Changeset ee5fe6


Ignore:
Timestamp:
Aug 7, 2011, 5:22:08 PM (11 years ago)
Author:
rene <rene@…>
Branches:
ng_0.8, ng_0.9
Children:
92fd25
Parents:
0a199f
Message:

implemented configurable Timestamps

Files:
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • chrome/content/v_identity/vI_prefDialog.js

  r0a199f ree5fe6  
  7979                "VIdent_identity.smart_reply_ignoreFullName",
  8080                "VIdent_identity.autoTimestamp",
   81                "VIdent_identity.autoTimeString",
   82                "VIdent_identity.autoTimeFormat",
  8183                "VIdent_identity.notification_timeout",
  8284                "VIdent_identity.debug_notification",
   
  124126                if (!element) break;
  125127                var eltType = element.localName;
  126                 try {
   128//              try {
  127129                    if (eltType == "radiogroup")
  128130                        element.selectedItem = element.childNodes[
   
  135137                            element.setAttribute("value",
  136138                            vI_prefDialog.preferences.getIntPref(element.getAttribute("prefstring")) );
  137                         else
   139                        else {
  138140                            element.setAttribute("value",
  139141                            vI_prefDialog.unicodeConverter.ConvertToUnicode(vI_prefDialog.preferences.getCharPref(element.getAttribute("prefstring"))) );
   142//                          alert(element.getAttribute("prefstring") + " " + element.getAttribute("value"))
   143                        }
  140144                    else if (eltType == "listbox")
  141145                        element.value =
  142146                            vI_prefDialog.preferences.getCharPref(element.getAttribute("prefstring"));
  143                 } catch (ex) {}
   147//              } catch (ex) {}
  144148            }
  145149        },
   
  237241                document.getElementById("VIdent_identity.hide_signature").setAttribute("disabled", "false");
  238242            }
   243        },
   244       
   245        autoTimestampConstraint : function(element) {
   246            var mAttr = vI_prefDialog.base.modifyAttribute;
   247            mAttr("VIdent_identity.autoTimestamp.options","hidden",element.checked);
  239248        },
  240249       
   
  308317        vI_prefDialog.base.smartReplyHideSignature();
  309318        vI_prefDialog.base.storageConstraint(document.getElementById("VIdent_identity.storage"));
   319        vI_prefDialog.base.autoTimestampConstraint(document.getElementById("VIdent_identity.autoTimestamp"));
  310320        vI_prefDialog.base.constraints();
  311321        vI_prefDialog.base.menuButtonConstraints();
 • chrome/content/v_identity/vI_prefDialog.xul

  r0a199f ree5fe6  
  344344                <caption label="&vI_prefDialog.composeDialog.caption;"/>
  345345                    <checkbox id="VIdent_identity.autoTimestamp" label="&vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label;"
  346                         tooltiptext="&vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext;" prefstring="autoTimestamp" />
   346                        tooltiptext="&vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext;" prefstring="autoTimestamp" oncommand="vI_prefDialog.base.autoTimestampConstraint(this);"/>
   347                    <hbox id="VIdent_identity.autoTimestamp.options" hidden="true"><spacer class="widthS"/>
   348                        <vbox>
   349                            <hbox>
   350                            <description class="widthX">&vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label;</description>
   351                            <vbox><spacer flex="1"/><textbox id="VIdent_identity.autoTimeFormat"
   352                                prefstring="autoTimeFormat" size="20" /><spacer flex="1"/></vbox>
   353                            </hbox><hbox>
   354                            <description class="widthX">&vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label;</description>
   355                            <vbox><spacer flex="1"/><textbox id="VIdent_identity.autoTimeString"
   356                                prefstring="autoString" size="20" /><spacer flex="1"/></vbox>
   357                            </hbox>
   358                        </vbox>
   359                    </hbox>
  347360                    <description id="VIdent_identity.HideSignature.warning" class="widthXX">&vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc;</description>
  348361                    <checkbox id="VIdent_identity.hide_signature" label="&vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label;" disabled="true"
 • chrome/content/v_identity/vI_smartIdentity.js

  r0a199f ree5fe6  
  6868        }
  6969
  70         var current_email = getCurrentIdentity().email;
  71         vI_notificationBar.dump("## vI_smartIdentity: current email: " + current_email + "\n");
  72        
  73         var dateobj = new Date();
  74         var new_email = current_email.replace(/@/g, parseInt(dateobj.getTime()/1000)+"@");
   70        var current_email = getCurrentIdentity().email.split("@");
   71        var localpart = current_email[0];
   72        var domain = current_email[1];
   73       
   74        vI_notificationBar.dump("## vI_smartIdentity: current email: " + current_email[0] + "@" + current_email[1] + "\n");
   75       
   76        var autoString = vI_main.preferences.getCharPref("autoString");
   77        var formatString = vI_main.preferences.getCharPref("autoTimeFormat");
   78       
   79        var dateObj = new Date(); var dateString = "";
   80        if (formatString == "") dateString = parseInt(dateObj.getTime()/1000);
   81        else try {  //  you never know what the formatString will be...
   82            dateString = dateObj.toLocaleFormat(formatString).replace(/\s+|[\x00-\x2a]|\x2c|\x2f|[\x3a-\x40]|[\x5b-\x5d]|\x60|\x7c|[\x7f-\xff]/g,"_");
   83        } catch(e) { };
   84       
   85        var new_email = autoString.replace(/%l/g, localpart).replace(/%d/g, domain).replace(/%t/g,dateString);
  7586        vI_notificationBar.dump("## vI_smartIdentity: new email: " + new_email + "\n");
  7687
 • chrome/locale/cs-CZ/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r0a199f ree5fe6  
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "pro nové e-maily automaticky generovat identity s časovÜm razítkem">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Při psaní nového e-mailu, přidá do obvyklé adresy odesilatele časové razítko. JednoduchÃœ způsob tvorby unikátních identit, ve vÃœchozím stavu vypnuto.">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
  8688<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "poznámka: pro aktivaci dynamického odstraňování podpisu je potřeba nainstalovat a aktivovat rozšíření 'Signature Switch'. Nyní tato volba není dostupná.">
  8789<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "při pouÅŸití virtuální identity odstranit podpis">
 • chrome/locale/de-DE/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r0a199f ree5fe6  
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "erzeuge automatischen Zeitstempel fÃŒr neue mails">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "VerÀndere die Absender-Adresse fÌr neue emails mit einem Zeitstempel. Dies ist ein einfacher Weg um automatisch neue IdentitÀten zu erzeugen.">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format des Zeitstempels: Leer lassen oder die strftime()-Syntax nutzen (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format des Absenders: &#37;l lokaler Teil, &#37;t Zeitstempel, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
  8688<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "Hinweis: Zur dynamischen Abschaltung der &apos;Signatur&apos; muss die Erweiterung &apos;Signature Switch&apos; installiert (und aktiviert) sein. Zur Zeit steht diese Option nicht zur VerfÃŒgung.">
  8789<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "entferne eine &apos;Signatur&apos; bei Nutzung einer Virtuellen IdentitÀt">
 • chrome/locale/en-US/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r0a199f ree5fe6  
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "autogenerate Timestamp-Identity for new mails">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "On composing a new email, modify your usual sender-address with a timestamp. On easy way to create unique Identities, off by default.">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)">
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;">
  8688<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "note: to enable dynamic deactivation of signatures you have to install (and activate) the &apos;Signature Switch&apos; extension. By now this option is not available.">
  8789<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "remove any &apos;Signatur&apos; while using a Virtual Identity">
 • chrome/locale/es-ES/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r0a199f ree5fe6  
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "generar automáticamente identidades con marca de fecha para los nuevos correos">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Al redactar un nuevo mensaje, modifica su dirección de envío habitual con una marca de fecha. Una manera fácil de crear identidades únicas, desactivado por defecto.">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
  8688<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "nota: para habilitar la desactivación dinámica de firmas tiene que instalar (y activar) la extensión 'Signature Switch'. Por ahora, esta opción no está disponible.">
  8789<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "eliminar cualquier firma cuando se use una identidad virtual">
 • chrome/locale/fr/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r0a199f ree5fe6  
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "Génération automatique d'identités avec horodatage pour les nouveaux courriers.">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Lors de la composition d'un nouveau message, modifiez votre adresse d'expéditeur habituelle avec un horodatage">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
  8688<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "Remarque : pour lancer la désactivation dynamique des signatures vous devez installer et activer l'extension &apos;Signature Switch&apos;. Pour le moment cette option n'est pas disponible.">
  8789<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "supprimer toute &apos;Signature&apos; en utilisant Virtual Identity">
 • chrome/locale/nl/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r0a199f ree5fe6  
  8484<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.label "Tijdsafdrukidentiteit voor nieuwe berichten automatisch aanmaken">
  8585<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "Bij het schrijven van een nieuw bericht kunt u uw gebruikelijke afzendersadres aanpassen met een tijdsafdruk. Een eenvoudige manier om unieke identiteiten aan te maken, staat standaard uit.">
   86<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   87<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
  8688<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "Opmerking: Om dynamisch deactiveren van handtekeningen in te schakelen dient u de ‘Signature Switch’ extensie te installeren (en activeren). Op dit moment is deze optie niet beschikbaar.">
  8789<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "Alle handtekeningen verwijderen bij gebruik van een virtuele identiteit">
 • chrome/locale/ru-RU/v_identity/vI_prefDialog.dtd

  r0a199f ree5fe6  
  166166 ÑÐŸÐŸÐ±Ñ‰ÐµÐœÐžÐ¹)">
  167167<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimestamp.tooltiptext "ПрО сПзЎаМОО МПвПгП сППбщеМОя, ОзЌеМяется E-mail ПтправОтеля - к МеЌу ЎПбавляется ПтЌетка вреЌеМО. ПрОЌер: еслО Ваш E-mail, к прОЌеру, name@domen.com, тП пПсле включеМОя ЎаММПй фуМкцОО О прО сПставлеМОО МПвПгП пОсьЌа, буЎет сгеМерОрПваМ МПвый E-mail, к прОЌеру, name1266499936@domen.com. ПП уЌПлчаМОю ЎаММая фуМкцОя ПтключеМа.">
   168<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeFormat.label "Format of Timestamp: Leave empty or use strftime() syntax (&apos;&#37;c&apos;)"> <!-- translate -->
   169<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.autoTimeString.label "Format of Result: &#37;l localpart, &#37;t timestamp, &#37;d domain. Default &apos;&#37;l&#37;t@&#37;d&apos;"> <!-- translate -->
  168170<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.warning.desc "ОбратОте вМОЌаМОе: чтПбы пПзвПлять ЎОМаЌОческую ЎезактОвацОю пПЎпОсей, Вы ЎПлжМы устаМПвОть (О актОвОзОрПвать) расшОреМОе «Signature Switch». В МастПящОй ЌПЌеМт ЎаММая ПпцОя Ме ЎПступМа.">
  169171<!ENTITY vI_prefDialog.composeDialog.HideSignature.label "УЎалять любые пПЎпОсО прО ОспПльзПваМОО вОртуальМыÑ
 • defaults/preferences/preferences.js

  r0a199f ree5fe6  
  2323pref("extensions.virtualIdentity.smart_detectByReceivedHeader", true);
  2424pref("extensions.virtualIdentity.autoTimestamp", false);
   25pref("extensions.virtualIdentity.autoString", "%l%t@%d");
   26pref("extensions.virtualIdentity.autoTimeFormat", "");
  2527pref("extensions.virtualIdentity.get_header_notification", true);
  2628pref("extensions.virtualIdentity.error_console", false);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.