Changeset e0c2d8


Ignore:
Timestamp:
Mar 8, 2008, 4:54:35 PM (14 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
master
Children:
d5ed29
Parents:
1a63de
Message:

added locales from babelzilla

Files:
4 added
16 deleted
21 edited
2 moved

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome.manifest

  r1a63de re0c2d8  
  22locale  v_identity  en-US   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/en-US/v_identity/
  33locale  v_identity  de-DE   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/de-DE/v_identity/
  4 locale  v_identity  es-ES   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/es-ES/v_identity/
  54locale  v_identity  fr-FR   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/fr-FR/v_identity/
  65locale  v_identity  cs-CZ   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/cs-CZ/v_identity/
  76locale  v_identity  it-IT   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/it-IT/v_identity/
  87locale  v_identity  nl-NL   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/nl-NL/v_identity/
  9 locale  v_identity  ko-KR   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/ko-KR/v_identity/
  10 locale  v_identity  sk-SK   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/sk-SK/v_identity/
   8locale  v_identity  pl-PL   jar:chrome/v_identity.jar!/locale/pl-PL/v_identity/
  119skin    v_identity  classic/1.0 jar:chrome/v_identity.jar!/skin/classic/v_identity/
  1210overlay chrome://messenger/content/messengercompose/messengercompose.xul    chrome://v_identity/content/v_identity.xul
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   1<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
  22<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.caption "Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  5 <!ENTITY vident.upgrade.features.description "features">
   4<!ENTITY vident.upgrade.features.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   5<!ENTITY vident.upgrade.features.description "vlastnosti">
  66<!ENTITY vident.upgrade.features.caption "Virtual Identity">
  7 <!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  8 <!ENTITY vident.upgrade.license.description "license">
   7<!ENTITY vident.upgrade.license.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licence">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "upgrade step 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Data-Storage">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "upgrade step 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity Upgrade">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "finish">
   10<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   11<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "aktualizace, krok 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Datové úloÅŸiÅ¡tě Virtual Identity">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "aktualizace, krok 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Aktualizace Virtual Identity">
   16<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Instalace/aktualizace Virtual Identity">
   17<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "dokončit">
  1818<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_upgrade.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1 vident.intro = Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
  2 vident.features = WARNING: you are using a pre-release Version of Virtual Identity (no translations included).\n\nNew features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
  3 vident.license = This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1 = In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
  5 vident.upgrade3 = Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
   1vident.intro=Děkujeme, ÅŸe pouşíváte Virtual Identity.\n\nVirtual Identity je rozšíření pro váš poÅ¡tovní program, které vám umoÅŸní za běhu tvorbu identit i bez pouÅŸití Nastavení účtu. To je zvláště uÅŸitečné v případě, ÅŸe máte vlastní poÅ¡tovní server a pouşíváte spoustu identit.\n\nPokud máte nějaké problémy, nápady nebo poÅŸadavky, můşete je nahlásit na https://www.absorb.it/virtual-id\n\nNásledují další kroky průvodce aktualizací.
   2vident.features=VAROVÁNÍ: Pouşíváte vÃœvojovou verzi rozšíření Virtual Identity.\n\nNové vlastnosti verze 0.5\n* vÅ¡echny virtuální identity mohou bÃœt nyní uloÅŸeny a znovu pouÅŸity\n* moÅŸnost vyuÅŸití virtuálních identit v diskusních skupinách\n* SMTP-selector nyní automaticky vybere vÃœchozí SMTP\nuÅŸijte si novou verzi!
   3vident.license=Tento program je volnÃœ software; můşete jej šířit a modifikovat podle ustanovení Obecné veřejné licence GNU, vydávané Free Software Foundation; a to buď verze 2 této licence anebo (podle vaÅ¡eho uváşení) kterékoli pozdější verze.\n\nTento program je rozÅ¡iřován v naději, ÅŸe bude uÅŸitečnÃœ, avÅ¡ak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte ve Obecné veřejné licenci GNU na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html .\n\n---\nTento program vytvořil Rene Ejury (2008).
   4vident.upgrade1=Pro pouÅŸití nové verze Virtual Identity musíte aktualizovat databázi.\n\nVirtuální identity jiÅŸ nejsou uloÅŸeny v adresáři a od verze 0.5pre se ukládají do samostatného souboru. Pokud budete nyní pokračovat, informace o vaÅ¡ich virtuálních identitách budou přeneseny z adresáře do nového souboru.
   5vident.upgrade3=Aktualizace/Instalace proběhla úspěšně.\n\nUÅŸijte si Virtal Identity.\n\nKvalita software záleşí také na vás, prosím nahlaste chyby, problémy nebo pomozte s psaním dokumentace na https://www.absorb.it/virtual-id . S překladem rozšíření můşete pomoci na http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  11<!ENTITY vident.compose.vidLogo.label "virtual identity">
  22<!ENTITY vident.prefs.dlgTitle.label "Nastavení Virtual Identity">
  3 <!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Open Virtual Identity Homepage">
   3<!ENTITY vident.prefs.vidLogo.tooltiptext "Otevřít domovskou stránku rozšíření Virtual Identity">
  44<!ENTITY vident.prefs.commonTab.label "Hlavní">
  55<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.label "Virtuální identita">
   
  2020<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "vlastnosti ke zkopírování">
  2121<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "místo pro uloşení odeslanÜch e-mailů">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "place to save drafts">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "place to save templates">
   22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "místo pro uloÅŸení konceptů">
   23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "místo pro uloÅŸení Å¡ablon">
  2424<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  2525<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "kopírovat následující vlastnosti z předchozí identity:">
   
  2929<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření &apos;Signature Switch&apos;. Nyní tato volba není dostupná.">
  3030<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "set Virtual Identity as Reply-To Address">
   31<!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "nastavit Virtual Identity jako adresu pro Reply-To">
  3232<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "při odeslání zprávy s Virtual Identity">
  3333<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "SloÅŸka pouşívána účtem změněnÃœm Virtual Identity">
   
  3838<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. pouşít adresy">
  3939<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Smart Reply">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / Storage">
   40<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Virtual Identity Smart Reply / ÚloÅŸiÅ¡tě">
  4141<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Pro nalezení identity pro odpověď musí Smart Reply získat seznam moÅŸnÃœch identit odesilatele. Analyzuje proto hlavičky &apos;To&apos; a &apos;Cc&apos;. Má-li Smart Reply analyzovat dodatečné hlavičky. Zde můşete zadat tyto a/nebo jiné hlavičky. (Dodatečné moÅŸnosti: Pro vÃœběr n-té hlavičky z několika hlaviček stejného jména přidejte &apos;n&apos;. Pokud k některému záznamu přidáte &apos;@&apos;, pouÅŸije se pouze e-mailová adresa a jméno bude ignorováno.)">
  4242<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "nové hlavičky - jedna na řádku, bez &apos;:&apos;, například &apos;x-original-to&apos; nebo &apos;x-original-to:@&apos; nebo &apos;x-original-to:2:@&apos;">
   
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "při porovnání e-mailu s existujícími identitami ignorovat celé jméno">
  4747<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "pokud k şádné nalezené e-mailové adrese není uvedeno jméno, pouşít následující:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "At the end the filtered addresses are combined with the stored previous Virtual Identities (see storage configuration). Than they are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
   48<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Nakonec jsou filtrované adresy zkombinovány s dříve uloÅŸenÃœmi virtuálními identitami (viz nastavení úloÅŸiÅ¡tě). Následně jsou uloÅŸeny do stahovací nabídky identit. Dále si můşete zvolit, jak by mohly bÃœt pouÅŸity jako nová identita odesilatele">
  4949<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "otevřít dialog pro vÃœběr identity">
  5050<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "ptát se i tehdy, kdyş je jen jedna moşná adresa">
  5151<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "pouşít automaticky první nalezenou identitu">
  5252<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(pokud je jen jedna moşná adresa)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Storage">
  54 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Storing Virtual Identities">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Storing of Virtual Identities">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Reading of Virtual Identities">
  57 <!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Configure Reply-Identities">
  58 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Common Configurations">
  59 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Reply-Identities">
  60 <!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "save Virtual Identities while sending emails">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "ask before overwriting Virtual Identities in your Storage">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients">
  63 <!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "show switch to activate/deactivate saving of Identities">
  64 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignore Storage after first Virtual Identity was retrieved">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with 'Smart Reply' can configured here. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "use stored Identities together with 'Smart-Reply'">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Virtual Identities were found stored">
   53<!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "ÚloÅŸiÅ¡tě">
   54<!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Ukládání virtuálních identit">
   55<!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Ukládání virtuálních identit">
   56<!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Načítání virtuálních identit">
   57<!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Nastavení identit pro odpověď">
   58<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Obecná nastavení">
   59<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Identity pro odpověď">
   60<!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "uloÅŸit virtuální identity při odesílání e-mailů">
   61<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "zeptat se před přepsáním virtuální identity v úloÅŸiÅ¡ti">
   62<!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "nikdy nepřepsat (zeptat se), pokud má e-mail více příjemců">
   63<!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "zobrazit přepínač pro povolení/zakázání ukládání identit">
   64<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "zeptat se před nahrazením virtuální identity v hlavičce Odesílatel">
   65<!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignorovat úloÅŸiÅ¡tě po získání první virtuální identity">
   66<!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Zde lze nastavit prioritu uloÅŸenÃœch virtuálních adres v porovnání s těmi získanÃœmi funkcí &apos;Smart Reply&apos; při odpovědi na e-mail. Volba mezi vÃœslednÃœmi identitami se provede stejnÃœm způsobem, jako je nastaveno pod &apos;Smart Reply&apos;.">
   67<!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "pouşít uloÅŸené identity společně s &apos;Smart-Reply&apos;">
   68<!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "preferovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
   69<!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "pokud je nalezena uloÅŸená identita, ignorovat identity z &apos;Smart Reply&apos;">
  7070<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Zprávy o stavu">
  7171<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Upozornění">
  7272<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "zobrazit informace o rozpoznanÜch hlavičkách">
  7373<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "aktivovat Smart Reply / zprávy o stavu Smart Draft">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "aktivate Storage status messages">
   74<!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "povolit stavové zprávy úloÅŸiÅ¡tě">
  7575<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "doba zobrazení zpráv o stavu (0 = nekonečno)">
  7676<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "vteřin">
   
  7979<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zobrazit pole s ladícími informacemi">
  8080<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
  81 <!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "save">
  82 <!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "save Identity while sending">
   81<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.label "uloÅŸit">
   82<!ENTITY vident.composeDialog.storageSave.tooltiptext "uloÅŸit identitu při odesílání">
  8383<!ENTITY vident.replySelector.dialogheader.title "Virtuální identita">
  8484<!ENTITY vident.replySelector.caption.label "Zvolte si virtuální identitu">
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/v_identity.properties

  r1a63de re0c2d8  
  22vident.sendLater.prefix=Chcete nahradit virtuální identitu vÜchozí identitou (
  33vident.sendLater.postfix=) ?
  4 vident.updateStorage.warning1=For the address '
  5 vident.updateStorage.warning2=' the Virtual Identity '
  6 vident.updateStorage.warning3=' is stored. Should I replace this Identity with '
   4vident.updateStorage.warning1=Pro příjemce '
   5vident.updateStorage.warning2=' je uloÅŸena virtuální identita '
   6vident.updateStorage.warning3=' Mám tuto identitu nahradit za '
  77vident.updateStorage.warning4=' ?
  8 vident.updateVirtualIdentity.warning1=Foor the recipient '
  9 vident.updateVirtualIdentity.warning2=' the Virtual Identity '
  10 vident.updateVirtualIdentity.warning3=' is stored. Should I replace current Virtual Identity in Senders Field with this one?
   8vident.updateVirtualIdentity.warning1=Pro příjemce '
   9vident.updateVirtualIdentity.warning2=' je uloÅŸena virtuální identita '
   10vident.updateVirtualIdentity.warning3='. Mám stávající identitu v poli Odesilatel nahradit za tuto?
  1111vident.smartIdentity.vIUsage=jako odesilatele pouşívá virtuální identitu
  12 vident.smartIdentity.vIStorageUsage= using stored Virtual Identity as sender
  13 vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity= New recipient has a different Virtual Identity stored. Ignored.
   12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=jako odesilatele pouşívá uloÅŸenou virtuální identitu
   13vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=NovÃœ příjemce má uloÅŸenou jinou virtuální identitu. Ignoruji.
  1414vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ignorují se neplatné regulární vÜrazy.
  1515vident.smartIdentity.matchExisting=nalezena odpovídající skutečná identita.
   
  1919vident.getHeader.headerFound=hlaviček nalezeno:
  2020vident.sendNonvirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s permanentně uloÅŸenou identitou. Opravdu to chcete udělat?
  21 vident.sendVirtual.warning= You are going to send this email with a virtual Identity. Is this really what you are going to do?
  22 extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jeden e-mail.
   21vident.sendVirtual.warning=Chystáte se odeslat tento e-mail s virtuální identitou. Opravdu to chcete udělat?
   22extensions.{dddd428e-5ac8-4a81-9f78-276c734f75b8}.description=Umoşňuje vám za chodu změnit nastavení identity pro jednotlivé e-maily.
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   1<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
  22<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.caption "Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  5 <!ENTITY vident.upgrade.features.description "features">
   4<!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
   5<!ENTITY vident.upgrade.features.description "funktionen">
  66<!ENTITY vident.upgrade.features.caption "Virtual Identity">
  7 <!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  8 <!ENTITY vident.upgrade.license.description "license">
   7<!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
   8<!ENTITY vident.upgrade.license.description "lizenz">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   10<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
  1111<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "upgrade step 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Data-Storage">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
   12<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Daten-Speicher">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
  1414<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "upgrade step 2/2">
  1515<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity Upgrade">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "finish">
   16<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Installation/Upgrade">
   17<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "abschluss">
  1818<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_upgrade.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1 vident.intro = Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
  2 vident.features = WARNING: you are using a pre-release Version of Virtual Identity (no translations included).\n\nNew features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
  3 vident.license = This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1 = In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
  5 vident.upgrade3 = Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
   1vident.intro=Willkommen bei Virtual Identity.\n\nVirtual Identity ist eine Erweiterung fÃŒr Dein Email-Programm. Diese gibt Dir die Möglichkeit, neue IdentitÀten schnell und ohne den traditionellen Account-Dialog wÀhrend dem Schreiben einer Email zu erstellen. Das ist besonders sinnvoll, wenn Du einen eigenen Mailserver betreibst und viele unterschiedliche Email Adressen zur Kommunikation benutzt.\n\nBitte berichte Probleme, Ideen oder WÃŒnsche unter https://www.absorb.it/virtual-id\n\nFÃŒhre nun alle Schritte des Update-Assistenten durch.
   2vident.features=Neue Funktionen der 0.5 release:\n* alle Virtuellen IdentitÀten können nun gespeichert und wiederverwendet werden (default).\n* Virtuelle IdentitÀten können nun fÃŒr Newsgroup-Posts benutzt werden\n* Virtual Identity arbeitet nun problemlos mit der SmtpSelect, einfach default-smtp auswÀhlen\nViel Spass mit der euen Version!
   3vident.license=Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemÀß Version 2 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder spÀteren Version.\n\nDie Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, daß es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License unter http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\n\n---\nDieses Programm wurde entwickelt von Rene Ejury (2008).
   4vident.upgrade1=Um die neue Version von Virtual Identity zu nutzen muss die Datenbasis aktualisiert werden.\n\nVirtuelle IdentitÀten werden nun nicht mehr im Adressbuch gespeichert, von Version 0.5 an wird eine separate Datei genutzt. Wenn Du nun fortfÀhrst, werden Virtuelle IdentitÀten vom Adressbuch in die neue Datenbasis ÃŒbernommen.
   5vident.upgrade3=Upgrade/Installation erfolgreich.\n\nViel Erfolg bei der Nutzung von Virtual Identity.\n\nDie QualitÀt der Erweiterung hÀngt auch von Dir ab. Bitte melde Fehler und Probleme oder ergÀnze die Dokumentation unter https://www.absorb.it/virtual-id . Ausserdem werden unter http://babelzilla.org immer Übersetzungen gesucht.
   6
   7Enjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/v_identity.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  2727<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "OpenPGP Sicherheitseinstellungen">
  2828<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "anzuhÀngende Visitenkarten">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Hinweis: Zur dynamischen Abschaltung der 'Signatur' muss die Erweiterung 'Signature Switch' installiert (und aktiviert) sein. Zur Zeit steht diese Option nicht zur VerfÃŒgung.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "entferne eine 'Signatur' bei Nutzung einer Virtuellen IdentitÀt">
   29<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Hinweis: Zur dynamischen Abschaltung der &apos;Signatur&apos; muss die Erweiterung &apos;Signature Switch&apos; installiert (und aktiviert) sein. Zur Zeit steht diese Option nicht zur VerfÃŒgung.">
   30<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "entferne eine &apos;Signatur&apos; bei Nutzung einer Virtuellen IdentitÀt">
  3131<!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "setze Virtuelle IdentitÀt als Reply-To Adresse">
  3232<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Beim Senden von Nachrichten automatisch">
   
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "ignoriere Namensangaben beim Vergleich der Email-Adressen mit vorhandenen IdentitÀten">
  4747<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "falls kein Name zu einer Email-Adresse gefunden wurde, benutze folgenden Namen:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "At the end the filtered addresses are combined with the stored previous Virtual Identities (see storage configuration). Than they are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
   48<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Zum Schluss werden die gefilterten Adressen und die gespeicherten Virtuellen IdentitÀten zusammengefÃŒhrt (vgl. die Speicher-Konfiguration) und dem IdentitÀts-Menu hinzugefÃŒgt. Hier kann ausgewÀhlt werden, ob und wie diese als Sender-IdentitÀt genutzt werden.
   49
   50At the end the filtered addresses are combined with the stored previous Virtual Identities (see storage configuration). Than they are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
  4951<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "öffne ein Dialogfenster zur Auswahl der IdentitÀt">
  5052<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "auch nachfragen, wenn nur eine Adresse zur Auswahl steht">
   
  6466<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "frage nach, wenn im Sender-Feld eingetragene Virtuelle IdentitÀt ersetzt werden soll">
  6567<!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignoriere Identity-Speicher nachdem die erste Virtuelle IdentitÀt gefunden wurde">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Wird auf emails geantwortet und ist die Nutzung des Identity-Speichers gemeinsam mit 'Smart Reply' aktiviert, kann hier konfiguriert werden, ob und wie die gefundenen IdentitÀten genutzt werden. Die Übernahme der IdentitÀten als Sender erfolgt dabei genauso, wie unter 'Smart Reply' konfiguriert.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "benutze Identity-Speicher gemeinsam mit 'Smart Reply'">
   68<!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Wird auf emails geantwortet und ist die Nutzung des Identity-Speichers gemeinsam mit &apos;Smart Reply&apos; aktiviert, kann hier konfiguriert werden, ob und wie die gefundenen IdentitÀten genutzt werden. Die Übernahme der IdentitÀten als Sender erfolgt dabei genauso, wie unter &apos;Smart Reply&apos; konfiguriert.">
   69<!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "benutze Identity-Speicher gemeinsam mit &apos;Smart Reply&apos;">
  6870<!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "bevorzuge Smart Reply-IdentitÀten">
  6971<!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "ignoriere Smart Reply-IdentitÀten wenn IdentitÀten im Identity-Speicher gefunden werden">
   
  7678<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "Sekunden">
  7779<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Fehlersuche">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Zur Fehlersuche und zum besseren VerstÀndnis der Funktionsweise von Virtual Identity, besonders auch der Filter von 'Smart Reply', können weitere Informationen in einem eigenen Bereich angezeigt werden. Diese Debug-Informationen stehen nur in englischer Sprache zur VerfÃŒgung. Die Ausgabe verlangsamt die Arbeit des Email-Programms und sollte darum nicht dauerhaft aktiviert bleiben.">
   80<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Zur Fehlersuche und zum besseren VerstÀndnis der Funktionsweise von Virtual Identity, besonders auch der Filter von &apos;Smart Reply&apos;, können weitere Informationen in einem eigenen Bereich angezeigt werden. Diese Debug-Informationen stehen nur in englischer Sprache zur VerfÃŒgung. Die Ausgabe verlangsamt die Arbeit des Email-Programms und sollte darum nicht dauerhaft aktiviert bleiben.">
  7981<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "zeige Bereich mit Informationen zur Fehlersuche">
  8082<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtuelle Id">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_upgrade.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1 vident.intro = Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
  2 vident.features = WARNING: you are using a pre-release Version of Virtual Identity (no translations included).\n\nNew features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
  3 vident.license = This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1 = In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
  5 vident.upgrade3 = Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
   1vident.intro= Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
   2vident.features= WARNING: you are using a pre-release Version of Virtual Identity (no translations included).\n\nNew features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
   3vident.license= This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
   4vident.upgrade1= In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
   5vident.upgrade3= Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/en-US/v_identity/v_identity.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  2727<!ENTITY vident.prefs.PGP.label "OpenPGP security settings">
  2828<!ENTITY vident.prefs.VCard.label "vCard attachments">
  29 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the 'Signature Switch' extension. By now this option is not available.">
  30 <!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any 'Signatur' while using a Virtual Identity">
   29<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the &apos;Signature Switch&apos; extension. By now this option is not available.">
   30<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "remove any &apos;Signatur&apos; while using a Virtual Identity">
  3131<!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "set Virtual Identity as Reply-To Address">
  3232<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "while sending a message with a Virtual Identity">
   
  6464<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "ask before Virtual Identity in Sender-Field will be replaced">
  6565<!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignore Storage after first Virtual Identity was retrieved">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with 'Smart Reply' can configured here. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under 'Smart Reply'.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "use stored Identities together with 'Smart-Reply'">
  68 <!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "prefer 'Smart Reply'-Identities">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "ignore 'Smart Reply'-Identities if Virtual Identities were found stored">
   66<!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "If you answer any emails, the priority of stored Virtual Identities compared to ones retrieved with &apos;Smart Reply&apos; can configured here. Choosing in between the resulting Identities is done the same way as configured under &apos;Smart Reply&apos;.">
   67<!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "use stored Identities together with &apos;Smart-Reply&apos;">
   68<!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "prefer &apos;Smart Reply&apos;-Identities">
   69<!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "ignore &apos;Smart Reply&apos;-Identities if Virtual Identities were found stored">
  7070<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Status Messages">
  7171<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifications">
   
  7676<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconds">
  7777<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Debugging">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "To find bugs, solve configuration problems and understand what Virtual Identity is doing, especially with the SmartReply-filters, you can enable some additional informations. Using this option slows down your mail-client, therefore it shouldn't be activated permanently.">
   78<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "To find bugs, solve configuration problems and understand what Virtual Identity is doing, especially with the SmartReply-filters, you can enable some additional informations. Using this option slows down your mail-client, therefore it shouldn&apos;t be activated permanently.">
  7979<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "show area with debug-informations">
  8080<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "virtual Id">
 • chrome/locale/fr-FR/v_identity/contents.rdf

  r1a63de re0c2d8  
  1111  <RDF:Description about="urn:mozilla:locale:fr-FR"
  1212        chrome:displayName="French (FR)"
  13         chrome:author="PatheticCockroach"
   13        chrome:author="Goofy, PatheticCockroach"
  1414        chrome:name="fr-FR">
  1515    <chrome:packages>
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  2 <!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
   1<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   2<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "Introduzione">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.caption "Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  5 <!ENTITY vident.upgrade.features.description "features">
   4<!ENTITY vident.upgrade.features.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   5<!ENTITY vident.upgrade.features.description "caratteristiche">
  66<!ENTITY vident.upgrade.features.caption "Virtual Identity">
  7 <!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  8 <!ENTITY vident.upgrade.license.description "license">
   7<!ENTITY vident.upgrade.license.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   8<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licenza">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "upgrade step 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Data-Storage">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "upgrade step 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity Upgrade">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "finish">
   10<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   11<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "aggiornamento - passo 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Salvataggio dati di Virtual Identity">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "aggiornamento - passo 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Aggiornamento di Virtual Identity">
   16<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Installazione/aggiornamento di Virtual Identity">
   17<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "fine">
  1818<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/vI_upgrade.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1 vident.intro = Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
  2 vident.features = WARNING: you are using a pre-release Version of Virtual Identity (no translations included).\n\nNew features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
  3 vident.license = This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1 = In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
  5 vident.upgrade3 = Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
   1vident.intro=Grazie per aver scelto di utilizzare Virtual Identity.\n\nVirtual Identity Ú un'estensione per il programma di posta che conferisce la possibilità di creare identità "al volo" senza utilizzare la finestra di impostazione account. Ciò diventa estremamente utile nel caso in cui si utilizzi un proprio server di posta con molte identità diverse.\n\nGli utilizzatori di questa estensione sono pregati di riportare tutti i problemi incontrati, le idee o le richieste al sito https://www.absorb.it/virtual-id\n\nProcedere con la procedura automatica di aggiornamento.
   2vident.features=ATTENZIONE: si sta utilizzando una versione di test di Virtual Identity.\n\nNuove funzioni incluse nella versione 0.5\n* Tutte le identità virtuali possono ora essere salvate e riutilizzate per impostazione predefinita\n* Possibilità di utilizzare le identità virtuali nei messaggi ai newsgroup\n* migliorata l'integrazione con il selettore dei server SMTP\nbuon proseguimento!
   3vident.license=Questo programma Ú software libero; sono possibili la distribuzione e/o la modifica secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software Foundation (la versione 2 o - a scelta - una versione successiva).\n\nQuesto programma Ú distribuito nella speranza che sia utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o di APPLICABILITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Si consulti la GNU General Public License alla pagina http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html per maggiori dettagli.\n\n---\nQuesto programma Ú stato sviluppato da Rene Ejury (2008).
   4vident.upgrade1=Al fine di utilizzare la nuova versione di Virtual Identity Ú necessario aggiornare il database.\n\nLe identità virtuali non vengono più salvate nella rubrica ma dalla versione 0.5pre verrà utilizzato un file separato. Se si continua con la procedura, le informazioni sulle identità virtuali verranno trasferite dalla rubrica al nuovo file.
   5vident.upgrade3=La procedura di aggiornamento (o installazione) Ú stata completata con successo.\n\nBuon proseguimento con Virtual Identity.\n\nLa qualità del software dipende anche dall'utilizzatore: perciò gli utenti sono pregati di segnalare bug e problemi o di contribuire a scrivere documentazione (consultare a tal proposito il sito https://www.absorb.it/virtual-id ). È possibile contribuire anche alla traduzione del programma, consultando il sito http://babelzilla.org .
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  77<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.label "Messaggi di stato">
  88<!ENTITY vident.prefs.commonTab.header "Configurazione generale">
  9 <!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "Usa le seguenti funzioni">
   9<!ENTITY vident.prefs.commonTab.caption "Utilizza le seguenti funzioni">
  1010<!ENTITY vident.prefs.versionWarning.label "La versione di Thunderbird in uso non Ú adatta a supportare la funzione di Smart Draft">
  1111<!ENTITY vident.prefs.smartDraft.label "Utilizza Smart Draft">
   
  1919<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.header "Proprietà delle identità virtuali">
  2020<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Attributi da copiare">
  21 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Posizione in cui salvare i messaggi inviati">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "place to save drafts">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "place to save templates">
   21<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Posizione per i messaggi inviati">
   22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "Posizione per le bozze">
   23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "Posizione per i modelli">
  2424<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "All&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
  2525<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "copia i seguenti attributi da una precedente identità:">
   
  2929<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Nota: per disattivare l&apos;inserimento automatico della firma, Ú necessario installare e attivare l&apos;estensione &apos;Signature Switch&apos;. Al momento questa opzione non Ú disponibile.">
  3030<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "Rimuovi qualunque firma in occasione dell&apos;utilizzo di una identità virtuale">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "set Virtual Identity as Reply-To Address">
   31<!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "imposta l&apos;identità virtuale come indirizzo per le risposte">
  3232<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "All&apos;invio di un messaggio con un&apos;identità virtuale">
  3333<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "cartella utilizzata dall&apos;account sostituito da un&apos;identità virtuale">
   
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Ignora i nomi completi durante il confronto tra indirizzi e-mail e identità esistenti">
  4747<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Se non Ú presente alcun nome negli indirizzi email individuati, utilizza il seguente:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "At the end the filtered addresses are combined with the stored previous Virtual Identities (see storage configuration). Than they are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
   48<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Alla fine della procedura, gli indirizzi filtrati vengono combinati con le identità virtuali salvate precedentemente (vedi le opzioni di salvataggio). Successivamente, vengono aggiunte al menu a discesa. È possibile anche utilizzarle come indirizzi del mittente.">
  4949<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Visualizza una finestra di dialogo per la scelta dell&apos;identità">
  5050<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Chiedi anche se esiste un solo indirizzo possibile">
  5151<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Utilizza la prima identità individuata senza interazione con l&apos;utente">
  5252<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(se esiste un unico indirizzo possibile)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Storage">
   53<!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Salvataggio">
  5454<!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Salvataggio delle identità virtuali">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Storing of Virtual Identities">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Reading of Virtual Identities">
   55<!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Salvataggio delle identità virtuali">
   56<!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Lettura delle identità virtuali">
  5757<!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Opzioni avanzate">
  5858<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Configurazioni standard">
  5959<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Identità per le risposte">
  6060<!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "Salva le identità virtuali in occasione dell&apos;invio dei messaggi">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Chiedi conferma prima di sovrascrivere le identità virtuali presenti in Storage">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients">
   61<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Chiedi conferma prima di sovrascrivere le identità virtuali salvate">
   62<!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "Non sovrascrivere mai automaticamente (e chiedi conferma) se l&apos;e-mail ha destinatari multipli">
  6363<!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "Mostra opzione per attivare/disattivare il salvataggio delle identità">
  6464<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "Chiedi conferma prima di sostituire il campo &apos;Mittente&apos; con un&apos;identità virtuale">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignore Storage after first Virtual Identity was retrieved">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Queste opzioni permettono di configurare l&apos;utilizzo delle identità nel caso in cui si utilizzi la Storage insieme a &apos;Smart Reply&apos;. La scelta tra le identità risultanti viene effettuata nella stessa maniera in cui Ú configurata &apos;Smart Reply&apos;.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "Utilizza le identità della Storage insieme a &apos;Smart Reply&apos;">
   65<!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "Ignora le altre identità salvate dopo che la prima identità virtuale Ú stata trovata">
   66<!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Queste opzioni servono a configurare la priorità delle identità virtuali salvate da utilizzare nella risposta ad un messaggio. La scelta tra le identità risultanti può essere effettuata allo stesso modo dell&apos;opzione &apos;Smart Reply&apos;.">
   67<!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "Utilizza le identità salvate insieme a &apos;Smart Reply&apos;">
  6868<!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "Utilizza le identità di &apos;Smart Reply&apos; ove possibile">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Ignora le identità di &apos;Smart Reply&apos; se vengono individuate identità nella Storage">
   69<!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Ignora le identità di &apos;Smart Reply&apos; se vengono individuate altre identità virtuali salvate">
  7070<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Messaggi di stato">
  7171<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notifiche">
  7272<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Mostra informazioni sulle intestazioni riconosciute">
  7373<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Attiva i messaggi di stato per Smart Reply / Smart Draft">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Attiva i messaggi di stato per la Storage">
   74<!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Attiva i messaggi di stato per le identità salvate">
  7575<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Durata della visualizzazione per i messaggi di stato (0 = infinita)">
  7676<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "secondi">
  7777<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.Debug.caption "Risoluzione dei problemi">
  78 <!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Al fine di identificare i bug, risolvere problemi di configurazione e comprendere le operazioni compiute da Virtual Identity, Ú possibile ottenere alcune informazioni aggiuntive. L&apos;utilizzo di questa opzione causerà rallentamenti al client di posta, e per questo motivo si consiglia di attivarla soltanto per brevi periodi.">
   78<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.desc "Al fine di identificare i bug, risolvere problemi di configurazione e comprendere le operazioni compiute da Virtual Identity, Ú possibile ottenere alcune informazioni aggiuntive. L&apos;utilizzo di questa opzione causerà rallentamenti al programma di posta, e per questo motivo si consiglia di attivarla soltanto per brevi periodi.">
  7979<!ENTITY vident.prefs.notifyDebug.label "Visualizza area con le informazioni relative al debug">
  8080<!ENTITY vident.accPane.prettyName.prefix "Id virtuale">
 • chrome/locale/it-IT/v_identity/v_identity.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1010vident.updateVirtualIdentity.warning3='. Sostituire l'identità virtuale corrente nel campo 'Mittente' con questa?
  1111vident.smartIdentity.vIUsage=Verrà utilizzata l'identità virtuale per l'invio
  12 vident.smartIdentity.vIStorageUsage=using stored Virtual Identity as sender
  13 vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity= New recipient has a different Virtual Identity stored. Ignored.
   12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=utilizzando come mittente l'identità virtuale salvata
   13vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=Verrà ignorato il nuovo destinatario a cui corrisponde una diversa identità virtuale salvata.
  1414vident.smartIdentity.ignoreRegExp=Verrà ignorata una espressione regolare non valida.
  1515vident.smartIdentity.matchExisting=Individuata identità corrispondente.
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  1 <!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  2 <!ENTITY vident.upgrade.intro.description "intro">
   1<!ENTITY vident.upgrade.intro.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   2<!ENTITY vident.upgrade.intro.description "introductie">
  33<!ENTITY vident.upgrade.intro.caption "Virtual Identity">
  4 <!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  5 <!ENTITY vident.upgrade.features.description "features">
   4<!ENTITY vident.upgrade.features.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   5<!ENTITY vident.upgrade.features.description "functies">
  66<!ENTITY vident.upgrade.features.caption "Virtual Identity">
  7 <!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  8 <!ENTITY vident.upgrade.license.description "license">
   7<!ENTITY vident.upgrade.license.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   8<!ENTITY vident.upgrade.license.description "licentie">
  99<!ENTITY vident.upgrade.license.caption "GNU General Public License">
  10 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  11 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "upgrade step 1/2">
  12 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity Data-Storage">
  13 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  14 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "upgrade step 2/2">
  15 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity Upgrade">
  16 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity Install/Upgrade">
  17 <!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "finish">
   10<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   11<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.description "bijwerken stap 1/2">
   12<!ENTITY vident.upgrade.upgrade1.caption "Virtual Identity gegevens opslaan">
   13<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   14<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.description "bijwerken stap 2/2">
   15<!ENTITY vident.upgrade.upgrade2.caption "Virtual Identity bijwerken">
   16<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.label "Virtual Identity installeren/bijwerken">
   17<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.description "Afronden">
  1818<!ENTITY vident.upgrade.upgrade3.caption "Virtual Identity">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/vI_upgrade.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1 vident.intro = Thank you for using Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is an Extension for your email client, which gives you the possibility to create Identity's on the fly without using the Account Dialog. This is especially useful, if you have an own mailserver and use many different Identities.\n\nPlease report all problems, ideas or requierements at https://www.absorb.it/virtual-id\n\nContinue all steps of the Ugrade-Wizard.
  2 vident.features = WARNING: you are using a pre-release Version of Virtual Identity (no translations included).\n\nNew features of the 0.5 releases\n* all Virtual Identities can now be stored and reused (default)\n* possibility to use Virtual Identities for Newsgroup-Messages\n* works now smoothly with SMTP-selector, choose default smtp\nenjoy the new version!
  3 vident.license = This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.\n\nThis program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html for more details.\n\n---\nThis program was developed by Rene Ejury (2008).
  4 vident.upgrade1 = In order to use the new Version of Virtual Identity you have to upgrade the database.\n\nVirtual Identities are not stored in the Addressbook anymore, a seperate file is used from 0.5pre on. If you continue now, Information about Virtual Identities will be transferred from your Addressbook to the new file.
  5 vident.upgrade3 = Upgrade/Installation successfull.\n\nEnjoy using Virtal Identity.\n\nThe quality of the software is also depending on you, so please report bugs and problems or help writing some documentation at https://www.absorb.it/virtual-id . You can also help translating the program at http://babelzilla.org .
   1vident.intro=Bedankt voor het gebruiken van Virtual Identity.\n\nVirtual Identity is een extensie voor uw e-mailclient die u de mogelijkheid geeft om heel eenvoudig identiteiten te creëren zonder gebruik te maken van het Accountdialoogvenster. Dit is vooral nuttig als u een eigen mailserver hebt en veel verschillende identiteiten gebruikt.\n\nMeld a.u.b. alle problemen, ideeën of verzoeken bij https://www.absorb.it/virtual-id\n\nU kunt nu doorgaan met alle stappen van de Upgradewizard.
   2vident.features=WAARSCHUWING: u gebruikt een pre-releaseversie van Virtual Identity (zonder vertalingen).\n\nNieuwe functies van de 0.5 release\n* Alle virtuele identiteiten kunnen nu worden opgeslagen en opnieuw worden gebruikt (standaard)\n* Mogelijkheid om virtuele identiteiten te gebruiken voor Nieuwsberichten\n* Werkt nu naadloos met SMTP-selectie, kies de standaard SMTP\nVeel plezier met de nieuwe versie!
   3vident.license=Dit programma is gratis software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van deze licentie of (optioneel) elke latere versie.\n\nDit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Lees de GNU General Public License op http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html voor meer details.\n\n---\nDit programma is ontwikkeld door Rene Ejury (2008).
   4vident.upgrade1=Om de nieuwe versie van Virtual Identity te gebruiken dient u de database bij te werken.\n\nVirtuele identiteiten worden niet meer in het adresboek opgeslagen; een apart bestand wordt gebruikt vanaf versie 0.5pre. Als u nu doorgaat zal de informatie over virtuele identiteiten worden overgeheveld van uw adresboek naar een nieuw bestand.
   5vident.upgrade3=Bijwerken/installatie succesvol verlopen.\n\nVeel plezier bij het gebruik van Virtual Identity.\n\nDe kwaliteit van de software hangt ook van u af, dus meld a.u.b. fouten en problemen of help bij het schrijven van documentatie op https://www.absorb.it/virtual-id . U kunt ook helpen het programma te vertalen op http://www.babelzilla.org.
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.dtd

  r1a63de re0c2d8  
  2020<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.label "Te kopiëren eigenschappen">
  2121<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.label "Opslaglokatie voor verzonden berichten">
  22 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "place to save drafts">
  23 <!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "place to save templates">
   22<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.draftsTab.label "Opslaglokatie voor concepten">
   23<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.tmplTab.label "Opslaglokatie voor templates">
  2424<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  2525<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.valueTab.desc "de volgende eigenschappen van de vorige identiteit overnemen:">
   
  2929<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.warning.desc "Opmerking: Om dynamisch deactiveren van handtekeningen in te schakelen dient u de ‘Signature Switch’ extensie te installeren (en activeren). Op dit moment is deze optie niet beschikbaar.">
  3030<!ENTITY vident.prefs.HideSignature.label "Alle handtekeningen verwijderen bij gebruik van een virtuele identiteit">
  31 <!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "set Virtual Identity as Reply-To Address">
   31<!ENTITY vident.prefs.autoReplyToSelf.label "Virtuele identiteit als Reply-To adres instellen">
  3232<!ENTITY vident.prefs.vIdentityTab.fccTab.caption "Bij het verzenden van een bericht met een virtuele identiteit">
  3333<!ENTITY vident.prefs.vidFccAccount.label "Door account gebruikte map wijzigen bij gebruik virtuele identiteit">
  34 <!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "door standaardaccount gebruikte map">
   34<!ENTITY vident.prefs.vidFccDefault.label "Door standaardaccount gebruikte map">
  3535<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.header "Slim Antwoorden instellingen">
  3636<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.label "1. adressen ophalen">
   
  3838<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.label "3. adressen gebruiken">
  3939<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.caption "Virtual Identity Slim Antwoorden">
  40 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Vitual Identity Slim Antwoorden / Storage">
   40<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab3.caption "Vitual Identity Slim Antwoorden / Opslaan">
  4141<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab1.desc "Om een Antwoord-identiteit te vinden moet Slim Antwoorden een lijst van mogelijke afzendersidentiteiten ophalen. Daarom worden de koptekstvelden &apos;Aan&apos; en &apos;Cc&apos; geanalyseerd. Als Slim Antwoorden nog meer koptekstvelden moet analyseren kunt u ze hier ingeven (wellicht dient u een andere extensie te installeren om ze te herkennen, zoals bijvoorbeeld enigmail or mnenhy). Als u &apos;:@&apos; aan een ingave toevoegt worden alleen e-mailadressen gebruikt; namen worden genegeerd.">
  4242<!ENTITY vident.prefs.smartReply.headers.desc "Aanvullende kopteksten - één per regel, bijvoorbeeld &apos;x-original-to&apos; of &apos;x-original-to:2:&apos;">
   
  4646<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ignoreFullname.label "Volledige naam bij vergelijken van e-mailadressen met bestaande identiteiten negeren">
  4747<!ENTITY vident.prefs.smartReply.defaultFullname.label "Als er geen naam bij een gevonden e-mailadres staat de volgende gebruiken:">
  48 <!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "At the end the filtered addresses are combined with the stored previous Virtual Identities (see storage configuration). Than they are added to the message-identity dropdown menu. You can also select, how they are might be used as the new senders identity.">
   48<!ENTITY vident.prefs.smartReplyTab.Tab3.desc "Op het einde worden de gefilterde adressen gecombineerd met de opgeslagen eerdere virtuele identiteiten (zie opslaginformatie). Vervolgens worden ze toegevoegd aan de dropdownmenu voor berichtidentiteiten. U kunt ook selecteren hoe deze worden gebruikt als nieuwe identiteit van de afzender.">
  4949<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask.label "Dialoogvenster openen om identiteit te kiezen">
  5050<!ENTITY vident.prefs.smartReply.ask_always.label "Ook vragen als er slechts één adres mogelijk is">
  5151<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.label "Eerst aangetroffen identiteit gebruiken zonder interactie">
  5252<!ENTITY vident.prefs.smartReply.autocreate.desc "(als er slechts één adres mogelijk is)">
  53 <!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Storage">
   53<!ENTITY vident.prefs.storageTab.label "Opslaan">
  5454<!ENTITY vident.prefs.storageTab.header "Virtuele identiteiten worden opgeslagen">
  55 <!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Storing of Virtual Identities">
  56 <!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Reading of Virtual Identities">
   55<!ENTITY vident.prefs.storageCap1.caption "Opslaan van virtuele identiteiten">
   56<!ENTITY vident.prefs.storageCap2.caption "Lezen van virtuele identiteiten">
  5757<!ENTITY vident.prefs.storageCap3.caption "Uitgebreide opties">
  5858<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab1.label "1. Algemene instellingen">
  5959<!ENTITY vident.prefs.storageTab.Tab2.label "2. Antwoordidentiteiten">
  6060<!ENTITY vident.prefs.storage.storedefault.label "Virtuele identiteiten opslaan bij verzenden e-mailberichten">
  61 <!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Vragen voordat virtuele identiteiten in uw Storage worden overschreven">
  62 <!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "never overwrite (and ask) if email has multiple recipients">
   61<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_update.label "Vragen voordat opgeslagen virtuele identiteiten worden overschreven">
   62<!ENTITY vident.prefs.storage.dont_update_multiple.label "Nooit overschrijven (en vragen) als het e-mailbericht meerdere ontvangers heeft">
  6363<!ENTITY vident.prefs.storage.show_switch.label "Schakelaar om opslaan van identiteiten te activeren/deactiveren laten zien">
  6464<!ENTITY vident.prefs.storage.warn_vI_replace.label "Vragen voordat de virtuele identiteit in het afzendersveld wordt vervangen">
  65 <!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "ignore Storage after first Virtual Identity was retrieved">
  66 <!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten en het gebruik van het Storage is geactiveerd in combinatie met Slim Antwoorden kunt u hier instellen of en hoe aangetroffen identiteiten worden gebruikt. De keuze tussen de resulterende identiteiten wordt op dezelfde wijze gemaakt als ingesteld onder Slim Antwoorden.">
  67 <!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "stored Identities in combinatie met Slim Antwoorden gebruiken">
   65<!ENTITY vident.prefs.storage.get_One_Only.label "Opslaan negeren na ophalen van eerste virtuele identiteit">
   66<!ENTITY vident.prefs.storage.reply.desc "Als u antwoordt op e-mailberichten kan de prioriteit van opgeslagen virtuele identiteiten in vergelijking met de identiteiten die met Slim Antwoorden worden verkregen hier worden ingesteld. De keuze tussen de resulterende identiteiten wordt op dezelfde wijze gemaakt als ingesteld onder Slim Antwoorden.">
   67<!ENTITY vident.prefs.storage.use_for_smart_reply.label "Opgeslagen identiteiten in combinatie met Slim Antwoorden gebruiken">
  6868<!ENTITY vident.prefs.storage.prefer_smart_reply.label "Voorkeur geven aan Slim Antwoorden-identiteiten">
  69 <!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Slim Antwoorden-identiteiten negeren indien identiteiten worden aangetroffen in het Storage">
   69<!ENTITY vident.prefs.storage.ignore_smart_reply.label "Slim Antwoorden-identiteiten negeren indien opgeslagen identiteiten worden aangetroffen">
  7070<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.header "Statusberichten">
  7171<!ENTITY vident.prefs.notificationTab.caption "Notificaties">
  7272<!ENTITY vident.prefs.notifyHeaders.label "Informatie over herkende kopteksten weergeven">
  7373<!ENTITY vident.prefs.notifySmartIdentity.label "Slim Antwoorden / Slim Concept statusberichten inschakelen">
  74 <!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Storage-statusberichten inschakelen">
   74<!ENTITY vident.prefs.notifyStorage.label "Opslaan-statusberichten inschakelen">
  7575<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.prefix.label "Weergaveduur statusberichten (0=oneindig)">
  7676<!ENTITY vident.prefs.notifyTime.postfix.label "seconden">
 • chrome/locale/nl-NL/v_identity/v_identity.properties

  r1a63de re0c2d8  
  1010vident.updateVirtualIdentity.warning3=' opgeslagen. Dient de huidige virtuele identiteit in het afzendersveld hierdoor te worden vervangen?
  1111vident.smartIdentity.vIUsage=virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
  12 vident.smartIdentity.vIStorageUsage=using stored Virtual Identity as sender
  13 vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity= New recipient has a different Virtual Identity stored. Ignored.
   12vident.smartIdentity.vIStorageUsage=opgeslagen virtuele identiteit wordt als afzender gebruikt
   13vident.smartIdentity.vIStorageCollidingIdentity=Nieuwe ontvanger heeft een andere virtuele identiteit opgeslagen. Genegeerd.
  1414vident.smartIdentity.ignoreRegExp=ongeldige reguliere expressie wordt genegeerd.
  1515vident.smartIdentity.matchExisting=identieke bestaande identiteit aangetroffen.
 • chrome/locale/pl-PL/v_identity/contents.rdf

  r1a63de re0c2d8  
  55  <!-- list all the packages being supplied by this jar -->
  66  <RDF:Seq about="urn:mozilla:locale:root">
  7     <RDF:li resource="urn:mozilla:locale:ko-KR"/>
   7    <RDF:li resource="urn:mozilla:locale:pl-PL"/>
  88  </RDF:Seq>
  99
  1010  <!-- locale information -->
  11   <RDF:Description about="urn:mozilla:locale:ko-KR"
  12         chrome:displayName="Korean (KR)"
  13         chrome:author="wtspout"
  14         chrome:name="ko-KR">
   11  <RDF:Description about="urn:mozilla:locale:pl-PL"
   12        chrome:displayName="Polish (PL)"
   13        chrome:author="Wacław Jacek"
   14        chrome:name="pl-PL">
  1515    <chrome:packages>
  16       <RDF:Seq about="urn:mozilla:locale:ko-KR:packages">
  17         <RDF:li resource="urn:mozilla:locale:ko-KR:v_identity"/>
   16      <RDF:Seq about="urn:mozilla:locale:pl-PL:packages">
   17        <RDF:li resource="urn:mozilla:locale:pl-PL:v_identity"/>
  1818      </RDF:Seq>
  1919    </chrome:packages>
 • install.js

  r1a63de re0c2d8  
  2222var localeDir           = "/" + name + "/"
  2323
  24 var locales             = new Array( "en-US", "es-ES", "de-DE", "fr-FR", "nl-NL", "cs-CZ", "it-IT", "sk-SK", "ko-KR" );
   24var locales             = new Array( "en-US", "de-DE", "fr-FR", "nl-NL", "cs-CZ", "it-IT", "pl-PL" );
  2525var skins               = new Array( "classic" ); // "modern"
  2626var prefs               = new Array( "preferences.js" );
 • install.rdf

  r1a63de re0c2d8  
  3131    <em:creator>Rene Ejury</em:creator>
  3232    <em:contributor>Translations: www.babelzilla.org</em:contributor>
  33     <em:contributor>markh</em:contributor>      <!-- dutch localization -->
   33    <em:contributor>Rmarkh</em:contributor>     <!-- dutch localization -->
   34    <em:contributor>Underpass</em:contributor>      <!-- italian localization -->   
   35    <em:contributor>Goofy</em:contributor>          <!-- french localization -->
  3436    <em:contributor>PatheticCockroach</em:contributor>      <!-- french localization -->
  35     <em:contributor>Proyecto Nave</em:contributor>      <!-- spanish localization -->
  3637    <em:contributor>Michal Kec (MiK)</em:contributor>       <!-- czech localization -->
  37     <em:contributor>Underpass</em:contributor>      <!-- italian localization -->
  38     <em:contributor>Sai</em:contributor>        <!-- slovakian localization -->
  39     <em:contributor>wtspout</em:contributor>        <!-- korean localization -->
   38    <em:contributor>Wacław Jacek</em:contributor>  <!-- polish translation -->
  4039    <em:homepageURL>http://www.absorb.it/virtual-id</em:homepageURL>
  4140    <!--
   
  5352        <em:skin>skin/classic/v_identity/</em:skin>
  5453        <em:locale>locale/en-US/v_identity/</em:locale>
  55         <em:locale>locale/es-ES/v_identity/</em:locale>
  5654    <em:locale>locale/de-DE/v_identity/</em:locale>
  5755    <em:locale>locale/fr-FR/v_identity/</em:locale>
   
  5957    <em:locale>locale/it-IT/v_identity/</em:locale>
  6058    <em:locale>locale/cs-CZ/v_identity/</em:locale>
  61     <em:locale>locale/sk-SK/v_identity/</em:locale>
  62     <em:locale>locale/ko-KR/v_identity/</em:locale>
   59    <em:locale>locale/pl-PL/v_identity/</em:locale>
  6360       </Description>
  6461    </em:file>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.