  8511<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  8612<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Installation/Upgrade">
  12<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
  23<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
   
  1718<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "abschluss">
  1819<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
   20<!ENTITY vident.upgrade.vidLogo.tooltiptext "Öffne die Webseite von Virtual Identity">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity Einstellungen">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Öffne die Webseite von Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Allgemein">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuelle IdentitÀt">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Smart Reply">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Statusinformationen">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Allgemeine Konfiguration">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "benutze folgende Funktionen">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Deine Version von Thunderbird ist zu alt, Smart Draft steht nicht zur VerfÃŒgung">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "verwende Smart Draft">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "verwende Smart Reply">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "verwende Smart Reply auch bei Antworten an Newsgruppen">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "verwende Smart Timestamp">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "zeige SMTP Auswahlmenu">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "fÃŒge Einstellungs-Dialog zu Menu Extras hinzu">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "warne bei jeder Verwendung einer dauerhaft gespeicherten IdentitÀt">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "warne bei jeder Verwendung einer Virtuellen IdentitÀt">
  19 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Eigenschaften der Virtuellen IdentitÀt">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "zu kopierende Einstellungen">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Speicherort fÃŒr Emails">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "Speicherort fÃŒr Drafts">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "Speicherort fÃŒr Templates">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Beim Senden von Nachrichten automatisch">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "folgende Einstellungen der zugrunde liegenden IdentitÀt kopieren:">
  26 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "S/MIME Sicherheitseinstellungen">
  27 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "OpenPGP Sicherheitseinstellungen">
  28 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "anzuhÀngende Visitenkarten">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Hinweis: Zur dynamischen Abschaltung der &apos;Signatur&apos; muss die Erweiterung &apos;Signature Switch&apos; installiert (und aktiviert) sein. Zur Zeit steht diese Option nicht zur VerfÃŒgung.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "entferne eine &apos;Signatur&apos; bei Nutzung einer Virtuellen IdentitÀt">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "setze Virtuelle IdentitÀt als Reply-To Adresse">
  32 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Beim Senden von Nachrichten automatisch">
  33 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Ordner des Accounts, der durch Virtual Identity geÀndert wurde">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Ordner des Standard-Accounts">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Smart Reply Einstellungen">
  36 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. Adressen besorgen">
  37 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. Adressen filtern">
  38 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. Adressen ÃŒbernehmen">
  39 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / Storage">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "In einem ersten Schritt muss &apos;Smart Reply&apos; eine Liste der möglichen Sendeadressen ihrer Antwort erstellen. DafÃŒr werden ÃŒblicherweise die EmpfÀngerfelder &apos;To&apos; und &apos;Cc&apos; der Email ausgewertet. Hier können diese und weitere Kopfzeilen angegeben werden. (ergÀnzende Optionen: Auswahl der Kopfzeile Nummer n aus mehreren Kopfzeilen mit gleicher Bezeichnung durch &apos;:n&apos;. Email-Adressen ÃŒbernehmen, Namen ignorieren durch &apos;:@&apos;.)">
  42 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "zusÀtzliche Kopfzeilen  -  je eine pro Zeile bspw. &apos;x-original-to&apos; oder &apos;x-original-to:@&apos; oder &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "setze Vorgabe-Werte">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Im zweiten Schritt werden die möglichen Sendeadressen gefiltert. Alle Filter werden der Reihe nach angewandt, so werden die Adressen gleichzeitig sortiert. Die zuerst gefundene Adresse kann dann direkt als Sender ÃŒbernommen werden. Wird kein Filter angegeben, werden alle Adressen ÃŒbernommen.">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Smart Reply Filter  -  eine Zeile je Filter, regulÀre AusdrÃŒcke sind möglich, bspw. filtert &apos;/@mozilla.org$/&apos; nach allen Emailadressen der domain mozilla.org">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "ignoriere Namensangaben beim Vergleich der Email-Adressen mit vorhandenen IdentitÀten">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "falls kein Name zu einer Email-Adresse gefunden wurde, benutze folgenden Namen:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Zum Schluss werden die gefilterten Adressen und die gespeicherten Virtuellen IdentitÀten zusammengefÃŒhrt (vgl. die Speicher-Konfiguration) und dem IdentitÀts-Menu hinzugefÃŒgt. Hier kann ausgewÀhlt werden, ob und wie diese als Sender-IdentitÀt genutzt werden.
  49 
  50 At the end the filtered addresses are combined with the stored previous Virtual Identities (see storage configuration). Than they are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
  51 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "öffne ein Dialogfenster zur Auswahl der IdentitÀt">
  52 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "auch nachfragen, wenn nur eine Adresse zur Auswahl steht">
  53 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "ÃŒbernehme die erste IdentitÀt automatisch">
  54 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(wenn nur eine Adresse zur Auswahl steht)">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Identity-Speicher">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Speicherung Virtueller IdentitÀten">
  57 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Speichern Virtual IdentitÀten">
  58 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Lesen Virtueller IdentitÀten">
  59 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Konfiguration Reply-IdentitÀten">
  60 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Allgemeine Konfiguration">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Reply-IdentitÀten">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "speichere Virtuelle IdentitÀten beim Senden von Emails">
  63 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "frage nach, bevor Virtuelle IdentitÀten im Identity-Speicher ÃŒberschrieben werden">
  64 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "ÃŒberschreibe keine EintrÀge wenn Email an mehrere EmpfÀnger geht">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "zeige Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Speicherung">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "frage nach, wenn im Sender-Feld eingetragene Virtuelle IdentitÀt ersetzt werden soll">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignoriere Identity-Speicher nachdem die erste Virtuelle IdentitÀt gefunden wurde">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Wird auf emails geantwortet und ist die Nutzung des Identity-Speichers gemeinsam mit &apos;Smart Reply&apos; aktiviert, kann hier konfiguriert werden, ob und wie die gefundenen IdentitÀten genutzt werden. Die Übernahme der IdentitÀten als Sender erfolgt dabei genauso, wie unter &apos;Smart Reply&apos; konfiguriert.">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "benutze Identity-Speicher gemeinsam mit &apos;Smart Reply&apos;">
  70 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "bevorzuge Smart Reply-IdentitÀten">
  71 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "ignoriere Smart Reply-IdentitÀten wenn IdentitÀten im Identity-Speicher gefunden werden">
  72 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusinformationen">
  73 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Benachrichtigungen">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zeige Informationen ÃŒber erfasste Header">
  75 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktiviere Smart Reply / Smart Draft Statusmeldungen">
  76 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "aktiviere Identity-Speicher Statusmeldungen">
  77 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Zeit, bis Nachrichten ausgeblendet werden (0 fÃŒr immer an)">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "Sekunden">
  79 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Fehlersuche">
  80 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Zur Fehlersuche und zum besseren VerstÀndnis der Funktionsweise von Virtual Identity, besonders auch der Filter von &apos;Smart Reply&apos;, können weitere Informationen in einem eigenen Bereich angezeigt werden. Diese Debug-Informationen stehen nur in englischer Sprache zur VerfÃŒgung. Die Ausgabe verlangsamt die Arbeit des Email-Programms und sollte darum nicht dauerhaft aktiviert bleiben.">
  81 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zeige Bereich mit Informationen zur Fehlersuche">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "virtual identity">
  822<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtuelle Id">
  833<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "speichern">
   
  855<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  866<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "WÀhlen Sie eine Virtuelle IdentitÀt">
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Einstellungen">
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Daten-Speicher">
   10
  8711<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  8812<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1010
  1111<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.header "General Configuration">
  12 
  1312<!ENTITY vI_prefDialog.commonTab.caption "features">
  1413<!ENTITY vI_prefDialog.storage.label "store (and recall) used Identities">
   
  6261<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.header "Identity Storage">
  6362<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab1.label "storage options">
   63<!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options">
  6464<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap1.caption "storing of Identities">
  6565<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap2.caption "reading of Identities">
   
  7171<!ENTITY vI_prefDialog.storage.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in sender-field will be replaced">
  7272<!ENTITY vI_prefDialog.storage.get_One_Only.label "ignore Storage after first Virtual Identity was retrieved">
  73 
  74 <!ENTITY vI_prefDialog.storageTab.Tab2.label "additional options">
  7573<!ENTITY vI_prefDialog.storageCap3.caption "store (and recall) the following settings">
  7674
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_storageExtras.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1414
  1515<!ENTITY vI_storageExtras.caption.label "additionally stored settings">
  16 <!ENTITY vI_storageExtras_characterEncoding.label "Character Encoding">
  1716
  1817<!ENTITY vI_storageExtrasDataTreeOverlay.recieptCol.label "Return Reciept">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
  12<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Instalación/Actualización de Virtual Identity">
  23<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introducción">
   
  1718<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "finalizar">
  1819<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
   20<!ENTITY vident.upgrade.vidLogo.tooltiptext "Visitar la página web de Virtual Identity">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity - Opciones">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Visitar la página web de Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Principal">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Respuesta rápida">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Estado de mensajes">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Configuración general">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "usar las siguientes opciones">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "su versión del programa es antigua para poder usar la opción de borradores rápidos">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "usar borradores rápidos">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "usar respuesta rápida">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "usar la respuesta rápida también para responder a los grupos de noticias">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "usar marca de tiempo rápida">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "mostrar menú SMTP">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "añadir entrada para el cuadro de opciones al menú Herramientas">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "avisar si se usa una identidad no virtual">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "avisar al usar cualquiera de las identidades virtuales">
  19 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Propiedades de las identidades virtuales">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "atributos a copiar">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "ubicación donde guardar los mensajes enviados">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "ubicación para guardar los borradores">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "ubicación para guardar las plantillas">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "al enviar un mensaje usando una identidad virtual">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "copiar los siguientes atributos de la identidad correspondiente:">
  26 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "Opciones de seguridad S/MIME">
  27 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "Opciones de seguridad OpenPGP">
  28 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "adjuntos vCard">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "nota: para habilitar la desactivación dinámica de firmas tiene que instalar (y activar) la extensión &apos;Signature Switch&apos;. Por ahora, esta opción no está disponible.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "eliminar cualquier firma cuando se use una identidad virtual">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "establecer la identidad virtual como la dirección a la que responder">
  32 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "al enviar un mensaje usando una identidad virtual">
  33 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Carpeta usada por la cuenta cambiada con Virtual Identity">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Carpeta usada por la cuenta por defecto">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Respuesta rápida - Opciones">
  36 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. obtener direcciones">
  37 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtrar direcciones">
  38 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. usar direcciones">
  39 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity - Respuesta rápida">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity - Respuesta rápida / Storage">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Para encontrar la identidad con la que responder, la respuesta rápida tiene que obtener la lista de los posibles remitentes. Para ello, las cabeceras &apos;Para&apos; y &apos;Cc&apos; son analizadas. Si Smart Reply tiene que analizar cabeceras adicionales, puede incluirlas aquí (Opciones adicionales: para seleccionar la cabecera número n de varias con el mismo nombre añada &apos;:,&apos;. Si añade &apos;:@&apos; en alguna entrada, sólo se usarán las direcciones de correo, los nombres serán ignorados.)">
  42 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "cabeceras adicionales - una por por ejemplo &apos;x-original-to&apos; o &apos;x-original-to:&apos;">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "establecer los valores por defecto">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Una vez obtenidas las direcciones, éstas son filtradas. Todos los filtros se usan después de los anteriores, por lo que puede usarlos también para ordenar los resultados. Al terminar, la primera dirección encontrada se usará como la identidad del remitente. Si no usa filtros, todas las direcciones serán transferidas.">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtros de respuesta rápida - un filtro por línea, con posibilidad de usar expresiones regulares (por ejemplo, &apos;/@mozilla.org$/&apos; coincide con cualquier correo del dominio mozilla.org">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "ignorar los nombres completos al comparar las direcciones de correo con las identidades existentes">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "si no hay nombres en las direcciones encontradas, usar el siguiente:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Para terminar las direcciones filtradas se combinarán con las identidades virtuales guardadas anteriormente (ver la configuración de almacenamiento). Después se añadirán al desplegable de identidades. Puede seleccionar cual usar como la nueva identidad del remitente.">
  49 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "abrir una ventana para preguntar la identidad">
  50 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "preguntar incluso si solo hay una dirección posible">
  51 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "usar la primera identidad encontrada sin interacción">
  52 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(si sólo hay una posible dirección)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Almacenamiento">
  54 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Guardar las identidades virtuales">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Guardar las identidades virtuales">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Leer las identidades virtuales">
  57 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Configurar las identidades de respuesta">
  58 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Configuraciones comunes">
  59 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Identidades para responder">
  60 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "guardar las identidades virtuales al enviar los correos">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "preguntar siempre antes de sobreescribir las identidades virtuales en la Storage">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "no sobreescribir (y preguntar) si un correo tiene varios remitentes">
  63 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "mostrar selector para activar/desactivar la opción de guardar las identidades">
  64 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "preguntar antes de reemplazar el campo remitente con la identidad virtual">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignorar el amacenamiento una vez que se recupere la primera identidad virtual">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Si responde un correo y tiene activado el uso de la Storage junto con la &apos;respuesta rápida&apos;, aquí puede configurar cómo se usarán las identidades que se encuentren.  La elección entre las identidades que se encuentren se hace del mismo modo que se haya configurado en la &apos;respuesta rápida&apos;.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "usar las identidades de la Storage junto con la &apos;respuesta rápida&apos;">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "preferir las identidades de &apos;respuesta rápida&apos;">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Ignorar las identidades de &apos;respuesta rápida&apos; si se encuentran en la Storage">
  70 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Estado de mensajes">
  71 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaciones">
  72 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "mostrar información sobre las cabeceras reconocidas">
  73 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "activar estado de los mensajes en respuesta rápida / borrador rápido">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "activar el estado de los mensajes en la Storage">
  75 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "tiempo para mostrar el estado de los mensajes (0 = infinito)">
  76 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "segundos">
  77 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Depuración">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Para encontrar fallos, resolver problemas y entender lo que está haciendo Virtual Identity, especialmente con los filtros de respuesta rápida, puede habilitar alguna información adicional. Esta información aparecerá mayoritariamente en inglés. Si usa esta opción, el cliente de correo será más lento, por lo que no debe estar activa permanentemente.">
  79 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "mostrar el área con la información de depuración">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "Virtual identity">
  802<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "Identidad virtual">
  813<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "guardar">
   
  835<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  846<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Elegir una identidad virtual">
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   10
  8511<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  8612<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
  12<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity - Installation/Mise à jour">
  23<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introduction">
   
  1718<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "teminé">
  1819<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
   20<!ENTITY vident.upgrade.vidLogo.tooltiptext "Ouvrir la page Web de Virtual Identity">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "ParamÚtres de Virtual Identity">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Ouvrir la page Web de Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Principaux">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Identité virtuelle">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Réponse intelligente">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Messages d&apos;état">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Configuration générale">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "Utiliser les fonctions suivantes">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Votre programme de messagerie est trop ancien pour utiliser la fonction brouillon intelligent">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "utiliser le brouillon intelligent">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "utiliser une réponse intelligente">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "utiliser également une réponse intelligente lors d&apos;une réponse à un forum">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "utiliser l&apos;horodatage intelligent">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "montrer le menu SMTP">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "ajouter une entrée pour les options dans le menu Outils">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité non-virtuelle">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "avertir dÚs qu&apos;est utilisée une identité virtuelle">
  19 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Propriétés des identités virtuelles">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Attributs à copier">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Emplacement d&apos;enregistrement des courriels envoyés">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "emplacement de sauvegarde des brouillons">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "emplacement de sauvegarde des modÚles">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Quand j&apos;envoie un message avec une identité virtuelle">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "copier les attributs suivants à partir de l&apos;ancienne identité :">
  26 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "paramÚtres de sécurité S/MIME">
  27 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "paramÚtres de sécurité OpenPGP">
  28 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "piÚces jointes vCard">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Remarque : pour lancer la désactivation dynamique des signatures vous devez installer et activer l&apos;extension &apos;Signature Switch&apos;. Pour le moment cette option n&apos;est pas disponible.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "supprimer toute &apos;Signature&apos; en utilisant Virtual Identity">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "utiliser Virtual Identity pour une adresse de &apos;réponse à&apos;">
  32 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Quand j&apos;envoie un message avec une identité virtuelle">
  33 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Dossier du compte modifié par Virtual Identity">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Dossier du compte par défaut">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "ParamÚtres de la réponse intelligente">
  36 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. Obtenir les adresses">
  37 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. Filtrer les adresses">
  38 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. Utiliser les adresses">
  39 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Réponse intelligente de Virtual Identity">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Réponse intelligente de Virtual Identity / Storage">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pour trouver une identité en &apos;Répondre à&apos;, Smart Reply doit parcourir une liste des expéditeurs possibles d&apos;identités. Donc ce sont généralement les en-têtes des champs &apos;À&apos; et &apos;Cc&apos; qui sont analysés. Ici vous pouvez les entrer ainsi que d&apos;autres champs d&apos;en-têtes. (options supplémentaires : pour choisir l&apos;en-tête numéro n parmi tous les en-têtes du même nom, ajoutez &apos;:n&apos;. Si vous ajoutez &apos;:@&apos; à n&apos;importe entrée, seules les adresses mail sont utilisées, les noms sont ignorés.)">
  42 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "en-têtes supplémentaires - un par ligne, par exemple &apos;x-original-to&apos; ou &apos;x-original-to:@&apos; ou &apos;x-original-to:2:@&apos;">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Restaurer les valeurs par défaut">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "AprÚs avoir obtenu les adresses il faut les filtrer. Les filtres sont utilisés l&apos;un aprÚs l&apos;autre, donc vous pouvez aussi les utiliser pour classer les résultats. À la fin, la premiÚre adresse trouvée peut être utilisée instantanément comme identité d&apos;expéditeur. Si vous n&apos;utilisez aucun filtre, toutes les adresses sont transférées.">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtre(s) de la réponse intelligente - un filtre par ligne, vous pouvez utiliser des expressions réguliÚres (par exemple &apos;/@mozilla.org$/&apos; correspond à toutes les adresses du domaine mozilla.org)">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "ignorer le nom complet lors de la comparaison des adresses courriel avec les identités existantes">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Si aucune adresse courriel trouvée ne contient un nom, utiliser le nom suivant :">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Finalement les adresses filtrées sont combinées avec celles qui ont été stockées avant (voir la configuration du stockage). Puis elles sont ajoutées au menu déroulant des identités pour ce message. Vous pouvez aussi choisir comment elles doivent être utilisées comme identités de nouveaux expéditeurs.">
  49 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "ouvrir une boîte de dialogue pour choisir l&apos;identité">
  50 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "également demander si une seule adresse est possible">
  51 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "utiliser la premiÚre identité trouvée sans poser de question">
  52 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(s&apos;il n&apos;existe qu&apos;une seul adresse possible)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Stockage">
  54 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Stockage d&apos;identités virtuelles">
  57 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Configurer les identités pour &apos;Répondre à&apos;">
  58 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Configurations communes">
  59 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Identités pour &apos;Répondre à&apos;">
  60 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "enregistrer les identités virtuelles pendant l&apos;envoi de courriels">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "demander avant de remplacer mes identités virtuelles qui sont stockées">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "ne jamais remplacer (et demander) si le courriel a de multiples destinataires">
  63 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "afficher le bouton pour activer/désactiver l&apos;enregistrement d&apos;identités">
  64 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "demander avant de remplacer l&apos;identité virtuelle dans le champ d&apos;expéditeur">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignorer le stockage dÚs que la premiÚre identité virtuelle a été retrouvée">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Si vous répondez à tous les courriels, vous pouvez configurer ici la priorité des identités virtuelles stockées par rapport à celles qui sont détectées par &apos;Smart Reply&apos;. Le choix entre les identités qui en résultent s&apos;effectue de la même façon que pour celles qui sont configurées avec &apos;Smart Reply&apos;.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "utiliser les identités stockées en même temps que les &apos;Smart-Reply&apos;">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "préférer les identités &apos;Smart Reply&apos;">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "ignorer les identités &apos;Smart Reply&apos; si des identités ont été trouvées stockées">
  70 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Messages d&apos;état">
  71 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifications">
  72 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "afficher des informations sur les en-têtes reconnus">
  73 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "activer les messages d&apos;état de réponse intelligente/brouillon intelligent">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "activer le stockage des messages de statut">
  75 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "durée d&apos;affichage des messages d&apos;état (0 = infini)">
  76 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "secondes">
  77 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Débogage">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Pour détecter les bogues, résoudre les problÚmes de configuration et comprendre ce que Virtual Identity fait, en particulier avec les filtres de réponse intelligente, vous pouvez activer la production d&apos;informations complémentaires. Cette option ralentit votre client courriel, par conséquent vous ne devriez pas l&apos;activer en l&apos;absence de nécessité.">
  79 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "afficher les informations de débogage">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "Virtual Identity">
  802<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "Id virtuelle">
  813<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "enregistrer">
   
  835<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Identité virtuelle">
  846<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Choisissez une identité virtuelle">
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   10
  8511<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  8612<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "D">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
  12<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
  23<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "Introduzione">
   
  1718<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "fine">
  1819<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
   20<!ENTITY vident.upgrade.vidLogo.tooltiptext "Visita il sito web di Virtual Identity">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Opzioni di Virtual Identity">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Visita il sito web di Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Principale">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Identità virtuale">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Smart Reply">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Messaggi di stato">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Configurazione generale">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "Utilizza le seguenti funzioni">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "La versione di Thunderbird in uso non Ú adatta a supportare la funzione di Smart Draft">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "Utilizza Smart Draft">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "Utilizza Smart Reply">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Utilizza Smart Reply anche per le risposte ai newsgroup">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Utilizza Smart Timestamp">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "Visualizza il menu SMTP">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Aggiungi una voce al menu &apos;Strumenti&apos; per l&apos;accesso alle Opzioni">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "Mostra un avviso quando vengono utilizzate identità non virtuali">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "Mostra un avviso quando vengono utilizzate identità virtuali">
  19 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Proprietà delle identità virtuali">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Attributi da copiare">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Posizione per i messaggi inviati">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "Posizione per le bozze">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "Posizione per i modelli">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "All&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "copia i seguenti attributi da una precedente identità:">
  26 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "S/MIME">
  27 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "opzioni di sicurezza OpenPGP">
  28 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "allegati vCard">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Nota: per disattivare l&apos;inserimento automatico della firma, Ú necessario installare e attivare l&apos;estensione &apos;Signature Switch&apos;. Al momento questa opzione non Ú disponibile.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "Rimuovi qualunque firma in occasione dell&apos;utilizzo di una identità virtuale">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "imposta l&apos;identità virtuale come indirizzo per le risposte">
  32 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "All&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
  33 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "cartella utilizzata dall&apos;account sostituito da un&apos;identità virtuale">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "cartella utilizzata dall&apos;account predefinito">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Opzioni di Smart Reply">
  36 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. raccogli indirizzi">
  37 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. filtra indirizzi">
  38 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. utilizza indirizzi">
  39 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Smart Reply di Virtual Identity">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Smart Reply/Storage di Virtual Identity">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Per trovare un&apos;identità da usare per le risposte, Smart Reply dovrà costruire una lista delle possibili identità da utilizzare per l&apos;invio. A tal fine vengono di solito analizzate le intestazioni &apos;A&apos; e &apos;Cc&apos;. In questa lista Ú possibile inserire quelle e/o altre intestazioni. Opzioni addizionali: per selezionare l&apos;intestazione numero n sul totale delle intestazioni con lo stesso nome, aggiungere &apos;:n&apos;. Se viene aggiunto &apos;:@&apos; ad un qualunque elemento, verranno utilizzati solamente gli indirizzi e-mail e i nomi saranno ignorati.">
  42 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "intestazioni aggiuntive - da inserire in righe separate senza il segno &apos;:&apos;; ad esempio &apos;x-original-to&apos;">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Imposta valori predefiniti">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Dopo aver raccolto gli indirizzi, Ú necessario filtrarli. Tutti i filtri vengono usati in sequenza, in questo modo Ú possibile filtrare anche i risultati. Alla fine della procedura il primo indirizzo trovato può essere immediatamente utilizzato come identità per la spedizione. Se si decide di non utilizzare i filtri, vengono trasferiti tutti gli indirizzi.">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtro per Smart Reply - da inserire in righe separate. È possibile utilizzare espressioni regolari (ad esempio a &apos;/@mozilla.org$/&apos; corrisponderà ogni e-mail inviata dal dominio mozilla.org)">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignora i nomi completi durante il confronto tra indirizzi e-mail e identità esistenti">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Se non Ú presente alcun nome negli indirizzi email individuati, utilizza il seguente:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Alla fine della procedura, gli indirizzi filtrati vengono combinati con le identità virtuali salvate precedentemente (vedi le opzioni di salvataggio). Successivamente, vengono aggiunte al menu a discesa. È possibile anche utilizzarle come indirizzi del mittente.">
  49 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Visualizza una finestra di dialogo per la scelta dell&apos;identità">
  50 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Chiedi anche se esiste un solo indirizzo possibile">
  51 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Utilizza la prima identità individuata senza interazione con l&apos;utente">
  52 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(se esiste un unico indirizzo possibile)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Salvataggio">
  54 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Salvataggio delle identità virtuali">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Salvataggio delle identità virtuali">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Lettura delle identità virtuali">
  57 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Opzioni avanzate">
  58 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Configurazioni standard">
  59 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Identità per le risposte">
  60 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "Salva le identità virtuali in occasione dell&apos;invio dei messaggi">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Chiedi conferma prima di sovrascrivere le identità virtuali salvate">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "Non sovrascrivere mai automaticamente (e chiedi conferma) se l&apos;e-mail ha destinatari multipli">
  63 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "Mostra opzione per attivare/disattivare il salvataggio delle identità">
  64 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "Chiedi conferma prima di sostituire il campo &apos;Mittente&apos; con un&apos;identità virtuale">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "Ignora le altre identità salvate dopo che la prima identità virtuale Ú stata trovata">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Queste opzioni servono a configurare la priorità delle identità virtuali salvate da utilizzare nella risposta ad un messaggio. La scelta tra le identità risultanti può essere effettuata allo stesso modo dell&apos;opzione &apos;Smart Reply&apos;.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "Utilizza le identità salvate insieme a &apos;Smart Reply&apos;">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "Utilizza le identità di &apos;Smart Reply&apos; ove possibile">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Ignora le identità di &apos;Smart Reply&apos; se vengono individuate altre identità virtuali salvate">
  70 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Messaggi di stato">
  71 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifiche">
  72 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Mostra informazioni sulle intestazioni riconosciute">
  73 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Attiva i messaggi di stato per Smart Reply / Smart Draft">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Attiva i messaggi di stato per le identità salvate">
  75 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Durata della visualizzazione per i messaggi di stato (0 = infinita)">
  76 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "secondi">
  77 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Risoluzione dei problemi">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Al fine di identificare i bug, risolvere problemi di configurazione e comprendere le operazioni compiute da Virtual Identity, Ú possibile ottenere alcune informazioni aggiuntive. L&apos;utilizzo di questa opzione causerà rallentamenti al programma di posta, e per questo motivo si consiglia di attivarla soltanto per brevi periodi.">
  79 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Visualizza area con le informazioni relative al debug">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "Virtual Identity">
  802<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "Id virtuale">
  813<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "Salva">
   
  835<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Smart Reply di Virtual Identity">
  846<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Scegli un&apos;identità virtuale">
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   10
  8511<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  8612<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "c">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
  12<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
  23<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introductie">
   
  1718<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "Afronden">
  1819<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
   20<!ENTITY vident.upgrade.vidLogo.tooltiptext "Virtual Identity startpagina openen">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "Virtual Identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity instellingen">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Virtual Identity startpagina openen">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hoofdvenster">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuele identiteit">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Slim Antwoorden">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Statusberichten">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Algemene configuratie">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "De volgende mogelijkheden gebruiken">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Uw e-mailprogramma is te oud om de Slim Concept-mogelijkheid te kunnen gebruiken">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "Slim Concept gebruiken">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "Slim Antwoorden gebruiken">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "Slim Antwoorden ook gebruiken als aan een nieuwsgroep wordt geantwoord">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "Slimme Tijdsafdruk gebruiken">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "SMTP menu weergeven">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "Onderdeel voor Instellingen-dialoogvenster aan Extra menu toevoegen">
  17 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "Waarschuwen bij gebruik van niet-virtuele identiteiten">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "Waarschuwen bij elk gebruik van virtuele identiteiten">
  19 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Eigenschappen van virtuele identiteiten">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Te kopiëren eigenschappen">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Opslaglokatie voor verzonden berichten">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "Opslaglokatie voor concepten">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "Opslaglokatie voor templates">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "de volgende eigenschappen van de vorige identiteit overnemen:">
  26 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "S/MIME beveiligingsinstellingen">
  27 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "openPGP beveiligingsinstellingen">
  28 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "vCard bijlagen">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Opmerking: Om dynamisch deactiveren van handtekeningen in te schakelen dient u de ‘Signature Switch’ extensie te installeren (en activeren). Op dit moment is deze optie niet beschikbaar.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "Alle handtekeningen verwijderen bij gebruik van een virtuele identiteit">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "Virtuele identiteit als Reply-To adres instellen">
  32 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  33 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Door account gebruikte map wijzigen bij gebruik virtuele identiteit">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Door standaardaccount gebruikte map">
  35 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Slim Antwoorden instellingen">
  36 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. adressen ophalen">
  37 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. adressen filteren">
  38 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. adressen gebruiken">
  39 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Vitual Identity Slim Antwoorden / Opslaan">
  41 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Om een Antwoord-identiteit te vinden moet Slim Antwoorden een lijst van mogelijke afzendersidentiteiten ophalen. Daarom worden de koptekstvelden &apos;Aan&apos; en &apos;Cc&apos; geanalyseerd. Als Slim Antwoorden nog meer koptekstvelden moet analyseren kunt u ze hier ingeven (wellicht dient u een andere extensie te installeren om ze te herkennen, zoals bijvoorbeeld enigmail or mnenhy). Als u &apos;:@&apos; aan een ingave toevoegt worden alleen e-mailadressen gebruikt; namen worden genegeerd.">
  42 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:2:&apos;">
  43 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "Standaardwaarden instellen">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Na het ophalen van de adressen dienen ze te worden gefilterd. Alle filters worden na elkaar toegepast, dus u kunt ze ook gebruiken om het resultaat te sorteren. Op het einde kan het eerst aangetroffen adres worden gebruikt als de identiteit van de afzender. Als u geen filter gebruikt worden alle adressen overgebracht.">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Slim Antwoorden filter - één filter per regel, gebruik van reguliere expressies is mogelijk (bijvoorbeeld: ‘/@mozilla.org$/’ komt overeen met elk bericht van domein mozilla.org)">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mailadressen met bestaande identiteiten negeren">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mailadres staat de volgende gebruiken:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen gecombineerd met de opgeslagen eerdere virtuele identiteiten (zie opslaginformatie). Vervolgens worden ze toegevoegd aan de dropdownmenu voor berichtidentiteiten. U kunt ook selecteren hoe deze worden gebruikt als nieuwe identiteit van de afzender.">
  49 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
  50 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen als er slechts één adres mogelijk is">
  51 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
  52 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(als er slechts één adres mogelijk is)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Opslaan">
  54 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Virtuele identiteiten worden opgeslagen">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Opslaan van virtuele identiteiten">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Lezen van virtuele identiteiten">
  57 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Uitgebreide opties">
  58 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Algemene instellingen">
  59 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Antwoordidentiteiten">
  60 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "Virtuele identiteiten opslaan bij verzenden e-mailberichten">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Vragen voordat opgeslagen virtuele identiteiten worden overschreven">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "Nooit overschrijven (en vragen) als het e-mailbericht meerdere ontvangers heeft">
  63 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "Schakelaar om opslaan van identiteiten te activeren/deactiveren laten zien">
  64 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "Vragen voordat de virtuele identiteit in het afzendersveld wordt vervangen">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "Opslaan negeren na ophalen van eerste virtuele identiteit">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten kan de prioriteit van opgeslagen virtuele identiteiten in vergelijking met de identiteiten die met Slim Antwoorden worden verkregen hier worden ingesteld. De keuze tussen de resulterende identiteiten wordt op dezelfde wijze gemaakt als ingesteld onder Slim Antwoorden.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "Opgeslagen identiteiten in combinatie met Slim Antwoorden gebruiken">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "Voorkeur geven aan Slim Antwoorden-identiteiten">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Slim Antwoorden-identiteiten negeren indien opgeslagen identiteiten worden aangetroffen">
  70 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusberichten">
  71 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaties">
  72 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Informatie over herkende kopteksten weergeven">
  73 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Slim Antwoorden / Slim Concept statusberichten inschakelen">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Opslaan-statusberichten inschakelen">
  75 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Weergaveduur statusberichten (0=oneindig)">
  76 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconden">
  77 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Foutopsporing">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Om fouten te vinden, configuratieproblemen op te lossen en te begrijpen wat Virtual Identity doet, in het bijzonder met de Slim Antwoorden-filters, kunt u wat aanvullende informatie activeren. Het gebruik van deze optie vertraagt uw mailprogramma en dient derhalve niet permanent ingeschakeld te zijn.">
  79 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Veld met foutopsporingsinformatie weergeven">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "Virtual Identity">
  802<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtuele ID">
  813<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "Opslaan">
   
  835<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtual Identity">
  846<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Kies een virtuele identiteit">
   7<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   10
  8511<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "l">
  8612<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "z">
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
   1<!ENTITY vident.upgrade.dlgTitle.label "Virtual Identity Extension Upgrade/Installation"> <!-- to translate -->
  12<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity - Instalacja/Aktualizacja">
  23<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "wprowadzenie">
   
  1718<!ENTITY vident.upgrade.finish.description "zakończ">
  1819<!ENTITY vident.upgrade.finish.caption "Virtual Identity">
   20<!ENTITY vident.upgrade.vidLogo.tooltiptext "Otwórz stronę domowa Virtual Identity">
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/v_identity.dtd

  r4b8d94 r9803e3  
  1 <!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  2 <!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Virtual Identity - Ustawienia">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Otwórz stronę domowa Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Główne">
  5 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtual Identity">
  6 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.label "Inteligentna odpowiedź">
  7 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Wiadomości stanu">
  8 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Ogólna konfiguracja">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "uÅŒywaj poniÅŒszych funkcji">
  10 <!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "Twój program e-mailowy jest zbyt stary, aby moÅŒna było korzystać z funkcji inteligentnych szkicy">
  11 <!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "uÅŒywaj inteligentnych szkicy">
  12 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi">
  13 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyNewsgroups.label "uÅŒywaj inteligentnych odpowiedzi równieÅŒ przy odpowiadaniu w grupach dyskusyjnych">
  14 <!ENTITY vident.prefs.smartTimestamp.label "uÅŒywaj inteligentnych znaczników czasu">
  15 <!ENTITY vident.prefs.SMTP.label "pokaÅŒ menu SMTP">
  16 <!ENTITY vident.prefs.menuEntry.label "dodaj element pokazujÄ
  17 cy okno opcji do menu Narzędzia">
  18 <!ENTITY vident.prefs.warnNonvirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z rzeczywistych toÅŒsamości">
  19 <!ENTITY vident.prefs.warnVirtual.label "ostrzegaj przy korzystaniu z wirtualnych toÅŒsamości">
  20 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Właściwości wirtualnych toÅŒsamości">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "artybuty do skopiowania">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "miejsce zapisu wysłanej poczty">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "miejsce zapisu szkiców">
  24 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "miejsce zapisu szablonów">
  25 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "przy wysyłaniu wiadomości z Virtual Identity">
  26 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "skopiuj poniÅŒsze atrybuty z">
  27 <!ENTITY vident.prefs.SMIME.label "ustawienia zabezpieczeń S/MIME">
  28 <!ENTITY vident.prefs.PGP.label "ustawienia zabezpieczeń OpenPGP">
  29 <!ENTITY vident.prefs.VCard.label "załÄ
  30 czniki vCard">
  31 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "uwaga: aby włÄ
  32 czyć dynamicznÄ
  33  dezaktywację sygnatuj musisz zainstalować (i włÄ
  34 czyć) rozszerzenie &quot;Signature Switch&quot;. Póki co ta opcja nie jest dostępna.">
  35 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "usuń wszelkie sygnatury podczas uÅŒywania wirtualnej toÅŒsamości">
  36 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "ustaw wirtualnÄ
  37  toÅŒsamość jako adres &quot;Odpowiedz do&quot;">
  38 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "podczas wysyłania wiadomości z wirtualnÄ
  39  toÅŒsamościÄ
  40 ">
  41 <!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Folder uÅŒywany przez konto zmieniony przez wirtualnÄ
  42  toÅŒsamość">
  43 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Folder uÅŒywany przez domyślne konto">
  44 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Ustawienia inteligentnych odpowiedzi">
  45 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. pobierz adresy">
  46 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.label "2. przefiltruj adresy">
  47 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. uÅŒyj adresów">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Inteligentna odpowiedź Virtual Identity">
  49 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Inteligentna odpowiedź / przechowalnia Virtual Identity">
  50 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Aby znaleźć toÅŒsamość do odpowiedzi, inteligentna odpowiedź musi uzyskać listę moÅŒliwych toÅŒsamości nadawcy, zatem zwykle przeszukiwane sÄ
  51  informacje &quot;To&quot; (&quot;Do&quot;) i &quot;Cc&quot; (&quot;Kopia&quot;) z nagłówka. Tutaj moÅŒesz wprowadzić te i/lub inne informacje nagłówka. (dodatkowe opcje: aby wybrać nagłówek numer n z nagłówków o tej samej nazwie dodak &quot;:n&quot;. JeÅŒeli dodasz &quot;:@&quot; do jakiegokolwiek wpisu uÅŒyte zostanÄ
  52  jedynie adresy e-mail, a nazwy zostanÄ
  53  zignorowane.)">
  54 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "dodatkowe nagłówki - po jednym w linijce, na przykład: &quot;x-original-to&quot; lub &quot;x-original-to:@&quot; lub &quot;x-original-to:2:@&quot;">
  55 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.reset "ustaw domyślne wartości">
  56 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab2.desc "Po pobraniu adresów muszÄ
  57  one zostać przefiltrowane. Wszystkie filtry sÄ
  58  uÅŒywane jeden po drugim, więc moÅŒesz ich uÅŒyć równieÅŒ w celu posortowania wyników. Na końcu pierwszy odnaleziony adres moÅŒe zostać natychmiastowo uÅŒyty jako toÅŒsamość nadawcy. JeÅŒeli nie uÅŒyjesz filtra wszystkie adresy zostanÄ
  59  przetransferowane.">
  60 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.filter.desc "Filtr inteligentnych odpowiedzi - po jednym w linijce, dozwolone jest uÅŒywanie wyraÅŒeń regularnych (na przykład &quot;/@mozilla.org$/&quot; oznacza kaÅŒdy adres e-mail z domeny mozilla.org)">
  61 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "zignoruj pełne nazwisko podczas porównywania adresów e-mail z istniejÄ
  62 cymi toÅŒsamościami">
  63 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "jeÅŒeli nie istnieje nazwa dla ÅŒadnego ze znalezionych adresów e-mail, uÅŒyj następujÄ
  64 cej:">
  65 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Na koniec przefiltrowane adresy sÄ
  66  scalane z zachowanymi poprzednio uÅŒytymi wirtualnymi toÅŒsamościami (zaleÅŒnie od tego, jak określono w konfiguracji przechowalni), następnie sÄ
  67  dodawane do rozwijalnego menu toÅŒsamości dla wiadomości. MoÅŒesz równiesz wybrać w jaki sposób mogÄ
  68  one zostać uÅŒyte jako nowa toÅŒsamość nadawcy.">
  69 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otwórz okno pozwalajÄ
  70 ce na wybór toÅŒsamości">
  71 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "pytaj, jeÅŒeli jest więcej, niÅŒ jeden moÅŒliwy adres">
  72 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "uÅŒyj pierwszej znalezionej toÅŒsamości bez interakcji ze strony uÅŒytkownika">
  73 <!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(jeÅŒeli jest tylko jeden moÅŒliwy adres)">
  74 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Przechowalnia">
  75 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
  76 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Przechowywanie wirtualnych toÅŒsamości">
  77 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Odczytywanie wirtualnych toÅŒsamości">
  78 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Skonfiguruj toÅŒsamości do odpowiedzi">
  79 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Podstawowa konfiguracja">
  80 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. ToÅŒsamości do odpowiedzi">
  81 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "zapisz wirtualne toÅŒsamości podczas wysyłania e-maili">
  82 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "pytaj przed nadpisaniem wirtualnych toÅŒsamości w przechowalni">
  83 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "nigdy nie nadpisuj (i pytaj), jeÅŒeli e-mail ma kilku odbiorców">
  84 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "pokaÅŒ przełÄ
  85 cznik pozwalajÄ
  86 cy na aktywację/dezaktywację zapisywania toÅŒsamości">
  87 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "pytaj przed zastÄ
  88 pieniem wirtualnej toÅŒsamości w polu &quot;Nadawca&quot;">
  89 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "zignoruj przechowalnię po uzyskaniu pierwszej wirtualnej toÅŒsamości">
  90 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "JeÅŒeli odpowiadasz na e-maile priorytet zachowanych wirtualnych toÅŒsamości porównanych z otrzymanymi przez &quot;inteligentnÄ
  91  odpowiedź&quot; moÅŒe zostać tutaj skonfigurowany. Wybór między wynikami jest dokonywany w sposób, który ustawiono w opcjach &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;.">
  92 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "uÅŒywaj zachowanych toÅŒsamości razem z &quot;inteligentnÄ
  93  odpowiedziÄ
  94 &quot;">
  95 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "preferuj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;">
  96 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "zignoruj toÅŒsamości &quot;inteligentnej odpowiedzi&quot;, jeÅŒeli zostanÄ
  97  znalezione zachowane wirtualne toÅŒsamości">
  98 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Informacje o stanie">
  99 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Powiadomienia">
  100 <!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "pokaÅŒ informację o rozpoznanych nagłówkach">
  101 <!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktywuj wiadomości stanu inteligentnej odpowiedzi / inteligentnych szkicy">
  102 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "aktywuj wiadomości stanu przechowalni">
  103 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "czas, przez jaki majÄ
  104  być pokazywane informacje o stanie (0 = nieskończoność)">
  105 <!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "sekund">
  106 <!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Debugowanie">
  107 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Aby odnaleźć błędy, rozwiÄ
  108 zać problemy konfiguracji i zrozumieć, co robi Virtual Identity (szczególnie z filtrami inteligentnych odpowiedzi) moÅŒesz aktywować pewne dodatkowe informacje. Korzystanie z tej opcji zwalnia Twojego klienta poczty, zatem nie powinno być włÄ
  109 czane na stałe.">
  110 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "pokaÅŒ obszar z informacjami nt. debugowania">
   1<!ENTITY vident.vidLogo.label "virtual identity">
  1112<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "wirtualne id">
  1123<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "zapisz">
   
  1156<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Wybierz wirtualnÄ
  1167 toÅŒsamość">
   8<!ENTITY vident.vI_Menu.label "Virtual Identity"> <!-- to translate -->
   9<!ENTITY vident.vI_Menu.Settings.label "Settings"> <!-- to translate -->
   10<!ENTITY vident.vI_Menu.DataEditor.label "Data-Storage Editor"> <!-- to translate -->
   11
  11712<!ENTITY fccMailFolder.accesskey "P">
  11813<!ENTITY sentFolderOn.accesskey "e">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.